5.3.1800

Afsender

Johann Daniel Lawaetz

Afsendersted

Altona

Modtager

Georg Zoëga

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Modtageren er ikke nævnt på selve brevet, men det må være Zoëga, der er modtageren, se den generelle kommentar.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Lawaetz meddeler, at han har overført 100 rigsdaler fra Nicolai Abildgaard / Kunstakademiet.

Dokument

Monsieur!

J’ai l’honneur de Vous avertir, que la Maison de Messieurs Ryberg &CoI de Copenhague vient de m’ordonner, de Vous faire compter pour Compte de Monsieur le Professeur N. AbildgaardII la Valeur de R 100 Court. DanoisIII, qui se montent au cours de change actuell de 36 pourcent à M 220,,9’ de Banque d’hambourg.
Vous voudrez donc, Monsieur, avoir la complaisance de tirer cette Somme de deux cent vingt Marck neuf Schilling de Banque d’hambourg sur moi au court terme, comme Vous le trouverez convenable, et d’être assuré, que Votre traitte sera duëment acquittéeIV.
J’ai l’honneur de Vous saluer sincerement.

Altona le 5 mars 1800 Jean Dan. Lawaetz

Generel kommentar

Brevets modtager er ikke navngivet, men det må antages, at det er stilet til Georg Zoëga. Brevet vedrører en betalingsoverførsel på 100 rigsdaler fra Kunstakademiet via det københavnske handelshus Ryberg & Co. Beløbet stemmer overens med det honorar, Zoëga modtog for sine regelmæssige indberetninger til Kunstakademiet om kunstlivet i Rom. Han fik tilsendt 50 eller netop 100 rigsdaler til Rom via Ryberg & Co. Se fx Abildgaards senere brev af 4.10.1801 til Thorvaldsen, hvor overførslen af honoraret i øvrigt viste sig at støde på vanskeligheder. Abildgaard skrev: “…vil De sige Her Zoega, at ieg i foraaret adskillige gange sendte Penge 50r til Ryberg men de lod mig svare at da al Handel var i uorden kunde de icke modtage noget, og da ieg fik brev fra ham med forrige Post desangaaende saa skal ieg lade hæve de 50r og sende ham 100r som ham kommer tilgode.”
Brevet er desuden påført en gammel påskrift, der hævder, at Zoëga er modtageren.

Det kan dog ikke ganske udelukkes, at brevet kunne være stilet til Thorvaldsen selv, og at overførslen af penge da havde med hans rejsestipendium at gøre. Det forekommer dog ikke så sandsynligt, da han på dette tidspunkt, jf. brev af 7.1.1801, modtog stipendiet via den romerske bankier Domenico Lavaggi.
Det vides ikke, hvorfor brevet er havnet i Bertel Thorvaldsens arkiv. Muligvis fik billedhuggeren det overdraget i forbindelse med sin rolle som eksekutor i Zoëgas dødsbo.

Arkivplacering

m30 II, nr. 1

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. handelshuset Ryberg & Co., som blev ledet af storkøbmanden Niels Ryberg.

  2. Den danske maler Nicolai Abildgaard.

  3. Dvs. 100 danske rigsdaler kurant. Kurantmønten betegnede den gængse handelsmønt, se mere herom i referenceartiklen om møntenheder.

  4. Måske skyldes denne bemærkning, at overførslen af penge i de urolige tider omkring år 1800, ikke altid forløb glat, jf den generelle kommentar.

Sidst opdateret 13.10.2014