The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 5465 of 10246
Sender Date Recipient
Jean Antoine Dalgas [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. I dag uden synligt motivaftryk.

31.1.1831 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S-T- Her Etatsraad Thorvaldsen / Ridder af Dannebrogen &tc / &tc &tc / Rom

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

S.T. Her Etatsraad Thorwaldsen i Rom

Livorno den 31 Januar 1831

Høistærede Her Etatsraad
I den Forhaabning at De endnu, godhedsfuld, erindrer mig og min Famille, hvortil begge mine elskede Søstres, Stampe og Schouw’s senere Besøg i Deres verdensberømte Hovedstad, maaskee vil have bidraget Noget, tager jeg mig Idag den Frihed at tilskrive Dem disse faae Linier for at tilsende Dem en Prospektu af et nyt Assuranze=Compagnie som jeg opretter hersteds, med den Hensigt at proponere Dem og bede Dem interessere Dem deri for en Deel Aktier efter Behag. Med Dags Post har jeg giort Her Consul Chiaveri samme Forslag, og som Kiøbmand vil Samme kunde mundtligen langt bedre forklare Dem Fordeelene og Sikkerheden som slige Selskabe frembyde, hvis de ere administrered af rééle Mænd, – end jeg kan giøre det skriftlig; følgeligen skal jeg blot bede Dem tale med ham derom og tillige forsikkre Dem, paa mit Æresord at jeg proponerer Dem dette Emploi af ikkun en ringe Deel af Deres Capitalier, i den moralske Overtydning at den bør og vil tilfredsstille Dem, da andre lignende Selskaber som sandeligen ej fortjene samme Credit og Tiltroe som vores, afkaste en netto provenu af 15 til 40 proCenter paa Indskudet.
Jeg henvender mig blandt andre til min formuende Bekiendtere og Venner, for destosnarere at opnaae det heele Antal Aktier, som ifølge Planen, ønskes tilvejebragt og tvivler ej paa et heldigt Udfald. Ogsaa til vor fælleds Ven, Legationsraad Vogt i Neapel skriver jeg i disse Dage, i samme Hensigt.
Tilgiv nu, høistærede Her Etatsraad hvis jeg har taget mig den Frihed at forstyrre Deres poetiske Tanker med saa prosaisk en Gienstand, og forskaf mig dog snart Leilighed at bevidne Dem min og min Kones Taknemlighed for de os beviiste Artigheder og den os forskaffede høje Nydelse, ved at tillade os Beskuelsen af Deres saa underfulde Værker.
Tør jeg ved denne Leilighed, skiøndt uopfordret, spørge Dem, hvorsnart min Søster Stampe kan haabe at modtage den lille Statue af det kiere Barn hun mistede her i Italien, og som De saa godhedsfuld lovede at udføre ?
Og til Slutningen vover jeg at incomodere Dem med venskabelige Hilsner til alle vore kiere Landsmænd blandt de unge og tildeels saa duelige og vakkre Kunstnere costi.

Deres hengivne Beundrer
J. Dalgas

min
adsse er Dalgas & Ott
Livorno
Dansk Consul Adjunkt i Neapel
Archival Reference
m16 1831, nr. 11
Last updated 10.05.2011 Print