The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1379 of 10246
Sender Date Recipient
C.W. Eckersberg [+]

Sender’s Location

Rom

13.10.1814 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af udkastet, men af Bramsen og Ragn Jensen, op. cit.

J.F. Clemens [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

[Translation]

Gode Hr.

Jeg har havt den fornøyelse at imodtage Deres sidste af 25 July med Vexelen paa 450 Mk Banco for indeværende Aars tvende første Quartaler, den er bleven mig betalt med 147 Romerske Scudi. Hr. Baron v. Brown har ogsaa anbragt mig denne hos M le Duc Torlonia. Jeg formoder at de ogsaa allerede vil have imodtaget mit sidste Brev af 23. July som var afgaaet fra Livorno164 med Hr. Baron Schubarts Depesher og hvori jeg har underrettet Dem om Imodtagelsen af den forige Vexel, for alle Efterretninger, og alt hvad De har meddelt mig takker jeg Dem meeget, og især for den utrættelige Iver hvormed De stedse besørger mine Sager det har glædet mig at De efter Hr. Prof. Magens165 Død har paataget Dem bestyrelsen af Akademiets Kasse, ogsaa at den Pension jeg nyder, for den øvrige Tid vil blive udbetalt fra det Kongel. Banco Comptoir. De har sikkert havt meegen Ulejlighed med at bringe disse Pengesager for mig i Rigtighed jeg kan ey noksom takke Dem derfor. Ogsaa har man vidst maatte levet daarligt nok derhjeme i disse sidste fortredelige Aar, som jeg tilfulde kan forestille mig. Dog de sidste Efterretninger vi har havt her, har dog været noget trøsteligere igien, og det var høyeligen at ønske, om ey at Haabe at der dog igien maatte blive Fred og Roe, i Europa –

Jeg takker Dem ogsaa at De har afbetalt min Gjæld hos Hr. K.J. Neergaards Tjener, er han tilfreds er jeg ogsaa han er at Natur et herligt Menneske, og en Støtte for sin Herre Den Rest Penger som Hr. See. Bang vil betale for Maleriet han ønsker, vil kome mig tilpas til udførelsen af de to store Malerier jeg nærværende Arbeider paa, Israeliternes Udvandring, og de tre Marier ved Christi Grav,166 dette sidste, omendskjønt der kunde være Tvivl, om det nogensinde vil komme til Norge søger jeg dog med lige Løst at udføre det er et smukt Emne, og vil altid kunde anbringes i en Kirke, til det første har jeg giordt nogen forandring i Kompositionen hvortil vores fortreffelige Hr. Thorvaldsen har givet mig flere gode Raad, jeg ønskede ved disse to Ting at anvende alt for at giøre den saa godt som det vil blive mig mueligt, men det vil vel ogsaa kun blive de to eneste Ting, som jeg vil kunde udføre her, da jeg altid opdager fleere og fleere skjøne Ting her i dette forunderlige Rom til at trække Nytte af, hvorfor jeg søger at samle Studier af alt mueligt, og som man aldrig kan have formange af. Samlingen af maleriske Partier af Rom Continuerer jeg bestandig og maler de fleste paa Stædet efter Naturen, og søger den allerstørste Nøyagtighed. Jeg glæder mig til derved at kunne engang giøre Dem og mine Venner bekjendt med de forunderlige Ting som findes her, for en 14 Dage siden har jeg endt et Portrait af vores herlige Thorwaldsen, som har vundet hans og adskillige andres Bifald man finder det dog ikke meere saa frandsk dette med de to store Malerier med fleere vil da sendes paa eengang hjem, neste Somer, førend vil det ikke blive mig mueligt, og ey heller lønner Umagen den lange Veys Skyld at sende noget.

Hr. Thorwaldsen og Hr. Malling hilser Dem begge meeget, den førstes sjældne Talent er virkelig til at beundre. O! hvor ønskede jeg at kunde føre Dem i hans Atelier, for at see disse Mesterværker han er ligesaa fortræffelig som Menneske, og almindelig agtet og elsket jeg er glad ved at nyde saa fuldeligen hans Venskab, som ogsaa Hr. Mallings Venskab, denne arbejder uafbrudt har et udmærket Talent og udbredte Kundskaber, og er de største Grækers fortrolige vi vil i ham kunde se Dannemarks første Architect, vi udgiør her et Kløverblad. Thorvaldsen er foregaaet os med sit herlige Exempel og vi stræber alle med lige Iver at bringe det til saa meegen fuldkomenhed som muelig, og at blive til Nytte i vort Fødeland er vores mægtigste Drivfjer. Enhver Efterretning fra Dem min gode Hr. Clemens som fra mine tvende høyagtede Venner Bagge og Møller er mig usigelig behagelig. O! hvad var Livet uden Venskab! Det Haab giør mig lykkelig eengang igien at kunde see Dem for ret at ytre Dem den Tak jeg saa meeget skylder Dem for Deres utrætelige Stræben for mit Vel. Himlen give Dem stedse bedst Sundhed og Velgaaende. De faar dennegang kun lidet, og De vil tilgive at jeg hoslæger et Par Ord til Møller og Bagge. Jeg beeder Dem meeget at hilse Deres gode familie, som ogsaa alle gode Venner.

General Comment

Dette er et udkast til et afsendt brev. Udkastet er skrevet af efter den trykte afskrift i Bramsen & Ragn Jensen, op. cit.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Add. 301-2 (IV-46)
Other references

  • Henrik Bramsen & Hannemarie Ragn Jensen (ed.): ‘Eckersbergs brevkoncepter 1813-16’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1973, p. 62-64.

Persons
O.O. Bagge · Baron Brown · Peder Malling · J.P. Møller · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen · Giovanni Raimondo Torlonia
Last updated 28.09.2016 Print