The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8539 of 10246
Sender Date Recipient
Laurits Hieronymus Wiimh [+]

Sender’s Location

København

3.9.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift “Til Høiædle og høivelbaarne / Hr Conferentsraad Thorwaldsen. / [tilføjet:] hermed en liden pakke med bøger, mærket A: T.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn den 3 Septbr

ærbødigst Promemoria

Da jeg ikke veed hvorlænge Danmark har den Lykke, at beholde i sit Skjød sin største og hæderligste Borger, tager jeg mig den ærbødige Frihed, herved at aflevere til Deres Høivelbaarenhed et endnu i Behold værende Exemplar af den første Udgave af den ældre Skotlands Historie, som De har været saa god at subscribere paa; da den anden Udgave muligt ikke bliver færdig medens Deres Høivelbaarenhed opholder Dem her, og den desuden bliver ganske ordlydende med den første. Tillige er jeg saa dristig – som bedes gunstigt tilgivet – at anmode Deres Høivelbrh: om, ogsaa at tage et Exemplar af den Fortsættelse af det samme Verk, som jeg, efter vedlagte Subscriptionsplan, har oversat og udgivet, under Titel af den nyere Skotlands Historie, hvoraf de tre Dele allerede ere udkomne og den fjerde og sidste Deel er under Arbeide. Dersom Deres Høivelbaarenheds Tid tillader Dem undertiden at søge Recreation fra Deres høiere Beskjæftigelser ved en god Bogs Læsning, haaber jeg at De vil finde Dem tilfreds med denne Bogs Indhold.
Ofte har jeg ønsket mig den Lykke, blot i fem Minutter at see og tale med den Mand, der har vundet hele Verdens Beundring og Høiagtelse, og hvis Arbeider jeg saa ofte har beskuet og beundret; men hidtil har jeg aldrig været saa heldig, blot at see denne Mand. Maatte mit Ønske ikke ansees ubeskedent, da var det; mu, eller til hvad Tid det ellers er Deres Høivelbaarenhed beleiligt, af Deres egen Mund at imodtage Svaret og af Deres egen Haand Betalingen for indlagte Regning – en Gunst som jeg vilde sætte stor Pris paa og aldrig forglemme.

med dyb Høiagtelse og Ærbødighed
L:H: Wiimh

Archival Reference
m23 1840, nr. 29
Last updated 10.05.2011 Print