Beretning 1965-1969

Bestyrelsen

I april 1966 valgte borgerrepræsentationen overlæge, dr. med. R. Friedberg til medlem af bestyrelsen i stedet for redaktør Ernst Johansen, der var udtrådt af forsamlingen. Senere samme år udtrådte Oda Christensen M.B. af museets bestyrelse efter at være blevet valgt til rådmand. I hendes sted indvalgtes højesteretssagfører Eivind Helsted.

Ved valgperiodernes udløb 1. april 1968 genvalgtes borgmester Edel Saunte, overlæge, dr. med. R. Friedberg, højesteretssagfører E. Helsted og højesteretsdommer, dr.jur. Jørgen Trolle til medlemmer af bestyrelsen. Derimod udtrådte maleren, professor Dan Sterup-Hansen, M.A. af bestyrelsen. I hans sted valgtes maleren Ole Schwalbe.

Kgl. bygningsinspektør, arkitekt Peter Koch, M.A. valgtes til næstformand.

Bestyrelsen tæller herefter følgende medlemmer: Borgmester Edel Saunte, formand; kgl. bygningsinspektør, arkitekt M.A.A. Peter Koch, M.A., næstformand; højesteretsdommer, dr.jur. Jørgen Trolle; billedhuggeren, professor Mogens Bøggild, M.A.; maleren Ole Schwalbe, M.A.; overlæge, dr. med. Richard Friedberg og højesteretssagfører Eivind Helsted. Bestyrelsens sekretær er kontorchef, cand.jur. Axel Ravn.

Museets administration

Fra 1. januar 1966 er gaden langs med Christiansborg Slots ridehus fløj navngivet Porthusgade, og Thorvaldsens Museum har herefter adressen Porthusgade 2.

Museumsinspektør, mag. art. Lisbet Balslev Jørgensen fratrådte med udgangen af november 1968 for at overgå til en stilling ved Kunstakademiets Biblioteks Samling af Arkitekturtegninger. Mag. art. Marianne Marcussen ansattes fra 1. april 1969 som museumsinspektør. Hun fratrådte med udgangen af august 1969 for at overgå til en stilling ved Københavns Universitet. Videnskabelig assistent fru Anne Lise Thygesen fratrådte i foråret 1967 for at overgå til en stilling ved Kunstakademiets Bibliotek.

Museumsdirektør Dyveke Helsted valgtes i oktober 1968 af bestyrelsen som museets repræsentant i bestyrelsen for Thorvaldsensamlingen på Nysø. Overassistent Ellen Elisabeth Petersen udnævntes 1. april 1968 til fuldmægtig. Karetmager ved Københavns sporveje Harry Jakobsen ansattes fra 1. april 1970 som snedker ved museet.

Thorkild Thiesen er museets vagtmester, og undervagtmester er Aksel Daniel Clausen. Maskinmesteren ved Slotsholmens varmeværker varetager tilsynet med museets varme- og ventilationsanlæg. Ved udgangen af marts 1966 afgik maskinmester Otto Lindegaard på grund af alder, og i hans sted antoges maskinmester Peer Christensen.

Som skulpturkonservator virker billedhuggeren Sigurd Forchhammer, medens konserveringen af malerisamlingen varetages af Kunstmuseets konserveringsafdeling. Som malerkonservator ved bygningen fungerer Robert Risager. Bibliotekar Karen Ostenfeld fører tilsyn med museets håndbibliotek.

Som volontører fungerede i løbet af perioden 1965-69 stud.mag.erne Mirjam Gelfer, Øystein Hjort, Bjarne Jørnæs, Marianne Saabye, Claus Olsen og Jens Bing. Mag. art. Torben Melander varetager udarbejdelsen af et videnskabeligt katalog over museets samling af antikke bronzer, som forberedelse til udgivelse af første bind i en række publikationer af Thorvaldsens samlinger.

