Spring navigation over

The Thorvaldsens Museum Archives

Report 1962-1964

Bestyrelsen

Bestyrelsens formand, borgmester for magistratens 2. afdeling, Julius Hansen, fratrådte ved udgangen af september 1962 sin stilling og forlod dermed også bestyrelsen. I hans sted valgtes borgmester Edel Saunte til medlem af og formand for bestyrelsen.

I maj 1962 valgtes medlem af borgerrepræsentationen redaktør Ernst Johansen til medlem af bestyrelsen i stedet for sekretær Børge H. Jensen, der efter at være blevet valgt til borgmester udtrådte af forsamlingen.

I juni 1963 udtrådte billedhuggeren Johannes Hedegaard af museets bestyrelse, og i hans sted indvalgtes billedhuggeren, professor Mogens Bøggild.

Ved valgperiodens udløb 1. april 1964 udtrådte arkitekt H.G. Skovgaard af bestyrelsen. I hans sted valgtes kgl. bygningsinspektør, arkitekt Peter Koch til medlem af bestyrelsen, der herefter tæller følgende medlemmer: Borgmester Edel Saunte, formand; Oda Christensen, M.B.; redaktør Ernst Johansen, M.B.; højesteretsdommer, dr. jur. Jørgen Trolle; maleren, professor Dan Sterup-Hansen, M.A.; billedhuggeren, professor Mogens Bøggild, M.A.; kgl. bygningsinspektør, arkitekt M.A.A. Peter Koch, M. A. Bestyrelsens sekretær er kontorchef, cand. jur. Axel Ravn.

Museets administration

Direktør Sigurd Schultz trådte 1. september 1963 tilbage efter 31 år som direktør for Thorvaldsens Museum og efterfulgtes af mag. art. Dyveke Helsted, der siden 1. april 1954 havde været museets inspektør.

1. oktober 1964 ansattes mag. art. Lisbet Balslev Jørgensen som museumsinspektør. Denne stilling varetoges fra 1. september 1963 til oktober 1964 af kunsthistorikeren Anne Lise Thygesen, der fortsat er knyttet til museet som videnskabelig assistent.

Overassistent Elna Horup, der havde været i museets tjeneste i næsten 25 år, afgik ved døden 13. marts 1963 efter længere tids sygdom. Som overassistent ansattes 15. maj 1963 Ellen Elisabeth Petersen.

Thorkild Thiesen er museets vagtmester, og undervagtmester er Axel D. Clausen.

Som skulpturkonservator fungerer billedhuggeren Sigurd Forchhammer, medens konserveringen af malerisamlingen varetages af Kunstmuseets konserveringsafdeling.

Bibliotekar Karen Ostenfeld fører tilsyn med museets håndbibliotek.

Som volontører fungerede stud. mag. Mirjam Gelfer, stud. mag. Øystein Hjort og stud. mag. Bjarne Jørnæs.

Tjenestejubilæer: 1. november 1964 kontorchef, cand. jur. Axel Ravn 40 år som sekretær i bestyrelsen. 1. juli 1962 Th. Thiesen 25 år som vagtmester. 1. august 1962 A.D. Clausen 25 år som undervagtmester. 30. september 1963 E. Jacobsen 25 år som museumsbetjent.

Museumsbetjent Axel Hjalmar tog 30. november 1962 efter 27 års tjeneste sin afsked på grund af alder, og rengøringsassistent Anna Pedersen trak sig ved udgangen af oktober 1963 tilbage efter 37 års tjeneste.

Besøg

Museet besøgtes 1962-63 af 78.522 personer, fordelt med 15.170 besøgende på betalingsdage og 63.352 på gratisdage. I 1963-64 var besøget 79.676 personer, fordelt med 16.774 på betalingsdage og 62.902 på gratisdage.

Foruden de sædvanlige gratis omvisninger på søndage har der været specielle omvisninger for skoler, større grupper og enkeltpersoner. Blandt disse kan nævnes den russiske rumpilot Gagarin 9. september 1962; den russiske udenrigsminister Andrei Gromykos frue, 7. marts 1963; direktøren for Victoria and Albert Museum, Sir Trenchard Cox, 5. september 1963; professor Francis Bull fra Oslo 26. september 1963; den polske kulturminister Tadeus Galinski 7. oktober 1963; den russiske ministerpræsident Nikita Hrustjovs frue med følge 19. juni 1964. Også en større gruppe russiske marinere har besøgt museet 3. august 1964.

I forbindelse med museumsbygningens vedligeholdelse afsluttedes 1962-63 arbejdet med istandsættelsen af gårdens farvepudsede dekorationer. Desuden foretoges en afslibning af gårdens flisebelægning. På hovedfacaden og facaden mod kanalen foretoges ligeledes en afslibning af de hvide chambranler, der herefter har fået en glat overflade, der gør dem mindre modtagelige for snavs. I kælderen er et rum blevet udgravet for at forbedre pladsforholdene. Af forskelligt nødvendigt vedligehold nævnes iøvrigt: istandsættelse og fornyelse af belysningsforholdene i det hvælvede trapperum til kælderen, maling af hovedfacadens fem store porte samt kalfatring af fugerne på hovedtrappen.

Tre hundrede nye og mere bekvemme stole er anskaffet til brug i forhallen ved foredrag og koncerter.

