The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8389 of 10246
Sender Date Recipient
Københavns Politikammer [+]

Sender’s Location

København

30.3.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Bygningscommissionen for Thorvaldsens Musæum

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Endskjøndt jeg tilfulde erkjender hvor meget den af Bygningscommissionen for Thorwaldsens Musæum i behagelig Skrivelse af 4de Januar d. A. forlangte Afspærring af Pladsen mellem Bygningen og Canalen kunde bidrage til Beqvemmelighed af Besparelse under Arbeidet, og saa gjerne jeg end med Hensyn til dette Arbeides Vigtighed og Interesse for det Almindelige ønskede ubetinget at kunne opfylde Commissionens Begjæring, har jeg dog ikke tordet oversee de Uleiligheder og det billige Misnøie som Passagens fuldkomne Standsning i lang Tid paa denne, om end kun lidet befordrede Strækning vilde kunne medføre. Jeg har derfor ogsaa, for at alle under Spørgsmaal kommende Hensyn kunde blive tagne under Overveielse inden jeg i denne Henseende tog nogen Bestemmelse, corresponderet saavel med Kjøbenhavns Magistrat som med det Kongelige Hofmarschallat, hvilken sidste Auctoritet igjen har indhentet Slotsbygningscommissionens Formening.

Det vilde unægtelig være det ønskeligste med Hensyn til de foranførte Omstændigheder, om Man kunde til Arbeidets Tarv være tilstrækkeligen hjulpen uden den forlangte Afspærring ved blot at indhegne en større Plads, i alt Fald i 2 Afdelinger saavel langs Bygningen som ved Canalen, saaledes at en Kjørevei forblev aaben mellem begge.

Imidlertid kunde maaskee denne Foranstaltning af forskjellige Grunde, og navnligen med Hensyn til de forøgede Indhegnings- og øvrige Omkostninger forekomne Commissionen ufyldestgjørende. I saa Fald vilde dog formentligen saavel Bygningsarbeidets som Publicums Interesser kunne blive forenede, naar Passagen over Pladsen blot om Natten aldeles bortfaldt, Ildebrands og andre Nødstilfælde undtagne, men den om Dagen holdtes aaben, saaledes at den fornødne Foranstaltning blev truffen til at hvem der da maatte ønske at benytte den blev ledt igjennem Indhegningerne.

Saafremt nu Commissionen ikke skulde kunne finde Sig tjent med det Første af disse Alternativer, findes herfra intet at erindre imod Afspærringen paa den af Commissionen foreslagne Maade, naar den forestaaende Betingelse med Hensyn til Passagen om Dagen iagttages; hvorhos jeg dog maatte bemærke, at Slotsbygningscommissionen har forlangt, at Indkjørselen til Slotskirkens Chordør maatte forblive fri udenfor Plankeværket, og at det, saafremt Oplag af Materialier o. desl. tæt ved Bolværket skulde ønskes, torde blive fornødent dertil at indhente Havneadministrationens Samtykke.

Kjøbenhavns Politikammer d 30 Marts 1840

[xxxx] [xxxxx]

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,26
Last updated 15.07.2011 Print