Museet besørgede 1966-67 støbningen af en kopi af Thorvaldsens Copernicusstatue hos bronzestøber Lauritz Rasmussen. Bronzekopien var bestilt af The Canadian Polish Congress og opstilledes på verdensudstillingen Expo 67 i Montreal. I maj 1968 overdroges den som gave fra The Congress til byen Montreal, hvor den senere opstilledes foran Dow’s Planetarium. Blandt talerne ved overdragelsen var museumsdirektør D. Helsted, der var inviteret til Canada af The Congress.

Museet besøgtes i 1965 af 71611 personer, heraf 15656 betalende, i 1966 af 70986 personer, heraf 15421 betalende, i 1967 af 78269 personer, heraf 17322 betalende, i 1968 af 64062 personer, heraf 15283 betalende og i 1969 af 61723 personer, heraf 14557 betalende.

Foruden de sædvanlige omvisninger på søndage har der fortsat været specielle omvisninger for større grupper af enkeltpersoner. Blandt disse kan nævnes journalister fra »Nordkalotten« på foranledning af udenrigsministeriet 1966, polske kunsthistorikere på foranledning af kulturministeriet samme år, de her i landet akkrediterede ambassadører, gesandter m.fl. ved en modtagelse den 27. maj 1967 som stats- og udenrigsminister J.O. Krags gæster, samt svenske og danske kommunalbestyrelsesmedlemmer den 21. august 1969.

Axel Ravn


Vedligeholdelse og fornyelser

I 1966 begyndtes en istandsættelse af museets kælderetage med henblik på indretning af rum til skiftende udstillinger og af Thorvaldsens tegninger. Syv sammenhængende rum med ringe dagslys mod Vindebrogade og et lille vinduesløst indgangsrum indrettedes først af arkitekten, professor Jørgen Bo. Vinduesvæggene, der på grund af de dybe vindueslysninger, udblæsningsåbninger fra radiatorerne og fugt altid havde været vanskelige at benytte til ophængning af kunstværker, dækkedes af skærme beklædt med lysegråt pommersk lærred. De øvrige vægge behandledes med hvid pudsmaling, og der opsattes billedlister. De sorte asfaltgulve, der stammer fra en istandsættelse i 1868, dækkedes af mørkeblå tæpper. Et rendeformet, hvidt belysningsarmatur med glødelamper bag hvidt opalglas blev tegnet af Jørgen Bo og udført af Louis Poulsen & Co. Til indgangsrummet, hvor et særligt smukt marmoreksemplar af Thorvaldsens Hebe blev opstillet, udførtes en lampe, der senere er sat i produktion under navnet Hebelampen. Denne afdeling af kælderen stod færdig i januar 1967 og åbnedes med udstillingen Danske kunstnere i Italien.
Den såkaldte »magasingang« indrettedes på samme måde til et udstillingsgalleri. Vandrørene, der hang under loftet, flyttedes til ydervæggen, og el-ledningerne langs indervæggen skjultes bag brandsikre plader. For enden af galleriet, som dække for et ventilationsanlæg, og mellem de to afdelinger opsattes hvidmalede, messinghængslede tremmedøre. Til brug i begge afdelinger udførte glarmester Mogens Frese 125 udskiftningsrammer i to formater, belagt med bladguld over rod grund.

Det lange galleri åbnedes marts 1967 med udstillingen Ingres i Rom. Efter at en istandsættelse af hele kælderarealet er bragt til afslutning, vil det blive benyttet til permanent udstilling af Thorvaldsens tegninger.

I perioden 1965-69 foretoges forskellige andre fornyelser i museets indre, bl.a. af varmesystemet. Der blev opsat nye radiatorer, og i korridorerne på 1. sal, der ikke tidligere havde været opvarmet, installeredes el-opvarmning. Toiletterne i kælderen for publikum moderniseredes. Værelse 34, hvor en del al Thorvaldsens modellerede skitser tidligere var udstillet, er indrettet til bibliotek og modeværelse.

