The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1670 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

28.3.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: à Monsieur / Monsr Professeur de lad Sculpture / Thorvaldsen Chevallier / i / Rome
Tilskrift: Til / Hr. Professor Thorvaldsen Ridder af Dannebrog

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

I den Forudsætning at Hr. Professoren endnu muligen ikke har tiltraadt Deres forventende Afrejse til Fædrenelandet forinden dette Brev indløber, udbeder man at De vilde være uleiliget med en Commission, hvis Udførelse man vanskeligen uden Hr Professorens Medvirkning vilde kunde see tilvejebragt. Det er Commissionen bekiendt, at de 4 Medaillons til Slottets Hovedfacade mod Ridebanen Slotspladsen skal være udført i Marmor, og det vilde være meget behageligt ved Deres Nærværelse her at see Slottet prydede med disse Arbejder fra Hr Professorens Haand; man giver sig derfor den Frihed at anmode Dem, om De vilde have den Godhed at foranstalte disse Medaillons afsendte til Livorno, eller hvilket andet Sted De maatte finde passende for derfra med Skibsleilighed at hidbringes. Commissionen seer med Længsel Hr Professorens behagelige Svar herpaa i Møde, hvori det forventer tillige at blive underrettet om, naar vi kan haabe at see Dem her, da Hr Professorens Nærværelse i saa mange Henseender lover en velgiørende Virkning paa Kunsten i Fædrenelandet.
Kiøbenhavn i Commissionen angaaende Slottets samt det nye Raad og Domhuses Opførelse den 28 Martii 1817.

Hauch JSMøsting Monrad CFHansen


Hoe

Archival Reference
m5 1817, nr. 15
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 309-310.
Subjects
Commission for Christiansborg
Works
Last updated 22.08.2018 Print