The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Riminiscenze thorvaldseniane in Constantin Hansen

[Note 1 i teksten med følgende indhold:] Constantin Hansens skitsebøger er idag delt imellem Den kongelige Kobberstiksamling, der ejer 13 bøger (inv. 18095 a-k, inv.8992 og inv. 14842) og Det kongelige Bibliotek, der besidder 28 (NKS 3627, 4o. heri 8 skitsebøger samt NKS 846, 8o, der indeholder 20 bind). Det kongelige Bibliotek ejer desuden en del skriftlige efterladenskaber af og om Constantin Hansen, Add. 450 fol. Se i øvrigt H.P. Rohde: En guldaldermaler i Italien. Kunsthistorisk mosaik sammensat af breve og optegnelser hidrørende fra Constantin Hansen og hans kreds. Kbh. 1977. Foreliggende artikel forelå klar til trykning før den nævnte bogs fremkomst, hvorved den til en vis grad overlapper deri publiceret materiale.

Last updated 10.07.2014