Til beskyttelse af samlingerne har museet fået et moderne sikringsanlæg. Figurernes sokler er blevet restaureret. Under ledelse af fru Ingrid Hansen, Håndarbejdets Fremme, er de korsstingsbroderede kannevasbetræk på Thorvaldsens møblement (6 stole og 1 sofa) blevet repareret. Der er blevet anskaffet en stander til opsætning af plakater ved museets indgang. Til brug ved foredrag, koncerter etc. anskaffedes et nyt tonefilmanlæg og et teleslyngeanlæg til hørehæmmede.

Det har været nødvendigt at forny en del af taget mod Prins Jørgens Gård, hvor der havde vist sig huller i kobberbelægningen, forårsaget af ætsende sodpartikler fra oliefyr. På pladsen foran museet opsattes stenborner, så man ved hjælp af kæder kan afspærre for uvedkommende parkering.

Dyveke Helsted


Foredrag, koncerter og opera

I forårssæsonen 1965 holdt mag.art. Ejner Johansson tre foredrag: Omkring Frederiksholms Kanal med emner fra dansk guldalderkunst. 11. februar: Thorvaldsens Have, 18. februar: Decameron 1853 og 25. februar: Portræt af Høyen. Efterårssæsonen 1966 bød på tre kunstfilm af Kristian Begtorp: Tre danske kunstnere under arbejdet. Filmene, som vistes 29. september, 4. og 6. oktober, skildrede Peter Nyborg, Bent Sørensen og Helge Bertram under arbejdet.

I perioden 1965-69 afholdtes flere koncerter på museet. Det Unge Tonekunstnerselskab opførte 22. oktober 1965 nordiske korværker af bl.a. Ingvar Lidholm, Bengt Johansson, Knut Nystedt og E. J. Rautavaara med Det norske solistkor, 31. oktober russisk og dansk musik med Prisma Ensemblet, der også medvirkede ved koncerten 14. november, hvor der bl.a. opførtes strygekvartetter af Ib Nørholm, Thomas Koppel, Johannes Hansen og Ole Buch.

Studenteroperaen viste 24., 25., 26. og 27. februar 1966 Monteverdis musikdrama i 2 akter fra 1642: Poppeas Kroning. 3. marts 1966 spillede Sjællands Symfoniorkester værker af Ravel, Mozart, Wagner og Schubert med Charles Mackerras som dirigent og Anton Kontra som solist.

15., 16., 19. og 20. april 1967 opførte Studenteroperaen G.F. Händels opera Amadigi. I efterårssæsonen 1967 havde Det Unge Tonekunstnerselskab arrangeret tre koncerter. I anledning af den svenske kulturuge præsenteredes den 22. oktober et program med moderne svensk musik, deriblandt flere uropførelser og den 24. oktober nutidig svensk kormusik med Bel Canto-koret fra Stockholm. 29. oktober spilledes værker af tre danske komponister: Karl Åge Rasmussen, Ib Nørholm og Henrik Colding Jørgensen. Prisma-ensemblet medvirkede, og Tamas Vetö var dirigent.

Sjællands Symfoniorkester opførte 22. januar 1968 værker af Gluck, Grétry og Mozart. 9., 10. og 11. oktober 1968 vendte Studenteroperaen tilbage til museet med opførelsen af Giovanni Paisiellos Barberen i Sevilla. Det danske Selskabs Carl Nielsen-seminar på Krogerup Højskole Musical Denmark holdt sin afsluttende koncert på museet 14. juli 1969. Den danske Blæserkvintet spillede værker af Carl Nielsen, Flemming Weis, Finn Høffding og Jørgen Bentzon.

Udstillinger

Billedkunstnere fotograferer 15. oktober-13. november 1966
Fotografier af Helge Bertram, Palle Nielsen, Per Kirkeby, Robert Risager, Ole Schwalbe og Richardt Winther.

Danske kunstnere i Italien 31. januar 1967-3. august 1969
Malerier med italienske motiver udført af danske kunstnere i perioden fra 1770’eme til 1870’erne. De fleste billeder var udlånt af Statens Museum for Kunst under dets ombygning. Desuden indeholdt udstillingen malerier, tegninger og skulptur fra Thorvaldsens Museums egne samlinger.

