No. 2993 of 10318
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

13.2.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Christian Carl Friedrich August [+]

Recipient’s Location

Augustenborg [antagelig]

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Translation]

Deres Durchl. Hertugen af Augustenborg

Naadige Herre! Erindrende mig ofte med sand Glæde de særdeles behagelige Dage jeg havde den Lykke at henbringe med Ds. Durchlauchtighed Deres Gemalinde og ædle Familie paa det skjønne Gissefeld har jeg vistnok opsat det altfor længe at lykønske Ds. Durchl. til den for os alle saa glade Efterretning om Deres Gemalindes lykkelige Nedkomst. Kommer min Lykønskning ogsaa senere end den burde da vil dog Ds. Durchl. uden min Bevidnelse derom være overbeviist om at den derfor ikke er mindre vel meent, jeg gratulerer Dem af mit ganske Hierte til den store Glæde at have en Søn og ønsker inderlig at Forsynet vil forunde Dem og Gemalinde den Velsignelse at see ham voxe frodigt frem i Sundhed og Kraft.

Idet jeg har den Fornøjelse at melde Ds. Durchl: at Deres og Prindsens Büster nu ere udførte i Marmor og til Deres Befaling naar det behager Dem maa jeg ikke undlade at bemærke at jeg siden mit Besøg i Fædrelandet slet Intet har hørt om Afsendelsen af Modellerne som jeg udarbejdede i Sjelland til Deres Gemalindes og H.E. Greve Danneskjolds Büster. Saasnart de komme mig tilhænde skal jeg bestræbe mig for at udføre dem i Marmor som snarest. jeg har siden her havt den Fornøjelse at modellere Ds. HHrs Prinds Christian Frederiks og Gemalindes Prindsesse Carolines og nu sidst Prindsesse Julianes Büster. Det forekommer mig at de alle ere meget lignende.

Ang: de større Værker som ifølge Ds. Durch-ds Bestilling udføres i mit Værksted: Graziegruppen og Mercuren, da har jeg den Fornøjelse at melde Ds. D: at begge ere vidtfremmede i Marmoren som jeg havde den Lykke at finde meget skjønt og plettefrit, og at begge disse Værker om ikke lang Tid ville kunne afleveres til Ds. D-heds Ordre. Med Hensyn paa de meget betydelige Udgifter som mine senere Arbejder have foranlediget tager jeg mig den Frihed at bemærke at det kunde convenere mig hvis det maatte behage Ds Durchl: at fremsende mig med Første i Vexel paa en Banquier i Rom en Deel af Bestillingssummen f: ex: en 3die. eller en 4de. Deel af samme, nemlig enten 4000 (en Trediedeel) eller 3000 Scudi (en 4de Deel) af samme. Den øvrige Sum kan gjerne henstaae (om det saa behager Ds. D.) indtil Afleveringen af disse Værker til D. D-s Ordre. – Jeg venter herom med Første Ds. D-s gunstige Svar. – Mine senere større Arbejder, især Modellen til den colossale Christusstatue som vil blive udført i Marmor for Slotskirken i Khvn og Modellerne til Statuer af Apostlerne Petrus og Paulus og til Portraitstatue af den afdøde Greve Pototsky have haft den Lykke at behage alle herværende Konstkjendere. – Med Første tager jeg fat paa et af de største Værker jeg hidtil har projecteret: Modellen til en Statue equestris til Amindelse af Prinds Alexander Poniatowsky som skal støbes i Bronze i Paris og kommer til Warschau. – Ds. D. ville formelde mine allerærbødigste Hilsener for Deres ædle Gemalinde og høje Familie og være selv forvisset om den Veneration og Hengivenhed hvormed jeg uafladelig er Ds. D-s underdanige

Rom den 13 Februar 1822 Tjener Th.
Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1578 II
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis P.O. Brøndsted
Subjects
Commission for the Danish Royal Family · Spotless Marble
Persons
Józef Poniatowski · Włodzimierz Potocki
Works
Last updated 02.12.2014 Print