Report October 2001 to October 2003

  • Stig Miss, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2003
  • This is a re-publication of the article:

    Stig Miss: ‘Beretning for oktober 2001 til oktober 2003’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum (Communications from the Thorvaldsens Museum) p. 2003, p. 191-196.

    For a presentation of the article in its original appearance in Danish, please see this facsimile scan.

Nedenstående oplysninger omfatter hovedtræk af museets virksomhed i perioden oktober 2001 til oktober 2003. Hvert år udsender Thorvaldsens Museum endvidere en årsberetning. For mere detaljerede oplysninger om museets virksomhed henvises til denne.

Nyerhvervelser

Rejseskrin med flacon’er til hjertestyrkning.
(Slutningen af 1700-tallet eller begyndelsen af 1800-tallet). Bemalet træskrin med indsats, spejl, fire flaconer samt sølvbakke og tragt. 13×15,6×15,6 cm. Gave fra privat. Inv. nr. N353. Ifølge en familietradition skulle skrinet være givet til Thorvaldsen af baronesse Christine Stampe og efter Thorvaldsens død være kommet tilbage i Stampefamiliens eje, hvor det har været, indtil den sidste ejer fik det i 1958.

Jørgen Sonne (1801-1890), Tegnet forlæg til del af motivet i maleriet »En valplads morgenen efter et slag«. 1830’erne. 320×500 mm. Gave fra privat. Inv. nr. D1892. Motivet på tegningen gengiver den midterste del af Jørgen Sonnes maleri i Thorvaldsens Museum (inv.nr. B291), der forestiller en bayersk bivuak under Napoleons-krigene. Sonne har malet motivet fire gange, og denne tegning har Sonne formodentlig anvendt for at overføre kompositionens hovedlinjer til et lærred inden påføring af farver. På tegningens bagside ses tydeligt, hvordan hovedlinjerne med en pren er trykket ned i papiret og via et kalkepapir overført til lærredet. Tegningens dimensioner svarer ret nøje til maleriet på Thorvaldsens Museum.

Albert Küchler (1803-1886), Thorvaldsen set fra ryggen. Tegnet ved Cervaro grotterne uden for Rom. (1830’erne). Blyant på papir. 128×188 mm. Gave fra privat. Inv.nr. D1893. Cervaro grotterne uden for Rom var i første halvdel af 1800-tallet et yndet udflugtsmål for kunstnerne i Rom især i forbindelse med de mere eller mindre iscenesatte kunstner-fester. Der er flere vidnesbyrd om, at også Thorvaldsen ligesom andre danske kunstnere deltog i de ofte livlige fester ved Cervaro grotterne.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum består af borgmesteren for Kultur- og Fritidsforvaltningen samt seks andre medlemmer, der vælges på følgende måde: Akademiet for de skønne Kunster vælger ved sit Akademiråd tre medlemmer, hvoraf to skal være medlemmer Akademiet. Københavns Borgerrepræsentation vælger to medlemmer blandt forsamlingens medlemmer. Højesteret vælger blandt de retskyndige dommere ved en af de kollegiale domstole i København eet medlem.

Under bestyrelsens myndighedsområde henlægges alle sager vedrørende museet, dets bygning og samlinger, dets kapitaler, indtægter og drift. Bestyrelsens kompetence som kommunal myndighed er fastlagt i henhold til §Ia i vedtægt af 23. april 1970 med senere ændringer for Københavns Kommunes tjenestemænd.

Medlemmer af bestyrelsen fra 1. oktober 2001: Borgmester Martin Geertsen (formand, fra 1.1.2002). Cand jur. Martin Günter, MB (indtil 31.12.2001), borgmester H. Thustrup Hansen (formand, indtil 31.12.2001), sekretariatschef Mona Heiberg, MB (fra 1.1.2002), højesteretspræsident Jacques Hermann, billedkunstneren Sys Hindsbo, fuldmægtig Lars Rimfalk Jensen, MB (indtil 31.12.2001), arkitekt Søren Koch (næstformand), arkitekt Monica Thon, MB (fra 1.1.2002), billedhuggeren Erik Varming.

Stig Miss er sekretær for bestyrelsen. Anni Gadfort Olsen er referent ved bestyrelsens møder. Personalets observatør i bestyrelsen: William Gelius (indtil 31.12.2001), Ole Taudahl Nielsen (fra 1.1.2002).