Ingres i Rom 2. marts-2. april 1967
Ca. 100 tegninger af Jean-Auguste-Dominique Ingres, udlånt fra Musée Ingres i Montauban. Desuden enkelte tegninger tilhørende Den kongelige Kobberstiksamling og Ordrupgaard samt 1 radering fra Thorvaldsens samling. Udstillingen afholdtes under protektion af tronfølgeren, prinsesse Margrethe. Københavns Kommunes Kulturfond havde ydet bidrag.

Fra Kunstakademiets samlinger august-september 1967
Malerier, fortrinsvis portrætter, fra Kunstakademiets Kuppelsal på Charlottenborg, udlånt under salens restaurering, samt modeltegninger fra akademiets samling.

Thorvaldsen, Københavns eneste æresborger 14. oktober-19. november 1967 Billeder, tekster m.m. der illustrerede Thorvaldsens forbindelse med København. Udstillingen afholdtes i anledning af Københavns 800 års-jubilæum. Ålborg Kunstmuseum, Bymuseet, forlagsboghandler Paul Hagerup, Kunstakademiet, Kunstindustrimuseet, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Stadsarkivet havde bidraget med udlån fra deres samlinger.

Lorenz Frölich. Tegninger og illustrationer 28. marts-28. april 1968
Tegninger af Lorenz Frølich udlånt af Den kongelige Kobberstiksamling og kontorchef, cand.jur. Kai Stage.

De ægte romere, tegnet af Bartolomeo Pinelli og Wilhelm Marstrand 6. december 1968-15. januar 1969
Tegninger og grafik med motiver fra romersk folkeliv udført af Bartolomeo Pinelli og Wilhelm Marstrand. De udstillede arbejder tilhører Den Hirschsprungske Samling, Den kongelige Kobberstiksamling og Thorvaldsens Museum.

125-året for Thorvaldsens død 24. marts-31. december 1969
Billeder og genstande, der knytter sig til Thorvaldsens sidste tid i København, hans død i Det kongelige Teater og hans begravelse. Det kongelige Bibliotek, Den kongelige Kobberstiksamling og Teatermuseet havde bidraget til udstillingen.

Canova, tegninger fra museet i Bassano 8. oktober 1969-28. januar 1970
Tegninger af Antonio Canova udlånt fra Museo Civico i Bassano. Desuden en række Thorvaldsen-tegninger og farvereproduktioner efter Canova skulptur. Ny Carlsberg Glyptotek havde udlånt sit marmoreksemplar af Canovas Paris-buste. Udstillingen afholdtes som et led i den dansk-italienske kulturaftale og i samarbejde med det italienske kulturinstitut i København.

Udlån

Til udstillingen The Art of Painting in Florence and Siena from 1250 to 1500 afholdt fra den 24. februar til den 10. april 1965 i The Wildenstein Gallery, London, udlånte Thorvaldsens Museum sit maleri af Lorenzo Monaco: Madonna med barnet. Ved denne lejlighed sammenholdtes det med Rijksmuseums billede af Lorenzo Monaco: Den hellige Hieronymus i sit studerekammer, der sandsynligvis oprindelig har hørt sammen med Thorvaldsens Museums maleri i et tofløjet alter.

Thorvaldsens portrætbuster af de østrigske fyrster Clemens Metternich og Karl Philipp von Schwarzenberg, henholdsvis et marmoreksemplar og en original model i gips, udlåntes til udstillingen 150 Jahre Wiener Kongress i Hofburg, Wien, fra 1. juni til 15. oktober 1965.

Det kongelige Bibliotek i København afholdt fra den 23. december 1965 til den 15. februar 1966 en udstilling i anledning af 100-året for Dantes fødsel. Hertil bidrog Thorvaldsens Museum med 6 tegninger af Thorvaldsen, der illustrerer scener i La Divina Commedia, samt med Giovanni Battista Romeros radering, Dante og Virgil på uhyret Geryon, og en 1791-udgave af La Divina Commedia fra Thorvaldsens samlinger.

