The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Place of Sculpture in the 19th Century Museum of Art

Artikeln sammanfattar några aspekter av den forskning som bedrivits om Gustav III:s Antikmuseum på senare år samt den forskning som jag bedriver om gipsavgjutningssamlingar i Sverige. Huvudreferenserna hår är Kongl. Museum. Rum fór ideal och bildning. Red. Solfrid Söderlind. Arsbok för Statens konstmuseer 39. Stockholm 1993, med däri ingående bidrag; min artikel »Gipsfrågan. Skulptur- och avgjutningssamlingar i 1800-talets Sverige», som ingår i antologin Rom. Skandinaviske kunsteres mødested i 1800-tallet (prel. titel). Red.  Hannemarie Ragn-Jensen, Solfrid Söderlind, Eva-Lena Bengtsson. Kbh: Museum Tusculanum (in press) samt Anne-Marie Leander Touati’s kommande arbete om de antika skulpturerna i Gustav IIEs Antikmuseum, vilket skall utkomma i Nationalmusei skriftserie.

Last updated 22.11.2016