The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1151 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

14.5.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Montenero den 14.d May 1812.

Den gode Herr Scadow lod mig igaar bringe Cassen med de 30 Exemplarer af Deres skiønne Statuer og Bassorelievi, og jeg glædede mig inderlig ved at giensee mange mig bekiendte Arbeider af Deres uforlignelige Meißel, og at lære kiende andre som vare mig ubekiendte. Med stor Bedrøvelse erfarede jeg af Leye-Tieneren fra Livorno, at Deres Ven allerede var reist til Pisa uden at besøge os paa Montenero. Jeg ville netop bede ham at giøre med os et tarvelig og Venskabelig Maaltid; men tjeneren, som sagt, forsikrede mig at han var bortreist. Hvor gierne havde jeg ikke lært at kiende en Mand som De siger mig at være interessant. Hvor gierne havde ikke min Kone og jeg talt med ham om Deres He[l]bred, som i Følge Deres Skrivelse af den 28de. April er paa ny nedbrudt. Gud give at De vilde søge og finde her paa det fortryllende Montenero Deres tabte Helbred. I Rom kan De dog ikke bestille noget i Maanederne Juli og Augusti hvor heeden er utaalelig, især for den som er hiemsøgt med Feberen. Min har forladt mig neppe var jeg ankommen i disse sunde Bierg Egne, og jeg befinder mig nu saare vel. Min Kone derimod som plages med en alvorlig Sygdom, kiemper saa godt som hun kan imod hendes svækkede Natur, og hvis Lægerne ikke kan udrydde Hoved Sygdommen, er der meer at frygte end at haabe. Hun begynder nu, saavel Søe-Badene, som la Doccia, og Gud vil haaber jeg, velsigne disse Midler til hvilke hun føyer Fomenti og Cicuta som de sidste Rædnings Midler. De begriber let min gode Ven hvor bekymret jeg er, og hvilket traurigt Liv jeg fører, i sær nu da vor Ven Olinto om nogle Dage forlader os for at drage til Kiøbenhavn og ægte min Niece Frøken Schimelmann, dette elskede Pleye-Barn af min fortreffelige Søster Grevinden. Kongen har havt den Godhed, paa mit Forlangende at giøre Olinto til Etats- og Legations Raad, og denne Titel giver mig at han maaskee snart vender tilbage til Italien med hans unge og elskværdige Kone. Jeg benytter hans Afreise til Kh, for at tilskikke Prinds Christian, Akademiet og Etats Raad Hansen hver et Exemplar af Deres stukne Arbeider. Den kiedelige og stedse midfornøyede Hoyer har troer jeg medbragt nogle af de forhen stukne, som just ikke meget behagede mig. Disse synes jeg vel om; men besynderlig hvad de angaar som Rippenhausen har tegnet. Jeg troede vist at en Beskrivelse over disse Deres Arbeider ville medfølge, og dette havde været Publicum meget velkommen. Imidlertid er jeg ret tilfreds med denne Udgave, som vil i det mindste give en Idée om Deres fuldførte Arbeider. Programmet har jeg skikket til Kiøbenhavn, og veed jeg ey hvad Prisen er, eller om den skal betales førend Beskrivelsen seer Lyset. Beed Sigr Ferdinand Mori at tilmælde mig det, da jeg i det første Tilfælde strax lade ham udbetale det jeg skylder ham.

Kom til os paa Montenero. Vi skal sørge for Dem som for en kierlig Søn, og Palloni skal hielpe Dem af, saavel med Feberen, som med alt det Onde som De kunde medbringe fra det om Sommeren saa farlige Rom.

Indlagt et Brev fra vor Landsmandinde Conferenze Raadinde Brun, til Herr Alborghetti. Vær saa god at besørge det.
Min Kone, skiøndt Legems-svag besiæles endnu stedse af den skiønne Aand som udmærker hende. Hun søger at fatte Mod, og er mindre modløs end vi andre.

Deres oprigtige Ven
B de Schubart

Archival Reference
m3 1812, nr. 17
Last updated 10.05.2011 Print