The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2670 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Koch [+]

Sender’s Location

Rom

17.11.1820 Johan Gunder Adler [+]

Recipient’s Location

Napoli

Information on recipient

Det vides ikke, om brevet har haft en udskrift, da der er tale om en afskrift. Se hertil den generelle kommentar.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[...] Uvidende om De i den senere Tid har Underretning om eller fra Thorvaldsen – og vidende at denne Landsmand interesserer Dem mangfoldigt, foraarsager, at ieg ulejliger med disse Linier.

Fra Architect Pontopidan erholdt ieg igaard Brev dateret Warschau 18 October, hvori han blandt andet hvad Thorvaldsen betræffer siger som saa, at de den 11 August Reiste fra Kiøbenhavn, opholdte dem fire Dage paa Gisselfeldt – levede der i Fryd og Gammen – tog siden Møens Klint – Falster og Lolland i Øjesyn, var den 25 paa Reisen derfra til Rostok nær ved at sætte til med Top og Tavl – opholdte dem 6 Dage i Berlin, og ligesaamange i Dresden.

Iblandt alle de beviser paa Agtelse vor Landsmand overalt møder, skal intet saaledes have rørt ham som dette – De kiender vel Avisbekiendtgørelsen herover. I Breslau traf Thorvaldsen en Ungdoms Ven og brav Landsmand Steffens samt Hagen. – Reisen igiennem Polen fortsattes, uden underveis at sætte Fod i Hus, og fuldbragtes i 48 Timer, de kom saaledes den 19. September til Warschau. Kejseren som opholdt sig nogle Uger der er den 17 September afreist til Congressen i Troppau. –

Thorvaldsen har ikke kundet undslaae sig for at modellere hans Buste, hvor ugierne han end vilde forlænge sit Ophold der. – Keiseren har overalt viist ham den meest smigrende Udmærkelse, og vilde sidde for ham oftere end han havde nødig; – Ved Afskedsaudientsen omfavnede han Thorvaldsen, og forærede ham en Diamant Ring med sit Navnesiffer.

Under sit Ophold, modtog han Bestilling paa Modellen til en siddende colossal Statue af Copernicus som skal støbes i Metal og opreises i Staden.
Den 19 October vilde han forlade Warschau og fortsætte Reisen over Wien, München og Venedig; – paa et hvert af disse Stæder vilde han opholde sig 4 a 6 Dage.

En ung Billedhugger Malinsky Eleve af Petrich i Dresden Professor ved Academiet i Warschau giør Reisen med til Rom.

Thorvaldsen befinder sig fuldkommen vel, og har holdt sig frisk paa hele Reisen, med undtagelse af et par Dages forkiølelse under sit Ophold i Warschau. Ogsaa ved denne Lejlighed viste Keiseren ham megen Opmærksomhed, og sendte ham sin første Livlæge. [...]

General Comment

Der er her tale om et uddrag fra Jørgen Kochs brevbog. Uddrag af brevene findes i afskrift på Thorvaldsens Museum. Afskriften er foretaget af Else Kai Sass (1912-1987). Af brevene gengives kun de passager, der er relevante for Thorvaldsen-forskningen.

Archival Reference
m34, nr. 72,66
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Last updated 17.07.2015 Print