The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6923 of 10246
Sender Date Recipient
Hans Michelsen [+]

Sender’s Location

Stockholm

Information on sender

Brevet har været lukket med voks under dækpapir, intet præg.

26.8.1836 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S:T / Herr Etatsraad Thorvaldsen / Ridder etc: / Rom.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

S:T
Herr Etatsraad Thorvaldsen
    Ridder pp.

Det har længe været min Tanke og mit Ønske at tilskrive Dem, for atter at tilbagekalde mig i Deres godhedsfulde og venskabelige Erindring. – Omstændighederne have imidlertid hidtil hindret mig deri, hvorfor jeg nu med Glæde griber den Leilighed, som tilbyder sig for at giøre Alvor af mit Forsæt. –

Med Hr. Grosserer Grub har jeg havt den Fornøjelse at modtage 4 Gravurer af Hr. Etatsraadens Apostler, nemlig af Petrus, Philippus, Thomas og Jacobus, og fremsender min ærbødigste og forbindtligste Tak for dette fornyede Beviis paa Deres Godhed. Men saa kjært det er mig at være i Besiddelse af disse 4 Gravurer af de 12 Mesterværker, saa meget maa jeg beklage Savnet af de 8 manglende. Jeg tillader mig derfor ærbødigst at anmode Dem om at sende mig dem ved Leilighed, paa min egen Bekostning. –

Det er mig en Fornøjelse at kunne underrette Hr. Etatsraaden om, at Omstændighederne ikke have været mig ugunstige, i hvor meget de end levne mig at ønske. For omtrent 1½ Aar siden, var Hs Mt. saa naadig at overdrage mig Udførelsen af de 12 Apostler i Gips, som Hs. Mt. agter at skjænke til Trondhjems Domkirke. Sex er jeg nu færdig med, og jeg har havt den Lykke at saavel H: M. som Andre, der have seet dem, finde at jeg paa en tilfredsstillende Maade har skildt mig ved Arbeiidet. Den herværende catholske Menighed har deraf bestilt Afstøbninger. – Desuden har jeg faaet Bestilling paa i Marmor at udføre Byster af Carl den 13de., H: Mt. Selv og Ds Kgl. Hder. Kronprindsen og Kronprindsessen, hvilken Sidstes Byste allerede er færdig, og af Alle som have seet den, funden meget lignende. – Om Hr. Etatsraaden vilde beære mig med nogle Ord, angaaende Deres senest udførte Arbeider, vilde dette være mig ubeskriveligt kjært. –

Jeg lever stedse i det Haab at Lykken endnu en Gang skal begunstige mig saameget at jeg atter kan hilse paa Hr. Etatsraaden i Rom, og anbefaler mig i Deres venskabelige og godhedsfulde Erindring som Deres ærbødigste og forbundne Tjener

Stockholm den 26 August 1836.

H: Mechelsen

P:S:

Jeg tillader mig saa meget indstændigere at lægge Herr Etatsraaden min Anmodning om at maatte erholde de ovenomtalte manglende Gravurer mig tilstillede paa Hjertet, som de ere mig nødvendige for at møde de Insinuationer, som man her søger at gjøre gjældende, og som gaae ud paa at jeg ved Udførelsen af Apostlerne, skulle have betjent mig af Herr Etatsraadens Ideer. Naar jeg er færdig med mit Arbeide tænker jeg at foranstalte en Exposition, hvor Herr Etatsraadens Gravurer komme at vises ved Siden. – Saasnart Leilighed gives, skal jeg ikke undlade at fremsende Gravurer af mine Apostler.

Archival Reference
m21 1836, nr. 44
Last updated 10.05.2011 Print