The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9914 of 10246
Sender Date Recipient
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Sender’s Location

København

31.7.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Til / Kiøbenhavns Magistrat

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Endskiøndt der til Museets egen Brug, til Varme-Indretninger, Kulkiælder, Bolig for Portner el. Bud, Opbevaring af Materialier, Locale for at tage Gibsafstøbninger o. desl. vil kunne benyttes en Deel af Museets Kiælderrum, saa vil dog sandsynligvis den langt større Deel i Tiden kunne bortleies til passende Brug Ex. blandt andet til Opbevaring af Øl, for lige og for Frugt og Vildthandlere[?], alt under visse Betingelser, som deels tilsigtede at sikkre Bygningen mod al Slags Overlast, deels indskrænkede Adgangen til Kiælderen til visse Tider, og saal. at denne blot maatte benyttes til Opbevaringssted og ikke til nogen Handel. En egen Indgang dertil kan efter Bygmesterens Yttring passende anbringes ad et af Kiælder Vinduerne i Endefacaden mod Slotskirken; men forresten burde[?] ingen Forandring i Dørreaabningerne el. Apteringerne[?], saal. som de nu findes i Kiælderen, nogensinde finde Sted.

Hvad den Deel af Kiælderen angaaer, som er hvælvet med Kridtsteen, navnl. S[xxxxxxx]mmet under Forhallen, samt det med samme parallelt løbende Stykke af Corridoren, er altsaa den Leilighed, som Gross. Owen i vedlagte Skrivelse ønsker at leie til Viinlager. Da maa man fraraade saadan Afbenyttelse, da det er at befrygte at Uddunstningen vil faae en skadelig Indflydelse paa den porøse Steen, som rimeligviis heller ikke, saaledes som brændte Steen, vilde kunne modstaae Ilds Paavirkning.

Ved at meddele dette i Anl. af Magistr. Skrivelse af 13 f. M. tillader man sig at tilføie, at ligesom det maa ansees det ønskeligt om der ved en saadan paa for Museet fordeelagtige Vilkaar bestemt Udleining Brug af Kiælderen kunde skaffes Institutet en Indtægt, saa maatte der ved Udleiningen ikke tabes af Sigte de Fordele, disse Kiældere tilbyde fremfor almindelige Pakhuse.

Bygnings Comiss. for Thorvaldsens Mus. d. 31 Juli 1845

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 108
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print