The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8639 of 10246
Sender Date Recipient
Otto Reedtz-Thott [+]

Sender’s Location

Gavnø (ved Næstved)

11.12.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antagelig Nysø

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne Hr. Conferentsraad A Thorvaldsen Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand Ridder af flere Ordener, Directeur og Professor ved Academiet for de skiønne Kunster etc etc.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Forrige Aar gav jeg een af mine Bekjendter i Commission at anmode Deres Høivelbaarenhed om Tilbagebetaling af de 200 Scude, som jeg, efter Beviis, til Dem har indbetalt som Forskud paa Betalingen for en bestilt men ey modtagen Hebe; og senere gav jeg Baron G: v: Rosenkrantz den samme Commission. – Jeg har imidlertid blot erholdt det Svar, at den bestilte Hebe stod færdig i Rom. – Hvorvel jeg ikke bør drage Rigtigheden heraf i Tvivl, kan jeg dog, efter Omstændighederne, ikke for Tiden erkjende samme, og da jeg efter saa lang Tids Forløb, hvori saa meget har forandret sig, ikke har nogen Anvendelse for meernævnte Hebe, og ej heller seer mig forpligtet til nu at modtage samme, saa udbeder jeg mig ovenmeldte Beløb 200 Scude eller 200 Specier tilbagebetalt i Løbet af denne eller næste Maaned imod Extradering af Deres Beviis for dette Beløb, eller, hvis det maatte souvenere Deres Høivelbaarenhed, da at betale Beløbet til Overbringeren, som derfor kan meddele Qvittering og afgive Beviset. – Saa fremt Deres Høivelbaarenhed ikke vælger at udbetale Pengene til Overbringeren, udbeder jeg mig Deres behagelige Svar meddeelt til fornøden Efterretning og efter Omstændighederne tagende nærmere Bestemmelse. –
At den indbemeldte Hebe var bestilt til mig, og det gjorde Forskud af mig udbetalt, skjøndt Beviset lyder paa Kammerjunker Bjelke, er jo Deres Høivelbaarenhed bekjendt. –

Gaunøe, den 11te. December 1840.

Med særdeles Agtelse
Reedtz Thott.


[nederst, delvist udvisket, sandsynligvis med Thorvaldsens hånd:]
Lort

Archival Reference
m23 1840, nr. 50
Subjects
Otto Reedtz-Thott's Commission of Hebe 1806
Last updated 25.08.2019 Print