26.4.1823

Afsender

Hans Henrik Gunnerus

Afsendersted

Halden

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med rødt lak.
Poststempler: “DANEMARCK / PAR HAMBOURG” og “HAMBURG / [X]TH[XX]AX.O.P.A / 6. May” og “22 MAGGIO”.
Herudover er konvolutten flere steder påtegnet af postvæsenet.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsieur Albert Thorvaldsen, / Professeur du Sculpture et chevalier / de l’ordre de Dannebroge / a / Rom. / fr. Hamburg.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Gunnerus beretter, at han endnu ikke har modtaget svar fra den tyske baron og finansmand Nathan Mayer von Rothschild (1777-1836) angående hans interesse i at købe relieffet Caritas, A598. Relieffet, som Thorvaldsen har doneret til Gunnerus, er stadig i Italien, og Gunnerus ser gerne, at det bliver der, indtil en køber kan betale forsikringen af relieffets forsendelse. Gunnerus vil gerne vide, om relieffet befinder sig i Livorno og beder Thorvaldsen melde tilbage derom. Afslutningsvis medsender Gunnerus et fragtbrev for en kasse indeholdende et maleri af Trondheim by, der er sendt som gave til Thorvaldsen

Dokument

Høivelbaarne
Hr EtatsraadI og RidderII Thorvaldsen! i Rom.
Min VelgjørerIII!

En af Oldkirkens berømteste Mænd sagde: “Det største Formaal i Verden er en ærlig Mand, der strider med Modgang, men der er dog endnu et større; og det er den ærlige Mand som hjelper ham!”
Min Hjelper fandt jeg og min i uforskyldte Ulykke styrtede Familie i Dem! Jo mere De, ædle Mand! ved denne sjeldne Handling har, tillige som det følende Menneske, forherliget Deres Navn, der, Aartusinder efterat vi og ethvert Samtidsmenneske er hensmuldret i Graven vil leve, lyse og hædres – jo mere maa det være helligt for mine Følelser at stadfæste, at denne Familie, at jeg selv, med min Kone og vore 7 BørnIV ej være, eller ere, og endnu mindre i den upartiske Efterverdens ØineV blive uværdige til den menneskekjærlige Thorvaldsens ophøjede GaveVI! Uædle blandt vore Samtidige, og blandt dem vel ikke umægtige Cabalister, der a la francé, og i den Aand hvormed man engang i Paris ved et Lettres de cachetVII bragte Familiefædre hen i en overjordisk Grav – skal blive til Skamme.
: Deres høimodige Gave: det af Deres egen Haand udarbeidede BasreliefVIII, som i en af mine Efterkommere værdigen opbevaret, Skrivelse af 24de. Maii f.AIX. skjænkedes mig og Mine, var vel efter flere velmeenende Venners Raad strax tilbudet den for Rigdom verdensberømte jødiske Bankør, Adelsmanden RotschildX i London, Østerrigsk Generalconsul, imod en meget billig, og til min Redning høistnødvendig Sum. Jeg forestilte mig ogsaa rigtig, at denne adlede Pengemand vilde være ei blot pengestor, men stor ved Adel i Hjertet! Paa mine med Posten, mod Attest, ham tilsendte Skrivelser, af hvilke den første, dat. 26. Junii f.A.XI tillige indeholdt Basreliefets KobberstikXII, er endnu i denne Stund intet Svar indløbet, mindre Kobberstikkets, efter fornyet Anmodning, dog forventede Tilbagesendelse.
“En Mand som Rotschild”, sagde en Ven til mig, “der med sine umaadelige Skatte har Indflydelse paa selv de mægtigste Monarkers Beslutninger at stille eller ikke stille Armeer i Marken – en Mand for hvem flere tusinde Pd: Sterling til et eneste Gjestebudsmaaltid, hvis Desert allene Europas Aviser forkyndte at have kostet 3,000 Pd. Stel., er for Verdens Øine viist at være overeensstemmende med hans høje Formuesrang, maa, – tillagde han – vel sikkert ogsaa have Følelse for denne dobbeltskjønne Sag”.
I det jeg endnu, i selve denne mislige Stund er tilbøjelig til at antage ædle Følelser baade for Kunsten, og for Tidende hos denne Rigmand, maa jeg dog derhos, efter sørgelig Erfaring forestille mig dem at kunne svækkes og dødes ved mine mægtige AvindsmændsXIII atter hemmelige Indvirkninger.
Medens jeg og alle mine Elskede saaledes endnu sukke under den samme Tilstand som før, have vi med fordoblet Mod og Standhaftighed taget den Beslutning, end videre at imødegaae Alt, og ej affærdige den kostelige Gave, det herlige Kunstværk, førend Nogen af Europas Kunstelskere melder sig, der erkjender dets Værd.
Til den Ende beder jeg, paa egne og mine Medlidendes Vegne, indstændigen om, hos den Kongelige Danske Vice-Consul MarassiXIV og Hr. StubXV i Livorno, hvorhen Basreliefet i f.A.XVI upaatvivleligen ankom, at ved nogle Ord til disse Mænd, lige ædelmodig befordre mit Ønske om, at Stykket, under deres Varetægt forbliver der uafsendt staaende indtil en Liebhaber engang vist nok vil lade det afsende, da det ikke bør overgives Havet uden AssuranceXVII, hvis Præmie jeg ikke kan vente forskudsviis bestridet af Afsenderne, lad være jeg hjerteligen ønskede det forflyttet til Kjøbenhavn og Charlottenborg! Dernæst beder jeg med lige Indstændighed om at par bekræftende Ord fra min uforglemmelige Velgjører, Deres! Haand om, at min og min Families dyrebare Ejendom staaer bevaret i Livorno.
Jeg tillader mig her at sende et ConnessementXVIII, indeholdende en over Helsingøer til Livorno afsendt Casse, hvori et Deres Høivelbaarenhed bestemt Malerie af Trondhjem med OmegnXIX, tilligemed en kort Beskrivelse over samme, som jeg beder De vil værdiges at modtage.
Med den dybeste Taknemmelighed og Højagtelse henlever jeg og Mine til vor Død

