The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8976 of 10246
Sender Date Recipient
P.T. Bertelsen [+]

Sender’s Location

Oslo

28.1.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.P. Suhr & Søn [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Copie

Dherrer J P Suhr & Søn Kjøbenhavn

Christiania d 28 Jan 1842,

I Anledning af Deres ved ærede af 29d gjorte Forespørgsel om her i Landet forefindes Oplag af Gulvfliser af saakaldet norsk Marmor og om saadanne i store Qvantiteter kunne erholdes samt til hvilken Priis og Dimensioner, undlader jeg ei at meddele, at Marmorbruddene ved Gjellebech pr Drammen og ved Bergen ikke ere i nogensomhelst bjergmæssig Drift, og at der som Følge deraf, ikkeheller gives Udvalg af dette Product, medens at det endog er forbunden med Vanskelighed at erholde Bestillinger effectuerede. Ved Gjellebech bryddes nu og da kun af Bønderne, Materialet er derimod af simpel grov Qvalitet ei fri for at være poreus. Fra Bergen har man derimod gjort flere Bestillinger, Deels for Slotsbygninger, Deels og vel fornemmeligen for den under Opførelse værende betydelige Universitets Bygning her, i raae Tilstand efter opgivne Dimensioner frit leveret her i Havnen [har man] betalt disse Bestillinger med 3 Spd pr Cubicfod, en Priis som rimeligviis ei giver nogen forønsket Chance imod Bestillinger fra Italien. Skulde man imidlertid ønske at gjøre et Forsøg, skal jeg med Fornøielse interessere mig paa det Bedste, og beder jeg i saa Fald kun at disponere over min Tjeneste.

/sig/ P T. Bertelsen

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 87
Subjects
Norwegian Marble · Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 31.08.2015 Print