The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2921 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

7.11.1821 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af afskriften, se hertil den generelle kommentar.

Kunstakademiet, København [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

[...] Thorvaldsen beder mig ved denne Lejlighed, meddele Academiet noget om de Arbeider han siden sin tilbagekomst har forfærdiget.
Polakken Potowskys – en ung Kriger staaende Figur i størrelse som Apollo Belvedere. Denne Statue sætter man billigen ved siden af hans bedste Arbeider. –
Et Basrelief de tre Gratier lyttende til en Genius, der spiller Lyra; til et Monument over en afdød Maler med Tilnavnet lille gratie.
Apostlerne Petrus og Paulus til Frue Kirke, disse finde megen Biefald blandt Konstnerne her; der modelleres nu paa Christus Figuren i den virkelige Størrelse, dette bliver udentvivl et Værk der vil giøre megen Opsigt, og endmere udødeliggiøre vor Thorvaldsens Navn; ieg vidste og intet af hans foregaaende Arbeide hvormed han selv har været saa veltilfreds som med dette.

Han vil nu componere tvende andre Apostler, formodentlig Jacobus og Andreas, og deraf strax lade dem begynde i den virkelige Størrelse. –
Schitzen til Apostlen Johannes har han udført. – I disse Dage begyndes der paa Frontonnen til Frue Kirke – Johs der prædiker i Ørkene i fierdedeel Størrelse. –
Naar Christus Figuren er færdig har han isinde at udføre Poniatowskys Monument-Statue til Hest i naturlig Størrelse, og derefter i colosal liig M: Aureel ligeledes har han udført Ideen [?] til Astronomen Copernicus siddende Figur der skal udføres i dobbelt naturlig Størrelse.
Ligeledes udkastet til Swartzenbergs Monument, dettes er en særdeles smuk Idee, paa en Piedestal staar Feltherren collosal Figur med Comandostaven.

Ved Piedestalens Sider staar Figurene Historia og Vitoria
Ved dens Fod ligger en Løve.
Paa dens Façade Swartzenbergs Indtog i Leipzig Basrelief
Af Buster har Thorvaldsen udført i Marmor. Prindsen – Prindsessen – Kaiser Alexander – Swartzenberg og Bartholin m. f. Freund har næsten fuldendt en af de til Christiansborg bestilte Figurer Merkur. […]

[…] Jensen er mod Forsæt og Forvæntning for faae Uger siden reist herfra, for at gaae til Holsteen. Til ham er endskiøndt hans Sparsommelighed, og utroelige Flittighed – vist ikke uden fortieneste dog ey indløbet det nødvendige til Livsopholdet; – mange have bestilt, men faae have betalt; imidlertid er han dog med hielp herfra sat istand til at naae Fædrelandet uden liig Omstreiferne at tigge sig igiennem Italien og Tydskland […]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,97
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Portrait Busts, Contemporary Persons
Persons
Caspar Bartholin
Works
Last updated 11.11.2019 Print