25.10.1819

Afsender

Kamma Rahbek

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår delvist af brevet; året må være 1819 under Thorvaldsens ophold i Danmark.

Resumé

Rahbek sender tidsskriftet Tilskueren til Thorvaldsen. Hun forsøger at beskrive sin hengivenhed for billedhuggeren, men indser, at ord ikke er tilstrækkelige.

Dokument

Kiære Thorwaldsen!

RahbekI har overdraget mig, at sende Dem hoslagte Blad af hans TilskuerII tilligemed hans broderligsteIII Hilsner, og jeg paatager mig dette saameget desheller, som jeg derved faaer en Leilighed til uden ubeskeden Paatrængenhed, at sige Dem et Par venlige og taknemlige Ord. Vel veed jeg, at De ikke trænger saameget til at høre som jeg til at sige disse Ord, og at overhovedet Ord, selv de bedste – om de i dette Øieblik vare til min Tieneste, saa vist som De fortiente Dem – ikke formaae at udtrykke hvad der boer i et fuldt, varmt og kiærligt Hierte; men jeg veed ogsaa, at Deres elskværdige Godhed vil see alt det Gode i mine Ord, som de burde og skulde sige, og vide at finde enhver Undskyldning, som ved denne Leilighed kunde behøves for Deres gamle Dem oprigtig hengivne Veninde. Thi ikke vil De forglemme, at hun, der ved Rummet mere adskilt fra DemIV, end Deres øvrige danske Venner, dog ikke staae tilbage for disse i kiærlig Hengivenhed for Dem; og følgelig vil De vel unde hende i det Mindste den Erstatning her skriftlig at sige Dem, hvad de Andre dagligen kunne sige og vise Dem.
Jeg vil nu ikke plage Dem med at skulle læse mere af mit Kradseri; men blot tilføie, at jeg glæder mig af mit inderste Hierte ved den Overbeviisning, at disse Par i Hastværk affattede Ord fra en gammel Veninde ikke vil være Dem uvelkomne.

Med de bedste Ønsker for Deres Velbefindende omfavnes De venligst af Broder RahbekV og af

Deres

hengivneste Veninde K.M. Rahbek

BakkehusetVI d. 25 Oct:

Dersom mit Bud treffer Dem hiemme, maae De endelig sige mig, om Deres Forkiølelses Hoste har forladt Dem. Skulde dette ikke være Tilfældet, kaager jeg islandsk MaasVII til Dem, og nøder Dem til at spise den.

Arkivplacering

m6 1819, nr. 47

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Kamma Rahbeks mand, den danske forfatter Knud Lyne Rahbek.

  2. Dvs. tidsskriftet Tilskueren, No. 71, København 15.10.1819, p. 561-562, som Rahbek skrev og redigerede. I det pågældende nummer, som findes i Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling, gengives bl.a. de sange, som blev sunget ved festen i Borups Selskab 13.10.1819 til Thorvaldsens ære.

  3. Både Knud Lyne Rahbek og Thorvaldsen var medlemmer af Borups Selskab, hvor man titulerede hinanden med ‘Broder’.

  4. Rahbek må hentyde til, at hun boede på Frederiksberg, der dengang lå uden for København og derfor blev opfattet som “mere adskilt” fra den by, der lå inden for voldene.
    Dette bestyrkes af den kontrast, der i det efterfølgende ridses op til de personer, der ‘dagligen’ kan tale med Thorvaldsen.

  5. Højst sandsynlig en hentydning til, at både Knud Lyne Rahbek og Thorvaldsen var medlemmer af Borups Selskab, hvor man titulerede hinanden ‘broder’, jf. ‘de broderligste Hilsner’ ovenfor.

  6. Ægteparret Rahbek boede i Bakkehuset på Frederiksberg, der i dag er et museum for parret.

  7. Dvs. islandsk mos eller islandsk kruslav (Cetraria islandica), der er et gammelt helsemiddel mod hoste, irriterede slimhinder, fordøjelsesproblemer m.m.

Sidst opdateret 16.11.2011