Udstillingen Villa Borghese i Palazzo Braschi, Rom, fra december 1966 til januar 1967 indeholdt to malerier fra Thorvaldsens samling: J.C. Reinharts parti fra Villa Borgheses have og Heinrich Buntzens skildring af den såkaldte Rafaels villa i Villa Borgheses have.

Foråret 1967 viste Den kongelige Kobberstiksamling en udstilling med titlen Italiensk Inspiration. Her var Thorvaldsen repræsenteret med 6 tegninger udlånt af museet.

Den omfattende udstilling Angelika Kauffmann und ihre Zeitgenossen vistes i Bregenz Vorarlberger Landesmuseum 23. juli-13. oktober 1968 og i Wien, Österreichisches Museum für angewandte Kunst 8. november 1968-1. februar 1969. Thorvaldsens Museum havde dels sendt værker af Thorvaldsen (Wilhelm Humboldts portrætbuste i originalmodel, modellerede skitser i gips til pavemonumentet og en danserindefigur, samt 4 tegninger) og dels andre kunstneres arbejder fra Thorvaldsens samlinger (Vincenzo Cammuccinis maleri, Kristus, som velsigner børnene, maleri med skovparti af J.C. Reinhart, akvarel af J.A. Koch: Perseus og Andromeda og 2 tegninger af Antonio Zucchi med figurer af Angelica Kauffmann).

Fra den 12. oktober til den 17. november 1968 kunne man se Thorvaldsens Museums kopi efter A.J. Carstens’ maleri »Guldalderen« på udstillingen Das goldene Zeitalter i Kunsthalle i Kiel. Kopien er udført af J.J. Rubbi og F. Catel og har tilhørt Thorvaldsen.

The first international exhibition of erotic art i Lunds Konsthall fra den 3. maj til den 31. juli 1968 viste også en tegning af Thorvaldsen, udlånt fra museet. Til samme udstilling i Århus Kunstmuseum var desuden udlånt 4 bronzer og en lerlampe fra Thorvaldsens Museums antiksamling.

Til udstillingen A Century of Danish Design i The Whitworth Art Gallery, University of Manchester fra den 17. september til den 9. oktober 1968, udlånte Thorvaldsens Museum et bord beregnet til opbevaring og benyttelse af kobberstikværker, tegnet af museets arkitekt M.G. Bindesbøll.

Deposita

Som depositum fra Ny Carlsberg Glyptotek har museet oktober 1969 modtaget D.C. Bluncks portræt af M.G. Bindesbøll.

Museet har deponeret J. L. Lunds maleri af Sophienholm til ophængning på Sophienholm ved Furesøen i januar 1965. Marts samme år deponeredes en marmor-portrætbuste af Thorvaldsen, formodentlig udført af George Rennie 1830, i Jenischhaus ved Hamburg, et landsted bygget efter F. G. Forsmanns og K.F. Schinkels planer, nu anvendt som repræsentationslokaler og filial til Altonaer Museum. De nyerhvervede marmoreksemplarer af Thorvaldsens Natten og Dagen blev januar 1966 udlånt til Victoria and Albert Museum i London.

Deponeringen af de aftrukne felter fra Sonnes frise fortsattes. 10 og 8 felter sendtes henholdsvis april og august 1967 til Århus Kunstmuseum, som leverede 5 felter tilbage, der tidligere havde været udlånt til Århus. Maj 1968 anbragtes 4 felter i Stadsarkitektens Direktorat, Dagmarhus, og 4 felter kom i august 1968 til Frederiksborg Statsskole, Hillerød.

Kunstindustrimuseet modtog oktober 1969 tre malerier fra Thorvaldsens samling som depositum: D.C. Bluncks kopi efter Rafaels Madonna del Granduca, B35, Carl Eggers’ kopi efter Sebastiano del Piombos billede Violinspilleren, B37, og Beniamino de Francescos italienske landskab med Æneas og den cumæiske sibylle fra 1838, B81.