Personale

Museumsdirektør: Stig Miss

Ledende vagtmester: Ole Taudahl Nielsen

Vagtmester: Lene Rolfsen

Fuldmægtig: Anni Gadfort Olsen

Kontorfunktionærer: Hanne Nordahl Andersen, Hanne Laursen

Presse- og informationsmedarbejder: Jane Sandberg (indtil 30.04.2003), Marie Ørstedholm (fra 1.8.2003)

Museumsassistent: Jørn Johannes Bjerrum

Museumsinspektører: Torben Melander, William Gelius, Margrethe Floryan

Bibliotekar: Ada Bundgaard

Papirkonservator: Kirsten Hauch

Skulpturkonservator: Søren Rasmussen

Rengøringspersonale: Lena Bruun, Jette Christensen, Qi Li (orlov fra 26.10.2001 til 13.07.2003), Charlotte Petersen (vikar fra 1.11.2001 til 31.12.2002 og fra 1.4.2003 til 13.7.2003), Rolandas Labanauska (tilkaldevikar)

Leder af Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum: Line Esbjørn (fra 1.1.2002, barselsorlov fra 7.5.2002 til 1.3.2003), Nana Bernhardt (vikar fra 31.12.2002 til 13.7.2003)

Studentermedhjælpere: Nana Bernhardt (til 4.5.2002 og igen fra 1.3.2003), Nikolaj Brandt (vikar, fra 6.5.2002 til 15.12.2002), Susanne Bruhn (praktikant, fra 1.5.2003 til 31.8.2003), Kristine Bøggild Johannsen, Laila Skjøthaug (fra 15.8.2002 til 7.5.2003), Gitte Smed (til 22.4.2003), Bettina Weiland (fra 20.5.2003)

Akademisk medarbejder ved Skoletjenesten: Mette Sahl Larsen (fra 26.5.2003)

Studentermedhjælpere i Skoletjenesten: Iben Mandrup Salto (fra 7.3.2002), Merete Elisabeth Sørensen (fra 7.3.2002 til 24.4.2003), Louise Hauerberg (fra 7.3.2002), Jeanne Rank (fra 25.2.2003), Nina Thilo Funder (fra 20.3.2003

Museumsbetjente (fastansatte): Jytte Christensen (fra 1.10.2002), Lise Dahl Christensen (fra 1.1.2002), Jørgen Madsen, Bente Olesen (til 31.10.2003), Erik Schiøtt, Kai Olsen, Birgitte Holm Larsen (fra 1.1.2002), Merete Larsen (til 31.5.2003), Margith Nordahl Larsen, Benny Christensen, Jan Rasmussen (fra 1.4.2002)

Museumsbetjente (tilkaldevagter): Annie Andersen, Grethe Dahl, Henrik Dichmann, Nikolaj Kilsmark (fra 1.9.2003), Michael Kjøller (fra 1.9.2003), Tessie Meiling, Kristina Ask Nielsen (fra 1.10.2002), Tine Nielsen, Jørn Nissen, Jørn Rolin, Michael Kaster Skov (fra 1.9.2003), Hanne Skytte, Kirsten Slente (fra 15.1.2001)

Udstillinger på Thorvaldsens Museum

I kælderens udstillingslokaler vistes fra 2. oktober 2001 til 31. marts 2002 en udstilling, der fik titlen Thorvaldsen på landet. Billedhuggerens sidste år på herregården Nysø 1839-1844. Thorvaldsen Samlingen på Nysø, der blev etableret i 1926, og en række værker på Thorvaldsens Museum fra Thorvaldsens sidste år indgik i udstillingen. Med Nysø Samlingens 75-års jubilæum som anledning blev udstillingen etableret på Thorvaldsens Museum. Samlingen på Nysø er kun åben om sommeren, og størstedelen af samlingens værker kunne derfor indgå i Thorvaldsens Museums udstilling.

I forhallen vistes fra 24. maj til 28. juli 2002 udstillingen Marianne Hesselbjerg. Skulptur på Thorvaldsens Museum. Marianne Hesselbjerg modtog i 1998 »Bertel Thorvaldsens Rejselegat til Ophold i Rom«, indstiftet i anledning af 200-året for Thorvaldsens ankomst til Rom i marts 1797. Udstillingen viste værker, som var blevet til under opholdet i Rom, samt helt nye værker. Udstillingen modtog støtte fra BG-Fonden, Billedkunstrådet, Junckers Industrier A/S, Rul-Let A/S og VETA A/S.

I udstillingslokalerne i kælderen vistes fra 27. august til 1. december 2002 udstillingen Afmagt. Dansk billedhuggerkunst 1850 til 1900. Udstillingen viste 101 værker udført af de to første generationer af billedhuggere efter Thorvaldsens død i marts 1844. Det var udstillingens hensigt dels at vise, hvordan billedhuggerne i det halve århundrede efter Thorvaldsens død stadig var dybt præget af hans billedkunst og lysende eksempel. Samtidig viste udstillingen også, hvordan mange af kunstnerne forsøgte at komme fri at denne prægning. Til udstillingen var mag.art. Ernst Jonas Bencard engageret som ekstern kurator. Udstillingen modtog støtte fra Fonden Kulturbro 2002. Udstillingen modtog endvidere Københavnerprisen for årets bedste kunstudstilling i 2002.

