The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1256 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

Firenze

6.7.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom.

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Brøndsted has been on a short trip to Leghorn to get some money. He has visited Montenero and asks Thorvaldsen to deliver a letter to Baron Schubart. He asks Thorvaldsen to urge the engravers, the Riepenhausen brothers, to work on his commissions. He describes a Greek he has met. He sends greetings to the Danes in Rome and to the orientalist Åkerblad. Finally, he recommends Thorvaldsen to visit Montenero for his health and asks him to write.

See Original

Bedste Thorvaldsen!

Firenze, den 6 July 1813.

Endnu i Hast et Par Ord til Dig, kjære gode Ven, fra denne smukke By – jeg siger endnu et par Ord – thi jeg sendte Eder, Dig og Riepenhauserne, for faa Dage siden et længere Brev som jeg formoder I til sin Tid have modtaget. jeg kom sidste Nat tilbage fra en højst nødvendig Udflugt til Livourno hvorhen jeg maatte for der at faae noget Mammon som Huset Bosi & Co her, som er fallit, ikke kunde betale mig. jeg forlod Florence i Forgaars aarle og kom tilbage sidste Nat. Saa travlt jeg end havde, saae jeg dog saa temmelig Livourno og det vakkre Monte nero hvorfra jeg skrev et Brev til vor gode Baron Schubart som jeg toeg med mig til Florenz fordi det igaar ikke var Postdag i Livourno. Det følger vedlagt og jeg beder Dig at besørge det som snarest – jeg formoder dog nu Baron Schubart ankommen til Rom – hvis ikke da skriv Naples under Convolutens Adresse og tjen mig i at lade det bringe sikkert paa det Romerske Posthuus –

Vi reise overmorgen, Torsdag, videre over Bologna og Ferrara til Venedig – jeg kan endnu ikke undvære de faa Skillinger jeg har, men skal sende den omskrevne Anvisning paa de 50 Scudi for Riepenhänslerne med [det] første; Skynd paa dem, jeg beder Dig, med de Arbejder De have lovet mig. Lad mig især som snarest faae Omridsene af Dine Basreliefs og Copierne af Wagners Tegninger af de phigalensiske Basreliefs saasnart han er ankommen til Rom. – Hils alle vore Landsmænd venligst fra mig. Siig profess. Kruse at jeg har modtaget hans venskabelige Billet med de to indsluttede Breve som jeg tilsvarer –

Naar begynder Du at tænke lidt paa min Psyche ? jeg er færdig at græde over at jeg atter maa afsted fra denne vakkre By og dens gode og skjønne Ting – Det gaaer mig fast paa denne Rejse som Faust i Göthes Bog, med den Forskjel imidlertid (Kors bevare!) at det dog just ikke er Djævelen som jager mig afsted. Stundom naar Afsked fra deslige gode Ting som f.ex: Galleriet og Laurentianbibliotheket her, ængster mig, fristes jeg at misunde min Syriotiske hr Georgio hans exemplariske sang froid og opbygelige contenance – hvad de Franske dog have smukke Ord! – jeg spurgte i Dag i palazzo Pitti bemeldte Nyhellener: hvad forekom ham smukkest enten palazzo Pitti eller en syriotisk Pilafgryde? Han svarede at palazzo Pitti forekom ham vel saa smukt, men at Pilafgryden, NB. fyldt, var bedre for den sultne – jeg finder Svaret sindrigt og begynder, so Gott will, at holde ham for et Genie. jeg spurgte ham videre: hvilken Stad i Italien han ansaae for den bedste ? han svarede Otranto fordi man derfra bequemest kan rejse til Syra – hvis dette ikke er sublimt, saa har jeg ikke ret forstaaet min Longin om det Høje. Siden mit nøjere Bekjendtskab med min hellenske Mand begynder jeg at troe paa den pythagoreiske Sjælevandring og at Itacenseren Odysseus’ Aand gaaer igjen i Syrioten Sadacchi. Hyppige Anstød af Dovenskab og Feighed, som manglede Originalen, ere blot moderne Forsiringer ved Copien – for Resten har det sin Rigtighed med Pythagoras og hans System –

Seer Du Ackerblad da hils ham fra mig og siig ham at jeg her har fundet for ham den stupendeste antike Sølvpriap jeg nogen Sinde saae. jeg ønsker kuns til Gjengjeld at han opsnuser mig i Rom nogle af de Familiemynter hvorpaa Visconti har Fortegnelsen.

Vogt endelig din Sundhed, gode kjære Ven – Kom med Schubart til Monte nero paa nogen Tid. det er det Allerbedste Du kan gjøre. jeg skal flittig skrive Dig til, men Du maa ogsaa svare mig lidt imellem – skriv mig et par Linier under Fru Humboldts eller under Greve Bernstorfs Adresse til Wien.
Alma alma Roma! gid jeg atter var i dit Skjød – slipper jeg atter lykkelig til Ulvindens fulde Bryster da skal jeg drikke kanst Du troe, i stærke Drag og Ingen skal saa let igjen udrive mig af min gejstige Moders Arme – Addio, bedste, tænk imellem paa Din hengivneste

Brøndsted

p.s. Her snakkes Meget frem og tilbage om Tingene i Tyskland. kuns om een Sag synes alle enige, den: at Freden ikke kommer i Stand.
Hvad tykkes Dig om B-s Sendelse til Engeland og om vort Hofs Forening med Mephistofeles – er det ikke fornøjeligt! –

General Comment

Brevet er skrevet på ark, der måler 18×25 cm, og har været foldet en enkelt gang. Skriften er hastig og letfyldende. Ingen udskrift ses, hvilket formentlig skyldes, at brevet har været lagt i en større kuvert, hvori også de i brevet omtalte medsendte breve har været indesluttede. Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange henvisninger til klassiske og filosofiske emner, som Brøndsted her har indflettet i sin beretning fra Firenze. Han har tydeligvis haft en fornemmelse af, at disse mange ekvilibristiske udfoldelser ikke ville falde på gold jord hos Thorvaldsen. Se evt. hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens dannelse.

Archival Reference
m3 1813, nr. 15
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 237-240.
Subjects
On Letters and Writing · On Familiar Terms with Thorvaldsen · Wars with England · Montenero · Accounts of Journeys · Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works · Statues, Classical Mythology
Persons
Caroline von Humboldt · Lauritz Kruse · Brødrene Riepenhausen · Herman Schubart · Filippo Aurelio Visconti · Johann Martin von Wagner · Johan David Åkerblad
Last updated 07.01.2013 Print