The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8730 of 10246
Sender Date Recipient
Rentekammeret [+]

Sender’s Location

København

19.4.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Bygnings-Commissionen for Thorvaldsens Musæum.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Efter at have, i Anledning af den fra Bygnings Commissionen for Thorvaldsens Musæum modtagne Skrivelse af 13de i denne Maaned, indhentet de fornødne Oplysninger, har man i Dag paalagt Forvalteren ved Frederiks Kirkeplads her i Staden, Thomsen, paa nærmere Forlangende af velbemeldte Commission, til Samme at afgive alle saadanne løse Marmor- og Sandsteen fra Steen-Oplaget paa Pladsen eller fra selve Pladsen, som ikke maatte kunne være at anbringe med Fordeel paa anden Maade.

Ved herom at underrette Commissionen, skulde man tillige, forsaavidt det er oplyst, at nogle paa Pladsen beliggende bornholmske Sandsteen kunne udleveres til Musæets Bygning, naar Slotsbygningscommissionen, der i sin Tid har bekostet disse Steen udgravne, Intet har derimod, tjenstligen henstille om der i saa Henseende maatte findes Anledning til at indlede nærmere Underhandling med Vedkommende. Angaaende Betalingen for de Steen, der maatte blive udleverede, forbeholder man sig i sin Tid at tilskrive Commissionen det Fornødne.

Rentekammeret, den 19de April 1841.

[xxxxxxxxxxxx]

[xxxxx] [I.J.] Unsgaard

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,73
Last updated 20.07.2011 Print