The Thorvaldsens Museum Archives

Preface to the First Annual Report of Thorvaldsen's Museum

  • Mario Krohn, arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 1916
  • This is a re-publication of the preface of Mario Krohn to the first annual report from Thorvaldsens Museum.
    For a presentation of the text in its original appearance in Danish, please see this facsimile scan.

Thorvaldsens Museums første Aarsberetning er et Særtryk af to Artikler i Kunstmuseets Aarsskrifts 3die Bind, begge omhandlende Ungdomsarbejder af Thorvaldsen. I de følgende Aar vil Museets Beretninger antage en fastere Form og bl. a. bringe en Redegørelse for Museets Virksomhed, eventuelt i Forbindelse med andre danske Museers Beretninger. Paa omstaaende Blad offentliggøres for første Gang et Daguerreotypi, som blev erhvervet af Museet i 1909. Det er optaget et Aar efter Daguerreotypiets Opfindelse, i 1840, af Neubourg, som havde lært sin Kunst hos selve Opfinderen og som rejste rundt i Europa for at optage Billeder af Samtidens kronede og en enkelt af dens ukronede Konger. Thorvaldsen er beskæftiget med at optegne Kompositionen til et Basrelief, der var en Gave til Baronesse Stampe paa hendes Fødselsdag i 1840: Diana som staaende for Juppiters Trone udbeder sig at maatte forblive Mø og hellige sig Jagtlivet. Som det eneste eksisterende Portræt af Thorvaldsen og som en af Fotografiens ældste maaske den allerældste danske Inkunabel har Daguerreotypiet sin store Interesse, der forøges yderligere derved, at det afviger betydeligt fra de traditionelle Fremstillinger af den danske Billedhugger. Thorvaldsen blev paa sine gamle Dage i Reglen enten afbildet som en olympisk Juppiter eller som en bredt smilende Bedstefader. Daguerreotypiet minder derimod om en Udtalelse i Kestners römische Studien: Thorvaldsen blev Aar for Aar smukkere og i de sidste Aar fik hans storladne Skikkelse med den mægtige Sølvmanke mærkeligt nok mer og mer Karakteren af en Løve, medens den fine Næsespids i Forbindelse med de klare lyseblaa øjnes gennemborende Blik samtidig bragte Ørnen i Erindring.

Works referred to

N267 A345

Last updated 11.05.2017