The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9637 of 10246
Sender Date Recipient
J.F. Schouw [+]

Sender’s Location

Antagelig København

30.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Christian Dalgas [+]

Recipient’s Location

Antagelig Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

d. 30 April
1844

Kiære Svoger

Det har været os meget kiært af dit forrige Brev at see at Alt hidtil er gaaet vel og at I ere i Besiddelse af Thorvaldsens Eiendomme i Rom. Skiøndt vi antage at den under 30 Marts afsendte nye Fuldmagt og det Brev der er afgaaet til den östrigske Gesandt Lutzow vil tilstrækkeligen legitimere Eder og os – saa have vi dog nu atter sendt en nye Fuldmagt, legitimeret af den herværende østrigske diplomat, hvori vi tillige have givet Fuldmagten en større Udstrækng og Bestemhd – og givet Eder Ret til at optage Ricci som Medbefuldmægtiget Imidlertid vil det jo være ønskelst at du selv saameget som muligt er tilstede ved de engtigere Forhandlinger
Da vi ikke have nogen Efteretg om de Fonds der staae hos Torlonia, saa vide vi ikke om derfra kan faaes Penge til de absolut nødvendige Udgifter til Ceci til Indpakg osv. – men du er vel saa god at giøre Udveie og i al Fald trække paa os

Den Idee om at oprette et Studie Thorvaldsen i Rom, kunne Ex. ikke gaae ind paa thi efter Testaments Codicil tilhøre alle Konstgienstande uden Undtglse Museer og de kunne ikke bortgive noget deraf; dertil kommer at ved at lade noget blive i Rom kunde let de Ande Afstøb. vel endog maaskee de oprindele Modeller, der ere saa vigtige at faae alle samlede i Museet blive der. – Der er jo i Peterskirken, Pantheon, paa Mte Cavallo, Arbeider af Thorv: ikk at tale om mange Afstøb:, Efterlgerne i Vatikanet; – desuden maae det jo være Romerne og ikke de Danske der skulde sørge for at der i Rom kan være hans Arbeider; – bryde de sig ikke derom, saa seer jeg ikke hvorfor vi skulle paanøde dem samme – I andre store Stæder har man jo selv sørgt derfor. – Kongen af Bayern

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 201
Last updated 14.07.2011 Print