The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7761 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl.

3.11.1838 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Udskrift: Til / Committéen for Oprettelsen af / det thorvaldsenske Museum

Tilskrift: Til / Committéen for Oprettelsen / af det Thorwaldsenske Museum.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

I Anledning af Committéens behagelige Skrivelse af 1ste d: M: undlader Slotsbygnings.Commissionen ikke tjenstlig at melde, at der fra dens Side med Fornøielse rækkes Haand til at fremme det tilsigtede Øiemed med et Locale paa Christiansborg Slot, der afgiver den fornødne Plads til en Opstilling af de, Museet for de Thorwaldsenske Arbeider tilhørende Eiendele, i hvilken Henseende det bemærkes, at foruden de 7 ubetrukne Værelser, hvori endeel af disse Arbeider, ifølge allerhøiest Resolution af 4 Octbr 1835 ere hensatte, formener man, at endnu 5 kunde anvises dertil, og at denne Strækning af Værelser, der alle staae i Forbindelse med hinanden, tildeels ved rummelige Corridorer, som ogsaa afgive Plads for Kunstsager, og hvortil Indgangen er den samme, som til det oldnordiske Museum, udentvivl vil være ligesaa tilstrækkelig som passende til den paatænkte Udstilling. Da imidlertid disse 5 Værelser ere panelede og betrukne, følgelig trænge til en mere skaansom Behandling, end de øvrige, der have raae Vægge, og fornævnte allerhøieste Resolution kun angaaer 7 ufuldendte Værelser, saa vil det være nødvendigt, at indhente Hans Majestæts allerhøieste Resolution paa, hvorvidt en Udvidelse af det Kunstacademiet foreløbig overladte Locale, i den opgivne Hensigt maa finde Sted, og i Forventning, at Committeen vil paalægge alle Vedkommende at anvende den fornødne Forsigtighed, saavelsom indestaae for, at Værelserne ingen Overlast vederfares, vil man ufortøvet derom nedlægge allerunderdanigst Forestilling.

Slotsbygnings-Commissionen d 3 Novbr 1838.

AWMoltke Haxthausen C.F. Hansen Kongslev.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 83
Last updated 31.03.2017 Print