The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9035 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Napoli

6.5.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiære Thorwaldsen.

Af de mange Fremmede, som have været her, vil De have erfaret, at det var Baillies og min Hensigt at besøge Dem i Rome – men da vi ere blevne længere opholdte her end vi ventede – saa have vi udsat vores Besøg til Efteraaret – og stole paa at treffe Dem, da De neppe vil kunde være istand til at forlade Deres Hiem efter saa kort et Besøg – især da De veed, hvor vanskeligt det bliver for Dem igien at forlade Danmark, naar man en Gang har faaet Dem der. Rome er Thorwaldsens Sæde og de, som skiønne Deres Værd rigtig, burde aldrig ønske Dem derfra.
Herr Becker, som har været saa god at sørge for at vi have faaet Deres Portrait, har ogsaa lovet os at besørge det hidsændt, hvortil De maaske vil være ham behielpelig –; han vil kunde sige Dem, hvor vi beklage at have maattet udsætte Reisen, og tillige hvor meget vi længes efter at samles med Dem – han er ligeledes af vores Meening, at det vilde være at beklage, om De forloed Rome, og om man end sendte den heele danske Flaade efter Dem, haaber ieg De ei loed Dem overtale dertil.
Det har glædet os overmaade meget de gode Efterretninger vi have havt om Dem – Gud give Dem bestandig Helbred og at vi maae nyde den Lykke endnu i mange Aar at beholde Dem. Baillie, ieg og den gamle Tiener ere alle vel og længes meget efter at see Dem igien – om en Times Tid ere vi underveis i Damp Baaden; vi gaae til Marienbad, hvor Baillie vil drikke Vandene for at styrke hans endnu friske Liv; i November tænke vi os til Italien tilbage –. Det er nu længe siden ieg forsynede Dem med Barbeer=Knive. Herr Becker vil overlevere Dem et Par, som er bestemt for Dem – og som ieg saa gierne selv havde giort – gid De i mange Aar maae have Brug for dem –

Stedse Deres Dem hengivne
Jørgen Knudtzon.

Neapel 6 May 1842.

Archival Reference
m24 1842, nr. 14
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 55.

Persons
Alexander Baillie
Last updated 18.08.2014 Print