The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1.8.1839

[I teksten markeret som note med følgende indhold:] Vi kunne ikke undlade at benytte den nærværende Leilighed til at henlede Opmærksomheden paa, hvor vigtigt det er, da man i den seneste Tid mest har indskrænket sig til at forøge Samlingen ved Indkjøb af danske Maleres Arbeider, at der bliver draget den vedbørlige Omsorg for kun at indkjøbe saadanne Malerier, som hæve sig betydeligt over det Almindelige, en Omsorg vi antage hidtil ikke altid har fundet Sted, da enkelte af de senest indkjøbte Malerier kun ere livet værdifulde, naar de sammenholdes med de øvrige, tildeels fortrinlige Stykker. Ligesaa meget som vi nemlig anerkjende Nytten af at opmuntre de yngre Konstnere, naar disse virkeligen røbe Geni og Studium, ligesaalidet passende antage vi, at det skeer ved Indkjøb af deres mindre heldige Arbeider til Optagelse i denne Samling, der netop ved sin nuværende nationale Charakter ikke alene har tildraget sig Landets egne Indvaaneres, men ogsaa Fremmedes Opmærksomhed i en langt høiere Grad end tilforn. Hvis vi fandt Stedet her passende dertil, skulde vi med Lethed Udpege enkelte Malerier af de senest indkjøbte, som hellere maatte tages bort fra Samlingen igjen.

Last updated 11.05.2015