Forord til Thorvaldsens Museums første Aarsberetning

Thorvaldsens Museums første Aarsberetning er et Særtryk af to ArtiklerI i Kunstmuseets Aarsskrifts 3die Bind, begge omhandlende Ungdomsarbejder af Thorvaldsen. I de følgende Aar vil Museets Beretninger antage en fastere FormII og bl. a. bringe en Redegørelse for Museets Virksomhed, eventuelt i Forbindelse med andre danske Museers Beretninger. Paa omstaaende Blad offentliggøres for første Gang et DaguerreotypiIII, som blev erhvervet af Museet i 1909. Det er optaget et Aar efter Daguerreotypiets Opfindelse, i 1840, af NeubourgIV, som havde lært sin Kunst hos selve OpfinderenV og som rejste rundt i Europa for at optage Billeder af Samtidens kronede og en enkelt af dens ukronede Konger. Thorvaldsen er beskæftiget med at optegne Kompositionen til et Basrelief, der var en Gave til Baronesse Stampe paa hendes Fødselsdag i 1840: Diana som staaende for Juppiters TroneVI udbeder sig at maatte forblive Mø og hellige sig Jagtlivet. Som det eneste eksisterende Portræt af Thorvaldsen og som en af Fotografiens ældste maaske den allerældste danske Inkunabel har Daguerreotypiet sin store Interesse, der forøges yderligere derved, at det afviger betydeligt fra de traditionelle Fremstillinger af den danske Billedhugger. Thorvaldsen blev paa sine gamle Dage i Reglen enten afbildet som en olympisk Juppiter eller som en bredt smilende Bedstefader. Daguerreotypiet minder derimod om en Udtalelse i Kestners römische StudienVII: Thorvaldsen blev Aar for Aar smukkere og i de sidste Aar fik hans storladne Skikkelse med den mægtige Sølvmanke mærkeligt nok mer og mer Karakteren af en Løve, medens den fine Næsespids i Forbindelse med de klare lyseblaa øjnes gennemborende Blik samtidig bragte Ørnen i Erindring.

Kommentarer

  1. De to artikler er Abildgaard og Christian VIIIs Palæ og Thorvaldsens første Romertid.

  2. Dvs. beretningerne udviklede sig til de såkaldte Meddelelser fra Thorvaldsens Museum – museets faste tidsskrift.

  3. Dvs. det fotografiske portræt af Thorvaldsen, N267.

  4. I den trykte udgave af forordet står der fejlagtigt Nonbourg, men der er tale om den franske fotograf A.C.T. Neubourg.

  5. Dvs. den franske fotograf og maler Louis Daguerre (1787-1851).

  6. Dvs. Thorvaldsens relief Diana und Jupiter, A345.

  7. Dvs. den tyske arkæolog August Kestner, der skrev sine erindringer om Rom i Römische Studien, Berlin 1850.

Sidst opdateret 11.05.2017