The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2006 of 10246
Sender Date Recipient
Adam Wilhelm Moltke [+]

Sender’s Location

København

16.9.1818 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

MedgaaendeTaffel-Uhr, hvis Hoved Allegorier forud bebude dets hæderlige Bestemmelse, har jeg det behagelige Hverv, paa Stadens Magistrats og 32 Mands Vegne at tilstille Deres Velbaarenhed med Anmodning, at De ville modtage det som et Beviis paa hvor meget Staden paaskiønner de sieldne Fortienester i Bygningskonsten, som Herr Etatsraaden lagde for Dagen, da De gav det skiønne Raad- og Domhuus et lige saa ædelt Udvortes, som dets Indvendige de ypperligste Indretninger, og hvorved denne stolte Bygning vil, til alle Tider, vedligeholde sin Rang bland Nordens første Prydelser.
Forvisset om, at altsaa dette Hædersminde ikke vil nægtes en venlig Modtagelse, smigrer det mig tillige, ved denne Lejlighed ogsaa at kunde bevidne den udmærkede Højagtelse hvormed jeg har den Ære at være

Deres Velbaarenheds

I KhvnsRaad og Domhuus
den 16de September 1818.
ærbødige Tiener
Moltke
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 77
Last updated 11.01.2013 Print