The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8455 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Pavels [+]

Sender’s Location

Sandeherreds præstegård, nær Larvik (Laurvig) i Norge.

29.6.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

S:T:
Hr Conferentsraad Thorvaldsen
Storkors af Dbr: m.m.

Kjære Ven!

Det Ønske, som min Ven Hr Candidatus Theol: Heiberg nærer, at kunne, ved sit Besøg i Kjøb[en]havn, faae Anledning til at see og hilse paa Thorvaldsen behøver vel ingen Undskyldning; og saa meget heller var jeg villig at bidrage til dette hans Ønskes Opfyldelse, ved at medgive ham disse Linier, da jeg tillige derved selv faaer Anledning, at takke Dig, ædle, ærede Ven, for den hjertelige Glæde dit Gjensyn paa Nysøe forrige Sommer skjenkede mig. Den venlige Modtagelse, jeg nød i det interessante og gjestfri Huus sammesteds vil ogsaa stedse blive mig i kjær Erindring; og hvis Du vil, naar det saa kan treffe sig, bringe dets Beboere en Hilsen fra mig, vil jeg derfor meget takke Dig, ligesaa til Oelenschlæger, som Du vist undertiden taler med. At jeg fandt Dig saa rask og i Mandomskraft glædede mig meget. Nu maae jeg og melde Dig, at jeg ligeledes paa min Maade lever meget vel og fresk, med Hustru og tvende Døttre. Om 4 Aar, el. 1844, tænker jeg igjen at besøge gode Venner i det kjære Kiøbenhavn, naar jeg har fejret mit Jubilæum, og da glæder jeg mig og til at see Dig igjen, og Dit /: det Thorvaldsenske :/ Museum, som da vist er i sin Glands. Maaske Du da og kunde ville forhøje den Nydelse for mig, ved Selv at ledsage mig derhen; jo, det ville blive fornøjeligt.

Men lad mig ikke genere Dig med Vidtløftighed. Dog maae Du undskylde, at mit patriotiske Sind tilskynder mig at gjentage den Yttring for Dig, som jeg gjorde paa Nysøe, og som Du da syntes ej ugjerne at ville give Gehør, nemlig “at besøge Norge” Dette skeer da vel ialfald ikke førend Du har sagt Italia Farvel. Og om Du kommer til Norge, saa boer jeg ikke afsides, og derhos i en smuk Egn; og mig beærer Du da og sikkert med et Besøg. Da skal Du og faae her igjen den lette og luftige Maltheserridder &c, som Du tegnede i Pallazzoet paa Malta, medens Thetis blev kjølhalet.

Nej, nu Farvel! Hav den Godhed at melde Hr Mathoi min forbindtlige Hilsen med Tak for hans Artighed forrige Sommer.

Gud velsigne Dig og forunde Dig endnu mange Aar med god Helbred, Ønsker Din med hjertelig Agtelse, hengivne

Sandeherreds Præstegaard pr Laurvig
d. 29 Junii 1840.
S: Pavels
 

Archival Reference
m23 1840, nr. 20
Last updated 06.02.2013 Print