FrederiksteenXX d. 26. April
1823
Deres Høivelbaarenheds
hengivneste
HH Gunnerus.

Generel kommentar

Brevet er del af en længere brevkorrespondance, der strækker sig over en årrække fra 1822 til 1833.
For nærmere gennemgang af forløbet, se referenceartikel.

Arkivplacering

m8 1823, nr. 37

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A598 Caritas, 1810, inv.nr. A598
E31l Caritas, 1826, inv.nr. E31,11

Kommentarer

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til etatsråd i 1819. Se referenceartikel for oversigt over Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvalden blev udnævnt til ridder af Dannebrog i 1810. Se referenceartikel for oversigt over Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Gunnerus omtaler Thorvaldsen som sin velgører, da Thorvaldsen i brev af 24.5.1822 donerede relieffet Caritas (jf. A598) til Gunnerus som økonomisk bistand. For mere om Thorvaldsens værkdonation, se referenceartikel.

 4. Anna Gotharda Gunnerus, født Gadebusch (ca. 1781-1848) og deres børn Ditlev Gunnerus, Anna Marie, Lorentze Sophie, Franziska, Caroline, Johan Ernst og Elisabeth, jf. brev af 21.8.1822.

 5. Efterverden er, jf. Ordbog over det danske Sprog, de mennesker, der lever i en senere (kommende) tid. I denne sammenhæng forstået som det syn efterkommere må have på Gunnerus’ fængsling. Se referenceartikel for mere om Gunnerus’ fængsling og anklagerne mod ham.

 6. Thorvaldsen donerede relieffet Caritas, jf. A598 til Gunnerus i brev af 24.5.1822.

 7. Cabalister refererer til udtrykket “at lægge Kabaler”, som jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 1) henviser til det at lægge hemmelige og intrigante planer for at skade en anden person. I denne sammenhæng henviser det til brugen af lettres de cachet.
  Lettres de cachet er fransk for et brev med segl og var den franske konges særlige privilegium at udstede. Underskrevet af kongen og en højtstående embedsmand eller minister fungerede disse breve som direkte ordrer befalet af kongen. Ofte blev brevene brugt som arrestordrer, idet en person her kunne fængsles uden at blive stillet for en domstol. Brevene opererede dermed uden for det retslige system og blev undertiden købt af indflydelsesrige privatpersoner, der anvendte dem til at skaffe deres fjender af vejen. Gunnerus bruger sammenligningen med de franske lettre de cachet til at understrege, hvordan han, ifølge ham selv, ligeledes er uskyldig fængslet og offer for den norske politiker Herman Wedel Jarlsbergs private hævntogt. Se referenceartikel for mere om Gunnerus’ fængsling.