Publikationer 1965-69

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1965. Kbh. 1965. 109 s. ill. Bidrag af Dyveke Helsted, Lisbet Balslev Jørgensen, Wolfram Martini, Harald Olsen, Vagn Poulsen og Axel Ravn. Med dansk oversættelse af W. Martinis tyske artikel og engelsk resumé af de øvrige kunsthistoriske artikler, oversat af Ellen Branth.

Musée Thorvaldsen. Kbh. 1966. 172 s. + 32 pl.
Fransk katalog. Fransk oversættelse af Eva Nikolajsen og Monique Le Noan-Vizioz.

Ingres i Rom. Tegninger fra Musée Ingres i Montauban. Thorvaldsens Museum 2. marts-2. april 1967. Udstilling. 1. og 2. oplag. Kbh. 1967. 28 s. ill.
Katalog udarbejdet af Dyveke Helsted og Lisbet Balslev Jørgensen.

Fra Kunstakademiets samlinger. Udstilling i Thorvaldsens Museum august-september 1967. 1. oplag, Kbh. 1967. 24 s. ill.
Works from the collections of the Royal Academy of Fine Arts Copenhagen. Thorvaldsens Museum 1967. 1. oplag. Kbh. 1967. 8 s.
Fra Kunstakademiets samlinger. Udstilling i Thorvaldsens Museum august-september 1967. Katalog med dansk og engelsk tekst. 2. oplag, Kbh. 1967. 32 s. ill. Katalog udarbejdet af Emma Salling. Oversættelse af Agnete Kortsen.

Danske kunstnere i Italien. Malerier fra Statens Museum for Kunst udlånt under dets ombygning. 1. og 2. oplag, Kbh. 1967. 22 s. ill.
Danish artists in Italy. Paintings from the Royal Museum of Fine Arts on loan during rebuilding. A translation of the catalogue for the exhibition Danske kunstnere i Italien. Thorvaldsens Museum 1968. Kbh. 1968. 21 s.
Katalog udarbejdet af Lisbet Balslev Jørgensen. Engelsk oversættelse af Jennifer Arcand.

Lorenz Frølich. Tegninger og illustrationer. Udstilling i Thorvaldsens Museum 28. marts-28. april. Kbh. 1968. 42 s. ill.
Lorenz Frølich 1820-1908. Traduction. Kbh. 1968. 5 s.
Katalog udarbejdet af Hanne Westergaard. Fransk oversættelse af Christy Grandjean og Francois Marchetti.

Thorvaldsens Museum. Kbh. 1968. 166 s. + 32 pl.
Engelsk katalog. Engelsk oversættelse af Ingeborg Nixon. Genoptryk af udgave 1961.

Thorvaldsens Museum marts 1969. Udstilling i anledning af 125-året for Thorvaldsens død i Det kgl. Teater. Kbh. 1969. 7 s. Rotaprint.
Thorvaldsen s Museum Copenhagen 1969. Exhibition in commemoration of the 125th year for Thorvaldsen’s death. Kbh. 1969. 9 s. Rotaprint.
Engelsk oversættelse af Susanne Lindgren.

De ægte romere tegnet af Bartolomeo Pinelli og Wilhelm Marstrand. Udstilling i Thorvaldsens Museum 6. december 1968-15. januar 1969. Kbh. 1969. 28 s. ill. Katalog udarbejdet af Lisbet Balslev Jørgensen og Bjarne Jørnæs.

Antonio Canova. Tegninger fra museet i Bassano. Udstilling i Thorvaldsens Museum. København 8. oktober-9. november 1969. Kbh. 1969. 55 + 4 s. ill.
Katalog udarbejdet af Dyveke Helsted med assistance af Bjarne Jørnæs og Torben Melander. Bibliografi udarbejdet af Nina Dahlmann Olsen. Forord af Dyveke Helsted, Bruno Passamani og Emma Salling. Bruno Passamanis forord oversat til dansk af Christy Grandjean.

En museumsplakat med detalje af Thorvaldsens marmorstatue, Venus med æblet, fotograferet af Ole Woldbye, udsendtes sommeren 1968.

Emma Salling

Omtalte værker

B35 B37 G273 B81

Sidst opdateret 31.05.2017