Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

Thorvaldsen as Phidias or Praxiteles

Dokumenter, hvori Thorvaldsen omtales som Fidias


Kilde Citatet
2.7.1804 Vor Montenero venter Dem. Det staaer pragtfuld og i sær kiölt, og bier efter vor Phidias.
9.10.1804 Intet Ord haver jeg seet fra Vores Pracsiteles som Deres Excellence [i.e. Schubart] saa naadigen kalder Thorvaldsen…
26.11.1804 … det Paadrag min Søster Schimelmann gav mig for Døbekarret som hun ønskede at maatte forfærdiges af vor Danske Phidias.
28.12.1804 …det Basrelief som De tænker at giøre forestillende Priam imellem Agamnemnon og Achil hvori en Deel af Grækenlands første helte kunde fremvises, er vor Danske Phidias værdig…
19.7.1805 …min Søster paa nyt har givet mig en Comission til vor danske Phidias.
30.9.1805 …men jeg paalægger Dem min gode Stanley at naar vor Phidias ikke har tiid, De da vil tage Pennen…
18.1.1808 Jeg ønsker saa gierne at høre noget fra vor Danske Phidias.
13.2.1810 Dette Ønske er saa naturligt at jeg ikke kan andet end give Manden Ret, og tillige at medgive ham en Anbefalings Skrivelse til Danmarks Phidias.
16.11.1810 …l’Artiste, cui il Cielo fece dono d’un dei più rari talenti dei nostri giorni; facendo risorgere in lui i tempi tanto celebrati dei Fidias e Prasitelli.
27.9.1812 Io vi raccomando questo giovane che brama vedere i bei capi d’Opera del nostro Fidia Danese
30.11.1813 De har Evne til at maale Dem med Phidias.
8.9.1817 ...Aber Ihnen war es aufbehalten, nicht allein die Plastische Kunst in einem Theil zu der Höhe, wo Sie in den Zeiten des Pitias u. Perxiteles war, zurük zu führen, sondern sie in allen Theilen in ihrer ganzen Reinheit wiederherzustellen.
5.10.1817 …Alle ere de indtagne forud i vor Danske Phidias…
14.11.1822 Siden Canovas Død som fornyelig er os bleven bekiendt har wie da den Ære at vor Landsmand ingen fleere Rivaler kand have – men staaer udeelt i Spidsen som Phidias…
24.4.1823 Di Fidia e Praczitel fratello eletto
1.4.1826 …Prindsen vil faae Leilighed til at besøge Danmarks Phidias i hans Værksted.
12.1.1830 Dritto era ben, che trà il comun lamento,
Qui il Dano Fidia a una virtù sì rara,
Degno d’Entrambi, alzasse un Monumento
30.1.1830 …Thorwaldsen der Phidias unserer Zeit…
29.9.1831 …alle hylde Dig som Konstens sande Hypophet og vor Tids Phidias…
Efter 1832 Dem neueren Phidias Thorwaldsen…
30.6.1836 …jeg kan maaskee een Dag have den Lykke at gjæste Nutidens Phidias i mit Huus…
15.9.1836 Meinem edlen Freund dem Phidias unsrer Zeit…
6.4.1844 Og altsaa – Thorvaldsen er død – man var tilbøyelig til at troe, at den, hvis Værker ere udødelige, maatte være udødelig, som det Marmor, han gav gudommelig Betydning. Vandrede han dog – den skiønne Statue, fast og sund og uforanderlig – mellem os, hævet over alle. Hvem vovede at sammenligne sig med ham? Det gamle Grækenland, hvis Undergang alle ædle Sjæle begræder, maatte række ham en Seierkrands. Det levede op igen, og naar tusinde Aar ere henrundne, vil Islænderen nævnes ved Siden af Athenienserne Praxiteles og Phidias.

Dokumenter, hvori Thorvaldsen omtales som Praxiteles


Kilde Citatet
10.1.1804 …il deviendra le Praxiteles de son siècle…
21.1.1804 Min Mand har talt med Kronprindsen over vor Praxiteles…
9.10.1804 Intet Ord haver jeg seet fra Vores Pracsiteles som Deres Excellence saa naadigen kalder Thorvaldsen…
20.11.1804 …om nogle faa Dage altsaa er jeg hos De Danskes Praxiteles…
1.7.1805 … vi har talt saa meget om vor Danske Praxiteles.
11.11.1805 Jeg skriver ikke derom til vor Praciteles selv…
16.11.1810 …l’Artiste, cui il Cielo fece dono d’un dei più rari talenti dei nostri giorni; facendo risorgere in lui i tempi tanto celebrati dei Fidias e Prasitelli.
8.4.1811 …ja selv skal jeg tale med vor gode Konge om vor Danske Praxiteles.
6.4.1844 Og altsaa – Thorvaldsen er død – man var tilbøyelig til at troe, at den, hvis Værker ere udødelige, maatte være udødelig, som det Marmor, han gav gudommelig Betydning. Vandrede han dog – den skiønne Statue, fast og sund og uforanderlig – mellem os, hævet over alle. Hvem vovede at sammenligne sig med ham? Det gamle Grækenland, hvis Undergang alle ædle Sjæle begræder, maatte række ham en Seierkrands. Det levede op igen, og naar tusinde Aar ere henrundne, vil Islænderen nævnes ved Siden af Athenienserne Praxiteles og Phidias.

Last updated 20.09.2015