The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1375 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Brevet har været forseglet.

3.10.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al nostro Caro / Thorwaldsen / a Roma

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Montenero den 3 October 1814

Min bedste Thorwaldsen! Jeg reiser paa Løverdag til vort kiere men ulykkelige Fædreneland. De veed at De og alle mine værdige Landsmænd i Rom har i mig en oprigtig Ven og Talsmand. Henvend Dem alle frit til mig, og vær vis paa at jeg med Varme skal antage mig samtlige Landsmænds Tarv. Gud velsigne Dem fordi De saa ivrig arbeider paa mit Bassorelievo. Jeg stoeler nu paa at det bliver færdig til May Maaned, og at jeg da selv kan have den Tilfredshed at ære min uforglemmelige Kones Minde, ved at pryde hendes hellige Grav med dette Mesterstykke. I morgen lægger jeg Steenen over hendes Aske; jeg giør det med en hoytidelig tanke om hendes siældne Dyd og Egenskaber
Hils den gode Cristina. Jeg troer ikke at jeg for Øyeblikket kan giøre noget for denne brave Kunstnerinde, men hun skal sandelig ikke blive glæmt. Dette lover jeg med Sikkerhed. De rimesser paa nogle tusinde Piastre som jeg har faaet med største Opofrelse af mine Venner er neppe tilstrækkelige til Reisen, og til at udrydde en Haab smaae Artikler som Anstændighed ikke tillader mig at lade staae tilbage. Cristina Schudi skal stedse være levende i mit Minde, og saasnart det nogensinde bliver mig mueligt skal hun blive kraftig understøttet. Desværre har hun i to Aar ikke skikket mig den mindste Prøve paa hendes Fremskridt i Kunsten, skiøndt jeg har viist mig mod hende som en sand og ædel Ven. Dersom De eller Deres Landsmænd og Venner have Breve til Dannemark at besørge med Sikkerhed, saa betroe mig dem. De kan endnu treffe mig førend jeg reent forlader Italien naar De skikker dem til de Herrer Claussen et Ci. i Livorno. Disse vil med det allerførste tilsende Dem de tre skiønne Basso reliever som De forarbeidede i Baderne i Lucca. Jeg har ladet dem vel indballere, og jeg haaber at de lykkelig ankomme til Rom. Til den gode Baron Brown har jeg skrevet om at betale 100 Scudi til Brødrene Riepenhausen for Brøndsteds Regning. Den elskværdige Malling beder jeg flittigst at hilse. Ogsaa hans Breve vil jeg meget gierne besørge, dersom han vil tilskikke mig dem under Couvert af de Herrer Claussen et Ci. i Lvorno.

Nu Gud velsigne Dem min bedste Thorwaldsen. Lev vel, og mindes Deres oprigtige Ven

B Schubart

Archival Reference
m4 1814, nr. 23
Last updated 10.05.2011 Print