 8. Dvs. Caritas, jf. A598. Thorvaldsen donerede relieffet til Gunnerus i brev af 24.5.1822. For mere om Thorvaldsens værkdonation, se referenceartikel.

 9. Gunnerus henviser til Thorvaldsens brev af 24.5.1822.

 10. Den tyske baron og finansmand Nathan Mayer von Rothschild (1777-1836). Bror til Carl Mayer von Rothschild. I brev af 21.8.1822 skrev Gunnerus til Thorvaldsen, at han havde kontaktet Rothschild i håb om, at han ville være interesseret i at købe relieffet Caritas, jf. A598, som Thorvaldsen havde doneret Gunnerus.

 11. Dette brev kendes ikke.

 12. Det her omtalte kobberstik blev tilsendt Gunnerus, der efterfølgende sendte det til den tyske baron og finansmand Nathan Mayer von Rothschild (1777-1836). For at Gunnerus kunne få et indtryk af det relief, som Thorvaldsen skænkede ham, medsendte Thorvaldsen i gavebrevet af 24.5.1822 et kobberstik udført af Samuel Amsler efter Thorvaldsens relief Caritas, A598. Det kobberstik, der blev sendt til Gunnerus, er ikke identificeret, men det må svare til Samuel Amslers stik E31,11, der i 1826 blev del af en serie udgivet som: Collezione di 25 statue e bassorilievi del cav. Alb. Thorvaldsen con una breve illustrazione di A. Carnevalini, Rom 1826.

 13. Jf. Ordbog over det danske Sprog er en avindsmand en fjende eller en person, som bærer nag eller had til én. Gunnerus henviser bl.a. til den norske politiker Herman Wedel Jarlsberg, som han mener står bag hans fængsling og forhalingen af hans retsag. Læs mere om dette i referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens værkdonation.

 14. Den italienske vicekonsul og vinhandler Jean Marassi (?- efter 1825).

 15. Den norske handelsmand Gerhard Stub.

 16. Dvs. forrige år.

 17. Gunnerus påpeger, at det er nødvendigt at forsikre forsendelsen af relieffet. Assurance betegner, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 1), det at sikre sig erstatning for muligt tab af ejendom ved forsendelse.

 18. Connessement eller Konnossement er, jf. Ordbog over det danske Sprog, en erklæring i tre eksemplarer, der udstedes så modtageren, der besidder et eksemplar af erklæringen, retmæssigt modtager en afsendt vare. Også kaldet et søfragtbrev eller ladebrev.
  Det her omtalte konnossement kendes ikke.

 19. I breve af 16.3.1822 og 21.8.1822 skrev Gunnerus, at han ville sende Thorvaldsen et prospekt af Trondheim by, som han havde tegnet i fængslet. I første brev af 16.3.1822 skrev Gunnerus, at han foruden prospektet af Trondheim også ville sende et kobberstik af den norske fos Fiskum Foss, samt en beskrivelse heraf. Men i brev af 21.8.1822 og i dette af 26.4.1823 er det kun prospektet af Trondheim, Gunnerus vil sende Thorvaldsen som tak. I breve fra Gerhard Stub af 23.5.1823 og 7.10.1823 fremgår det, at kassen med værket ankom til Livorno, hvorefter Stub af to omgange sendte besked til Thorvaldsen. Det har ikke været muligt at identificere hverken propektet af Trondheim eller kobberstikket i museets samling eller i auktionskatalogerne over bortauktionerede værker, jf. Fortegnelse over Thorvaldsens Efterladenskaber Auction Katalog 1849, Afskrift efter Protokollen over Auktion paa Thorvaldsens Museum 17. Novbr. 1858 og Custode A.T. Wilckens Bo 1880. Det er derfor endnu uvist hvad, der er hændt prospektet fra det ankom til Livorno i 1823, og hvorvidt kobberstikket af Fiskum Foss ligeledes var en del af Gunnerus’ foræring og kassens indhold.

 20. Frederiksten fæstning er beliggende i Halden, Norge. Gunnerus sad fængslet i Frederiksten fæstning pga. anklager om underslæb. Se referenceartikel for nærmere beskrivelse af Gunnerus’ situation og fængsling.

Sidst opdateret 07.01.2013