I kælderen er i værelse LII opstillet en ny montre, til fremlægning af en samling af Thorvaldsens portrættegninger, alle udførte inden hans afrejse til Italien 1797. Til de tegninger, der savnede deres originale indfatning, er samtidige rammer blevet erhvervet. Et udvalg af Thorvaldsens samling af italienske og franske tegninger fra 16.-18. årh. er ophængt i værelse XXXVII.

En del af den ægyptiske samling i værelse XXXV er for tiden under omordning, og samlingen af græske vaser i værelse XL er blevet rensede.

Den gule og den røde farve i Bindesbølls montrer i værelserne xxxv og XL er blevet opmålet i overensstemmelse med det underste farvelag.

Thorvaldsens sofa, den saakaldte »paté« i værelse XXXIX, har fået nyt overtræk af stof udført af væversken Lis Ahlmann.

Foredrag, koncerter, opera

I forårssæsonen 1962 holdt universitetslektor Ole Næsgaard tre foredrag om Billedhuggere i det arkaiske Athen, og Kristian Begtorp viste kunstfilm om Palle Nielsen og Poul Bjørklund.

I efterårssæsonen holdt kunstkritikeren, mag. art. Ejner Johansson fem foredrag med lysbilleder under titelen Kunst i dag. Serien behandlede malerne Richard Mortensen, Jean Dubuffet, Victor Vasarely, Joan Miró og Robert Jacobsen. Sæsonen 1963 indledtes i foråret med tre foredrag af forfatteren Eigil Knuth, Kunstrejse i Østen, der omfattede Ægypten, Indonesien og Bali. Portrætter i billedhuggerkunsten var emnet for efterårets foredragsrække. Museumsdirektør, dr. phil. Vagn Poulsen talte om Grækenland og Rom, kunstkritikeren Ejner Johansson om Vor tid, og professor Else Kai Sass om Thorvaldsen.

I anledning af den store udstilling Dansk Guldalder i Nationalmuseum, Stockholm, behandlede tre foredrag i foråret 1964 dette emne. Kunsthistorikeren, overbibliotekar Henrik Bramsen indledte med Eckersbergskolens farve, museumsdirektør Dyveke Helsted talte om Thorvaldsens tegninger, og museumsinspektør Bente Skovgaard afsluttede med Christen Købke.

Det Unge Tonekunstnerselskab har afholdt en række koncerter i museet. Marts 1962: Verdslig og kirkelig musik fra det 14. og 15. årh.; april 1962: Dansk musik; december 1962: Zoltán Kodály, i anledning af komponistens 80-årsdag; januar 1963: Abrakadabra (opus 10) og kammeroperaen »Aslak« (1961-62) af Mogens Winkel Holm. I april afholdt Bel Canto koncert, og i december opførte Tonekunstnerselskabet i samarbejde med Studenteroperaen Vagn Holmboes kammeropera »Kniven«, som hermed fik sin uropførelse.

Udlån

Til Københavns udstilling i Wien maj-juni 1962 udlånte museet tre af Thorvaldsens små skitser i gips, tre af hans tegninger, arkivalier der belyste Thorvaldsens forhold til Wien, samt Friedrich von Amerlings portræt af Thorvaldsen og nogle afstøbninger fra museets gipseri. Denne udstilling blev i juni-juli s.å. genopstillet i Københavns Bymuseum.

Til udstillingen Dansk Guldalder i Stockholm januar 1964 udlåntes M.G. Bindesbølls approberede tegninger til museet, en række malerier, Thorvaldsens marmorbuster af Frederik VI og dronning Marie Sophie Frederikke, et udvalg af Thorvaldsens tegninger samt et af de i Århus Kunstmuseum deponerede felter af Sonnes frise.

I forbindelse med kongens og dronningens officielle besøg i Italien i april 1964, arrangeredes en udstilling, »Danske i Rom«, på Det danske Akademi i Rom. Thorvaldsens Museum medvirkede her med forskellige arkivalier og andet, der belyste Thorvaldsens forhold til Rom. Ved samme lejlighed stillede museet gipsafstøbninger til rådighed for en restaurering af den marmorkopi af Thorvaldsens selvportrætstatue, der er opstillet i Palazzo Barberinis have.

Under ministerpræsident Hrustjovs besøg i Danmark i juni 1964 arrangeredes på Kunstindustrimuseet en dansk-russisk udstilling til belysning af de to landes kulturelle forbindelser gennem tiderne. Hertil udlåntes Thorvaldsens portrætbuste af czar Alexander I, A883, og originalmodellen til »Amor og Psyche«, A28, samt – fra Thorvaldsens malerisamling – Orest Kiprenskij’s portræt af en armensk præst, B175, foruden en af Thorvaldsens skitsebøger, der indeholder hans portrættegning af en russisk kunstner, og breve fra museets brevarkiv.

Endelig har museet udlånt en variant af relieffet »Amor hos Anakreon« til udstillingen Neo-Classicism: Style and Motif der afholdtes efteråret 1964 på The Cleveland Museum of Art, Ohio.

Publikationer

I 1962 udsendtes museets tyske håndkatalog i en omarbejdet og delvis nyoversat udgave. I 1963 udgav museet en lille bog om »Den synkronologiske Søjle paa Thorvaldsens Museum« samt et hefte, »Thorvaldsen«, med tekst af mag. art. Ide Løppenthin. Heftet uddeles til skoleelever. Endvidere udsendtes »Publikationer fra Thorvaldsens Museum«, en fortegnelse over bøger, kataloger og Meddelelser til vejledning for biblioteker, boghandlere m.fl.

Last updated 11.05.2017