The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9265 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Holbech [+]

Sender’s Location

Rom

9.3.1843 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Deres Høivælbaarenhed her Comferenseraad / A Thorvaldsen Storkaars af Dannebrog / o. s. v.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Deres Høivælbaarenhed Comferenseraad Thorvaldsen.

De vil godhedsfuld erindre Dem at jeg i mit forrige Brev sagde, at de Penge som De anbetroede mig ved Deres Afreise næsten vare brugte, og jeg nu maate [sic] tage min Tilflugt til Thorlonia, jeg gik til ham og presenterede ham det Papir som De gav mig, for at lade mig give 200 Scudi, men han haver værken ved mine, eller ved Herr Kolbs, Forestillinger, villet udbetale noget derpaa, han siger nemlig at det er kun en Quitering som han haver givet til Galli for de Summer som denne haver lagt i Banken medens Deres forrige Fraværelse fra Rom, og at han derpaa intet kan udbetale, uden at bringe en betydelig Forvirring i Deres Pengesager, og Regnskab, han, Thorlonia og jeg lader Dem derfor bede paa det indstendigste om blot et par linier, i denne Anledning, saa at sige et Brev der Autoriserer mig til at hæve af Deres Penge i Banken, da er Thorlonia fuldkommen villig til at udbetale mig aldt hvad jeg kan have nødigt. Imidlertid haver Herr Kolb havt den særdeles Godhed at forstrække mig med 400 scudi som jeg næsten, nu ogsaa haver forbrugt, dels til de sædvanlige ugentlige Udbetalinger i Studiet, og til Huseleie for Studierne for det forløbne Aar, det beløb sig til 80 Scudi 30½ Boioc med afdrag for de Reparationer som De selv haver betalt. I Deres Høivælbaarenheds Brev til Herr Kolb haude [sic] De den Godhed at tillade at jeg maatte tage af Deres Kasse de 1000 Rbd som Oberst Rosenberg haver sendt Dem til mig, denne Deres Godhed haver jeg benytted idet jeg haver forbrugt for min Person 50 scudi dels til at kiøbe et stykke Marmor til Kongens Buste, og dels til mine andre smaa Daglige Nødvendigheder, saaledes er nu kun tilovers i Deres Kasse 90 scudi. Deres Høivælbaarenhed vil altsaa Godhedsfuld insee [sic] Nødvændigheden af saa snart som mueligt at sende mig omtalte autoriserede Brev, dersom De ikke ønsker at jeg atter skal tage min Tilflugt til Herr Kolbs Godhed, thi Pengene for de tre Basrilieffer erre [sic] endnu ikke ankomne. I Studierne troer jeg at turde sige at alt gaar gaadt omendskiøndt det væl blingrer en smule som Selvroes. Apostelen Thadæus er færdig daag haver jeg ikke ganske udbetalt dette Arbeide jeg ønskede at De selv først skulde see om De ogsaa er tilfreds dermed. Basrilieffet Christo i Emaus er færdigt pungteret, og da De selv ikke haver giort Akort om dette Arbeide, saa jeg mig nød til at betale det efter mit eget Skiønnende, 60 scudi haver jeg betaldt derfor. Poninskis Buste er færdigt og jeg tør sige til Sig Gioseppes Roes, at den er meget smugt udført, der er en Del Arbeide derpaa formedels Draperiet og jeg trode derfor ikke at burde give ham mindre derfor end 35 scudi det er den samme betaling som Tenerani og de andre Billedhuggere give for et lignende Arbeide. Gracierne avanserer rask, de ere omtrente halv færdige, jeg sagde Dem i mit forrige Brev at Amor haude en macie paa sin vænstre Arm, ved at pungtere Hovedet paa samme, er der ogsaa kommet en macie herved paa hans vænstre Kind, men dog mindre sort, paa dette lille Uhæld nær gaaer det meget gaadt, paa Gracierne selv er der ikke minste [sic] Plædt at opdage. Kronprinsen af Baüeren lader Dem spørge ved Professor Wagner hvorledes det gaaer med Conradins Statue, hvornaar den kan blive færdig, Wagner beder Deres Høivælbarenhed at tilskrive Prinsen et paar Linier i denne Anledning. I Deres Brev til Her Kolb lader De mig sige at det er Deres Vilie at jeg aldeles inted udlaaner af Deres Studie eller Værelse. De tør være forvisset om at jeg ikke i minste Maade skal overtræde denne Befaling, dog haver jeg været i Uvished om jeg ogsaa skulde udstrække denne Befaling til Conkylieskæreren Petersen, der bestandig haver havt Deres Tilladelse til at tage de smaae Basrilieffer hiem til sig, imidlertid haver jeg sagt ham at han herefter kun kan benytte Deres sager i Studiet, jeg tør ikke lade ham tage dem hiem, hellere vil jeg taale hans Vrede end Deres Utilfredshed.
Dersom De ellers skulde have noget at befale mig ønsker jeg derom at høre Deres Villie, og De tør være forsikkret om at jeg skal udføre aldt med den største Nøiagtighed, thi jeg setter min største Ære, og Stolthed, i den Tiltroe som de [sic] haver Skienket mig. Til Slutning beder jeg paa det forbintligste at hilse hendes Naade Baronesse Stampe tillige med hele hendes Høistærede Familie. Ders Høivælbaarenhed selv, være hilset med den største Høiagtelse fra Deres stedse lydige og

ærbødige
C F Holbeck

Rom den 9 Marts 1843
Familien Savorelli lader Deres Høivænbaarenhed [sic] hilse paa det aller Vænskabeligste.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 67,5 l I
Last updated 03.08.2011 Print