Come in – Go Out. Under denne titel deltog den amerikanske scenograf og instruktør Robert Wilson i Kulturbro 2002 biennalen ved sammen med studerende fra arkitektskolen at forestå opbygningen af en række installationer eller rumlige »billeder« på forskellige steder og museer i Øresundsregionen. Installationen på Thorvaldsens Museum blev til i samarbejde mellem Wilson og stud.ark.’erne Christina Back og Frederik Ivan Nielsen. Udstillingen modtog støtte fra Fonden Kulturbro 2002.

Fra 19. februar til 18. maj 2003 vistes i kælderens udstillingsrum udstillingen Grækenland i tidlige fotografier. Udstillingen viste tidlige fotografiske optagelser fra perioden 1850 til 1900 hovedsageligt fra Athen og omegn samt enkelte andre fra Grækenland iøvrigt. Udstillingen skulle også ses i forlængelse af museets udstilling Fotografernes Rom, der vistes i 1977. Til udstillingen blev udlånt værker fra Benaki Museet i Athen, Kunstakademiets Bibliotek og Det kongelige Bibliotek. Udstillingen modtog støtte fra Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat.

I kælderens udstillingsrum vistes fra 4. juni til 24. august 2003 udstillingen Versus med fotografier af Trine Søndergaard. Thorvaldsens Museum havde bedt Trine Søndergaard om at give et nutidigt og billedkunstnerisk bud på, hvad Thorvaldsens skulpturer betyder for et menneske af i dag. Og det skulle gøres ved at sammenstille fotografier af museets personale med deres yndlingsskulptur blandt Thorvaldsens værker. 62 fotos blev det til, der i stort format skildrede mennesker og figurer med overraskende sammenstillinger og modstillinger til følge. Udstilling og katalog blev gennemført med støtte fra Nordea Danmark Fonden og Københavns Kommunes Kulturfond.

Fra 16. september til 14. december vistes i udstillingsrummene i kælderen udstillingen J. C. Dahl i Danmark. Udstillingen belyste som titlen angiver Dahls værker udført i Danmark i perioden 1811- 1819, hvor Dahl opholdt sig i København samt værker udført herefter, men med danske motiver. Til udstillingen var indlånt værker fra en række norske og danske museer samt private ejere. Udstillingen gennemførtes med støtte fra Beckett-Fonden, Carlsen-Langes Legatstiftelse, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond og Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.

Arrangementer

Både i 2001, 2002 og 2003 deltog Thorvaldsens Museum i den københavnske »Kulturnat«. Alle tre år var temaet for denne aften på Thorvaldsens Museum en alternativ belysning af bygningen og samlingerne. Fotografen Andreas Fischer-Hansen forestod iscenesættelsen i 2001 og filmfotograf Peter Klitgaard gjorde det i 2002 og 2003. Museet har alle årene været blandt de mest besøgte institutioner på Kulturnatten.

I Skolernes Efterårsferie blev både i 2001, 2002 og 2003 fortsat en gammel tradition på Thorvaldsens Museum, hvor hele forhallen bliver omdannet til et arbejdende lerværksted, hvor børn og unge har mulighed for selv at arbejde med ler under indtryk af det storslåede rum og Thorvaldsens skulpturer. Man kan enten arbejde på egen hånd eller deltage i et tre-dages kursus i modellering under kyndig vejledning. I 2001 og 2002 blev lerværkstedet forestået af billedhuggeren Laila Westergaard, i 2003 af billedhuggeren Mikael Thejll.

På den nyanlagte plads foran museet, Bertel Thorvaldsens Plads, afholdtes over tre lørdage i august 2002 et italiensk marked. Museet havde inviteret en række forhandlere af italienske varer i København og omegn til at stille op og forhandle deres varer for egen regning og vinding. Museet koordinerede markedsdagene, indhentede tilladelser, bistod med alt det praktiske og sørgede for markedsføringen. Samtidig gennemførtes en række rundvisninger i museet og ekstraordinært var der gratis adgang til museet disse lørdage. Markedsdagene blev en stor succes, og over 7000 gæster kom ind i museet. I 2003 gentoges arrangementet ligeledes over 3 lørdage i august og over 12.000 gæster besøgte museet disse dage.

Den 3. juni og 9. oktober 2001 afholdt museet koncerter med vokalgruppen Ars Nova i forhallen.

På søndag formiddage i november 2002 og 2003 afholdtes jazz-piano-brunch koncerter i forhallen. Medvirkende i 2002 var musikerne Jan Kaspersen, Jacob Christoffersen, Carsten Dahl, Nikolaj Hess og Mark Momas. I 2003 var de medvirkende musikere Jan Kaspersen, Thomas Clausen, Nikolaj Hess, Mark Momas og Mai-Britt Kramer.

