The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8448 of 10246
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København [+]

Sender’s Location

København

14.6.1840 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Københavns Magistrat [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Gienpart

Endskiøndt undertegnede Committee endnu ikke har modtaget de Continuations-Bilage, hvilke den har udbedet sig til den thorvaldsenske Museumssags Behandling, troer Man dog ikke længere at burde opholde samme.

Ved nu herved at remittede de modtagne Bilage indskrænker man sig til i det Væsentlige ikke at foretage videre, end at lede Sagen ud af dens Forvikling ved at stille de af BygningsCommissions Medlemmet Hr Capitain og Muurmester Sibbern og Museets Bygmester Hr Bygningsinspecteur Bindesbøll yttrede Anskuelser lige over for hinanden.

Man har formeent udelukkende at burde holde sig til Sibberns og Bindesbølls Erklæringer, og har saaledes ikke ønsket de schaperske Bilag, da Capitain Schapers tidligere officielle Forhold ikke skiønnes at vedkomme Sagens nærværende akademiske Behandling, og sammes nuværende Stilling sætter ham i et saa direkte Forhold til Bygmesteren, at det ene maa overlades denne, uden Mellemkomst at overveie de Anskuelser, som Capitain Schaper afvigende fra Bygnings-Inspecteur Bindesbøll yttrer.

Sibbern referer sig til de ham meddelte approberede Tegninger, et specificeret Muuroverslag og et specificeret Tømmeroverslag
Bindesbøll bilægger sin Skrivelse med 4 senere udarbeidede Detailleblade

Sibbern angaaende Forhallebygningen.

Henledes Opmærksomheden a paa Frontelangflugtens store Aabninger, hvilke derhos overskiære Hvælvingens Vederlagslinie, b paa den fornævnte Frontemuur tilsvarende Langflugt imod Gaardsiden, hvis Førlighed paa 4½ Steen han anseer for svag til at modstaae Spændinngen af Forhallens 1½ Steens Bue, saameget mere, som Corridormuren imod Gaardsiden, der fra Nyt bliver at opføre paa 4 Steens Førlighed og som har at modtage sin Deel af Corridorhvælvingernes Spænding, neppe ville være tilstrækkelig til at auciliere fornævnte ældre Muur; han giør derhos opmærksom Tagets Udadstræben og paa de muligen uheldge Følger af Corridormurens Sætning med hensyn til Forhallens forommeldte bestaaende ældre Langflugtsmuur.

Sluttelig foreslaaer han 1 Steens Hvælvingsførlighed af forholdsmæssig Dimention i stedet for den angivne 1½ Steens Hvælving.

Bindesbølls Bilag. Tegning N 1

Er en Omarbeidning af den approberede Tegnings Forhallebygning, hvis væsentligste Forandringer bestaae i:

1, at Forhallebygningens Hvælvingscentrum er siunket 3 Alen, hvorved Vederlagsstyrken forøges ved Trykket af den tilsvarende forøgede Muurmasse ovenover Vederlagen.
2, at Langflugten imod Gaardsiden nedbrydes og opføres paa nye med forøget Muurførlighed.
3, at Corridoren imod Gaardsiden gives et større Høimaal, hvilket i Forbindelse med det under Post 1 omtalte siunkne Centrum for Forhallehvælvingen, tilveiebringes en heldigere Giensidighed i henseende til Halle= og Corridor = Hvælvingernes Modstræben.
4, at Forandringer, hvilke hverken findes angivne i den approberede Tegning eller i de specificerede ere anbragte.

Det skiønnes saaledes at Sibberns Bemærkninger, væsentligen har givet Bindesbøll Anledning til at omarbeide den approberede Tegning til Hallebygningen; thi selv naar Bindesbøll anfører i Anledning af den ældre Langflugtsmuur som af Sibbern er antaget for svag:

”Det er senere oplyst, at denne Muurs midterste Partie er opført under Krigen, ved Arbeide af Kiøbenhavns Regiment, maaske af slette Materialier paa gammel Grund /: da den skal nedbrydes til Vederlagshøiden af Forhalshvælvingen vil man derved komme til nøiere Kundskab om dens Soliditet :/ Men da der saaledes er mere Grund til at ansee den for svag end stærk nok, antages at den nedbrydes og opføres til 1 Alen 21 Tommers Tykkelse for at kunne ansees for solid”

indrømmer han Sibberns Paastand, men vedligeholder ikkun Dissens i Motiverne, idet nemlig Sibbern bygger sin Demonstration paa den paagieldende Muurs Omgivelsers Natur, Bindesbøll derimod, paa en; som det synes, lidet sømmelig Forudsætning om det af medundertegnede Hansen foranstaltet udførte Arbeide.

Idet Man maa ansee disse Omarbeidelser i disses nærværende Form som første Udkast og som endnu ufuldendte Forsøg der nærmere mere tilfredsstillende vil blive at giennemarbeide, afholder Man sig fra Hvad Bemærkninger det angivne Ankeranlæg mv. kunne anledige.

