The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5961 of 10246
Sender Date Recipient
Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet er forsynet med et fortrykt brevhoved med logo (se hertil den generelle kommentar).

14.12.1832 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: “Høivelbaarne / Herr B. Thorwaldsen, / Etatsraad & Professor, Commandeur af Dannebrogen og / flere Ordener i Rom.”

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

DET KONGELIGE
NORDISKE OLDSKRIFT SELSKAB


Undertegnede Formand har til Bestyrelsen gjort Forestilling om, at det vil være Selskabet af Vigtighed at tilegne sig en Mand af Deres Høivelbaarenheds Interesse og Virksomhed for fædrelandske Anliggender, hvis Samvirken til det foresatte Maal, maatte være Selskabet ligesaa ønskelig som hæderlig. Bestyrelsen har derfor besluttet, om det maatte vinde Deres Bifald, paa forestaaende Møde at foreslaae Dem til Optagelse som ordentligt Medlem.

Vi tillade os i den Anledning at sende Dem et Uddrag af Vedtægterne, for at gjøre Dem nøiere bekjendt med Selskabets Tendents og foresatte Arbeider, og bede Dem have den Godhed at meddele os Deres nærmere Bestemmelse.

Vi forbeholde os at sende Dem en Beretning om Fremgangen af Selskabets Foretagende, saasnart en saadan bliver udgiven; og bemærke derfor her allene følgende Resultat:

Siden Aarsmødet i 1831 har Selskabet udgivet 7 nye Bind af Oldskrifterne i Grundtext og Oversættelser, desuden 1 Bind af Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, samt ladet trykke af det større Værk om Grønland og de gamle Nordboers Opdagelsesreiser til America før Columbi Tid 50 Ark, eller omtrent den fjerde Deel. Under denne successive Fremrykken med Arbeiderne har, i samme Tid, Selskabets faste Fond faaet en Tilvæxt af 4000 Rbdl. Sølv, og dets Indkomster i det Hele en Forøgelse af omtrent 800 Rbdl., saa at efterhaanden mere omfattende Foretagender til Oplysning af vort Nordens Oldtid nu ville blive muelige.
Kjøbenhavn i det Kongelige Nordiske Oldskrift Selskabs Bestyrelses Møde den 14’ Dec. 1832.

Schlegel
Formand
Finn Magnusen
Vice-Formand
Rafn
Secretair
General Comment

I brevets øverste venstre hjørne er selskabets logo trykt. Det forestiller den nordiske skæbnegudinde Urd, som sidder med en bog. Selskabets navn, Det Nordiske Oldskriftselskab, står skrevet med islandske runer og omkranser figuren. Logoet er tegnet af maleren Johann Ludwig Lund (1777-1867) i 1825, jf. hjemmesiden for Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab.
Brevet er vedlagt et trykt, tysksproget uddrag af Det Kongelige Nordiske Oldskriftsselskabs statutter.

Archival Reference
m29 II, nr. 54
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

Last updated 10.05.2011 Print