The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7712 of 10246
Sender Date Recipient
Thor Johan Christian Heramb [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brunligt segl.

Presumably 10.10.1838 [+]

Dating based on

Dag og måned fremgår af brevet, men årstallet er ikke anført. Der må dog være tale om 1838 eller 1839 af flg. grunde: Heramb skriver i dette brev, at han er stud. teol., hvilket indebærer, at brevet må være fra før 1840, da han dette år opføres som cand. teol i folketællingen (søg på Heramb) over København (bosiddende på Regensen). Dermed kan der kun være tale om 1839 eller -39. Det mest sandsynlige må være førstnævnte, da Heramb også nævner, at hans mor længe havde ønsket at se Thorvaldsen, hvis han skulle komme til København. Man må da regne det for mest sandsynligt, at Heramb forsøgte at opfylde ønsket på sin mors vegne så hurtigt som muligt efter Thorvaldsens hjemkomst 17.9.1838.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad Thorvaldsen, / Commandeur af Dannebrogen / og Dannebrogsmand / m: m:

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kjøbenhavn: d: 10 Octbr.

Hr. Conferentsraaden vil af Nedenstaaende erfare, hvem jeg er, og dette vil vistnok, det haaber jeg sikkert, undskylde min Dristighed at tilskrive Dem. Min Moder, som Conferentsraaden maaskee endnu erindrer, har altid med megen Begeistring omtalt Dem for mig, og derved opvakt en lignende hos mig. Hun har ofte sagt, at hvis Thorvaldsen engang vilde tage til Kjøbenhavn, saa vilde hun med Børn besøge ham, og hun var vis paa, at han vilde modtage os med Venlighed. – Nu er hun død; men dog kan jeg ikke andet end troe, at De, Hr Conferentsraad, som ved hende staaer i en rigtignok ganske ubetydelig Forbindelse med mig, ikke vil nægte mig den store Ære personligen at gjøre Dem min Opvartning. Min Karl venter paa Svar, om Hr Conferentsraaden vil tilstaae mig min Bøn, og naar det, i Tilfælde af at De bønhørte mig, var Dem beleiligt at modtage mit Besøg.

Ærbødigst
Thor Johan Christian Heramb: Stud: theol:
en Dattersøn af Underfoged Grønlund.

og en Søn af Justitsraad og Overmagasinbestyrer K:G: Heramb og Ursulla Christiane Grønlund: – Jeg boer paa Regentsen 4de Gang: No. 1

Archival Reference
m22 1838, nr. 72
Subjects
Charity from Thorvaldsen Requested
Persons
Anders Grønlund
Last updated 23.02.2015 Print