Sibbern angaaende Sidefløiene

foreslaar:
1, de transversale Skillerum tillagte 1 Steen i den angivne Førlighed, deels for at erholde tilbørlig Planum for Anlæget af øverste Etages Skillerum, deels i statisk Henseende paa Grund af Skillerummenes Hoide.
2, Ligesom Sibbern formener, at det af Kunstneren er paatænkt at Slutstenene i samtlige Stanzers Hvælvinger skulle falde i fælles Vatterpas, saaledes foreslaaer han det samme iagttaget ved samtlige Vederlag; hvilket ville kunne opnaaes endskiøndt Hvælvingerne alternere i Breden/: vexelviis omtrent 5 ¾ og 8 Alen:/ ved nemlig at reducere Høimaalet af de større Stanzers Buer under Halvcirkel, saaledes at Høiden af disse rette sig efter de mindre Stanzers Buehøide.
3, Da de tvende ydre ældre Langflugter ikke ved Hiælp af de nyopforende indre Tverskillerum kunne bringes i Forbandtforbindelse foreslaaer Sibbern Sammenholdet tilveiebragt ved at indlade Tverskillerummene i dertil udhuggede Halvsteens Fordybninger i de tvende ældre Landflugtmure og forøvrigt ved at anbringe Forankringer i Bygningens fulde Dybde; Sibbern giør endvidere opmærksom paa hvorledes et lige fordeelt Ankeranlæg kunne iagttages, samt paa hvad Maade sadanne giennemgaaende Ankere hensigtsmæssigt ville kunne placeres ved at overhvælve Corridoren hermed overeensstemmende.

Bindesbølls Bilag. Tegning N 2.

gaaer ikke ind på Sibberns Forslag anført under Post 1, men ved at sammenholde den approberede Profiltegning med Bilagstegningen fremgaaer at Sibberns Forslag anført under Post 2 af Bindesbøll er taget til Følge.

Hvad Sibberns Forslag under Post 3 angaaer, da har Bindesbøll med nogen Modification taget Forslaget i Henseende til de nye Skillerums Innotning i den ældre Muur til Følge; fremdeles har han adopteret den af Sibbern baade i de specificerede Overslag og i den approberede Tegning savnede Forankring og den foreslaaede lige Inddeling af Ankerne, uden dog at placere disse i et saa hensigtsvarende Høideleie som af Sibbern foreslaaet. Hvad de øvrige Forandringer angaar, nemlig den øvre Etages varierte Stanzehøide, der medføre men Hensyn til samme Etages Vinduer en Omarbeidelse af den ydre Langfacade, da synes disse Afvigelser fra den approberede Sidefacade ikke directe at være fremkaldt ved Sibberns Bemærkninger og forbigaaes saaledes som denne Sag uvedkommende.

Sibbern

yttrer angaaende den store Midterstanze imod Slotskirken, at uagtet Tegningerne ikke til fulde oplyse ham, skiønner han dog ikke rettere, end at Anlæget paa den Side hvor Trappen er placeret neppe vil afgive tilstrækkelig Modstand for Hvælvingens Spænding og henleder tillige Opmærksomheden paa Tagværkets Trykken paa Hvælvingen.

Bindesbølls Bilag Tegniing Nr3

er en Omarbeidelse af den approberede tegning hvorved Kunstneren har tilveiebragt større Modstræben for den af Sibbern omtalte Midterstanze-Hvælving ved aldeles at udelade Trappen og derhos ved at repartere Partierne paa hver Side af dennes Stanze i mindre Rum, der give Leilighed til at anordne disses Overhvælving til Betryggelse for Hvælvingstrykket af Hovedstanzen. Endvidere er der antydet hvorledes Tagværkets Tryk paa den større Hvælving skulde hæves.

Bindesbølls Bilag-Tegning Nr4.

indeholder foruden Profil af Midterstanzen endeel andre Demonstrationer til en yderligere Betryggelse, der tildeels ere afhængige af Biomstændigheder hvorom Man ikke til fulde er oplyst.

Idet nu Bindesbøll i sin Skrivelse af 9de April sidstl: synes at omtale de approberede Tegninger uden Modificationer, men dog paa samme Tid bilægger denne Sin Skrivelse med Tegninger, der ere afvigende Omarbeidelser af disse paaberaabte Tegninger, skiønnes der at være en synderlig Uoverensstemmelse imellem Skrivelsen og dens Bilag; og at hiin følgelig ikke kunne ansees funderet paa disse;— naar derfor Bindesbøll i fornævnte Skrivelse maa beklage at han ikke mundtlig har kunnet overtydet Sibbern, har han ved disse Bilag-Tegninger afgivet en Erkiendelse om hvorvidt Sibbern har overtydet ham; thi det fremgaaer af disse Bilag-Tegninger at Sibberns Bemærkninger synes af Bindesbøll deels at være taget til Følge, deels at have givet ham Anledning til at foretage Omarbeidelser afvigende fra den approberede Tegning.

Da Bygningsinspecteur Bindesbølls forommeldte Bilagstegninger endnu ikke kunne ansees for andet end Udkast, afholder Man sig fra videre at yttre sig over disse; idet Man nærer den Fortrøstning at, forsaavidt det approberede Forslag maatte være Kunstnerens practiske Resurser overlegen, vil han ikke undlade at giennem føre sit begyndte Forsøg til Modificationer i de approberede Tegninger med tilbørlig Overveielse for de efter fuldendt tilfredsstillende Udarbeidelse at forelægge sine Foresatte disse og saaledes sætte Vedkommende i Stand til forinden videre at indhente fornøden Approbation i Henseende til de Afvigelser fra det approberede Forslag, som Omstændighederne maatte anbefale.

Idet undertegnede Academiets Committerede slutteligen ikke kunne tilbageholde det Ønske, at Bygningsanliggenderne betreffende det thorvaldsenske Museum ingensinde fremtidigen maatte vorde Gienstanden for nogen academisk Forhandling, tilskynde Omstændighederne undertegnede Kock og Friis, der have deltaget i den ældre BygningsCommissions Afslutnings Forhandlinger i Lighed med Oberst v: Prangen at protestere imod, at Forsømmelser af techniske Specialiteter begrundes paa det generelle Bifald af den ældre Bygningscommission.

Kiøbenhavn d: 14deJunii 1840

Hansen. Hetsch. Kock. Hornbech. Friis

In fidem
C Nyholm.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 160
Last updated 16.08.2011 Print