The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7879 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen 5.1.1839 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Information on recipient

Tilskrift: Til Committen for Oprettelsen af det thorvaldsenske Museum.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hans Majestæt Kongen har under Gaars Dato allernaadigst behaget at rescribere Slotsbygnings-Commissionen saaledes:

  “Vi ville herved allernaadigst have Slotsbygnings-Commissionen tilkendegivet til allerunderdanigst Efterretning og videre føiende Foranstaltning, samt til Bekjændtgiørelse for den sammentraadte Committée til Oprettelsen af det thorvaldsenske Museum, at Vi allernaadigst skjænke til Indretningen af bemeldte Museum den Deel af Christiansborg Slots Bygninger, der paa den ene Side vender ud til Prinds Jørgens Ridebane; paa den anden til Kanalen og med den ene Ende støder op til Slotskirken, hvilken Bygning hidtil har været afbenyttet deels til Vognremise deels til Theatermalersal, og skal dette Locale hverken nu eller i Fremtiden nogensinde anvendes til andet
Brug end det, hvortil samme saaledes af Os er skjænket. Tegningerne til Bygningens Indretning for dens nye Bestemmelse blive forinden Udførelsen allerunderdanigst at forelægges Os til Vor allerhøieste Approbation. Med Hensyn til de fremtidige Localer for de Os tilhørende Vogne samt for Theatermaleriet, ville Vi allernaadigst have Slotsbygnings Commissionen paalagt at foretage de fornødne Undersøgelser, og formene Vi, at der for den sidst nævnte Gienstand muligen kunde findes et Locale paa Gammelholm, i hvilken Anledning Vi allernaadigst bemyndige Commissionen til at henvende sig til Vort Admiralitets og Commissariats Collegium.”

Idet Commissionen herved meddeler Committéen Efterretning om denne allerhøieste Bestemmelse, undlader man ikke tillige at bemærke, at det Kongelige Admiralitets og Commissariats Collegium under Dags Dato er tilskrevet det Fornødne angaaende et Locale for Theatrets Malersal, samt at man med Hensyn til et andet Locale for de Kongelige Vogne uden Ophold vil søge at træffe hensigtsmæssige Foranstaltninger og i det Hele bestræbe sig for, at den saaledes af Hans Majestæt Kongen bortskjænkede Bygning det snareste muligt kan vorde Committéen overdraget til Disposition.

Slotsbygnings-Commissionen d: 5te Janu. 1839.

[Møsting][?] Haxthausen Kongslew.
Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 98
Last updated 17.05.2011 Print