Publikationer

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2001
224 s. Ill. i farver og s/h. Redigeret af prof. emer. Sven-Aage Jørgensen, redaktør Anne Marie Nielsen og Stig Miss. Indhold: 12 artikler om forholdene i Slesvig-Holsten samt Hertugdømmernes forhold til resten af Danmark i perioden ca. 1800-1850. Dertil fem artikler om Thorvaldsenrelaterede emner og kunsthistoriske emner fra Thorvaldsens samtid. Endvidere beretning for Thorvaldsens Museum fra 1999-2001 og omtale af større renoveringsarbejder på museumsbygningen. Udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet, Direktør Werner Richter og Hustrus Legat samt Festivalen Golden Days in Copenhagen.

The Thorvaldsen Collection at Nysø
56 s. Ill. i farver og s/h. Udgivet 2001. Redigeret af William Gelius på baggrund af tidligere udgaver. Katalog over Thorvaldsen Samlingen på Nysø’s værker. Udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Fire foldere om Thorvaldsen og Thorvaldsens Museum
Udgivet på somalisk, urdu, tyrkisk og arabisk. Udgivet 2001. Med tekst af mag.art. Gertrud With. Udgivet med støtte fra Fonden Dansk Identitet.

Marianne Hesselbjerg. Skulptur på Thorvaldsens Museum
32. s. Ill. i farve og s/h. Udgivet 2002 i forbindelse med udstillingen af samme navn. Redigeret af Stig Miss og Jane Sandberg. Indhold: Tekster af Sidsel Maria Søndergaard og Michael Hiibl, værkfortegnelse og biografi. Udgivet med støtte fra Københavns Kulturfond og Konsul George Jorck og Hustru Emmajorcks Fond.

Afmagt. Dansk billedhuggerkunst 1850 til 1900
326 s. Ill. i s/h. Udgivet 2002 i forbindelse med udstillingen af samme navn. Redigeret af mag.art. Ernst Jonas Bencard og Stig Miss. Forfattere: Ernst Jonas Bencard, Nana Bernhardt, Henri Delaborde, Margrethe Floryan, Stig Miss, Luisa Passeggia, Gitte Smed. Indhold: Tekster om to generationer af billedhuggere, som kom efter Thorvaldsen, om dansk skulptur fra det 19. århundrede belyst udfra upubliceret arkivmateriale fra Lazzerini-værkstedet i Carrara, om marmorkopierne efter Thorvaldsens værker på Thorvaldsens Museum og om Thorvaldsen-receptionen i anden halvdel af 1800-tallet. Katalog med tekster om hvert enkelt værk. Udgivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Skulpturens Væsen
60 s. Ill. i s/h. Genudgivelse i 2002 af bogen, der ledsagede udstillingen af samme navn i 1996. Indhold: Beskrivelse af en række grundlæggende skulpturelle principper belyst dels ved værker af Thorvaldsen dels af danske kunstnere i det 20. århundrede. Tekst: Eva Henschen. Nyudgivelse redigeret af Torben Melander og Stig Miss og udgivet med støtte fra A. P. Mortensen og Hustrus Legat.

Thorvaldsen
116 s. Ill. i s/h. Genudgivelse i 2003 af den engelske udgave fra 1990 (udgivet på dansk i 1986). Indhold: Generelle artikler om Thorvaldsens liv, om oplevelse af skulptur og om Thorvaldsens egne samlinger. Hertil beskrivelse af en række udvalgte værker af Thorvaldsen. Tekster af Dyveke Helsted, Eva Henschen og Bjarne Jørnæs.

Versus
21 s. Ill. i farve. Udgivet i 2003 i forbindelse med udstillingen af samme navn med fotografier af Trine Søndergaard. Tekst og redaktion: William Gelius. Udgivet med støtte fra Nordea Danmark Fonden og Københavns Kommunes Kulturfond.

J. C. Dahl i Danmark
116 s. Ill. i farve og s/h. Udgivet i 2003 i forbindelse med udstillingen af samme navn. Redigeret af William Gelius og Stig Miss. Indhold: Generelle artikler med beskrivelse af J. C. Dahls norske ungdom, uddannelse som malersvend og tidlige kunstneriske forsøg i hjembyen Bergen. Dertil beskrivelse af Dahls ophold i København fra 1811-1818 og senere besøg i Danmark, hans fortsatte uddannelse på Kunstakademiet og kunstneriske virke i Danmark. Endelig beskrives Dahls ophold fra 1820 og livet ud i Dresden og hans placering i den tyske romantik. Dertil findes i kataloget fyldige beskrivelser af udstillingens i alt 61 værker. Tekster af William Gelius, Knut Ormhaug og Petra Kuhlmann-Hodick. Kataloget blev finansieret af Bikubenfonden.

Last updated 09.01.2024