20.9.1836

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Conrad Hinrich Donner

Modtagersted

Altona

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T.I / Herr Etatsraad Donner / Ridder; Altona / pr. Hamborg.
Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet for året og månedens vedkommende, mens dagen ikke er præciseret. Der må imidlertid have været tale om, at Thorvaldsen skrev et brev til Donner den 20.9.1836, antagelig på grundlag af nærværende udkast, da Donner i sit svarbrev af 5.10.1836 refererer til Thorvaldsens brev af 20.9.1836.

Resumé

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

Dokument

Høyvelbaarne Herr Etatsraad Donner

Efter at have udstædt et Gavebrev til fordel for min Datters anden Søn Carl, til beløb 12000 Rbd rede Sølv; – og efter Overenskomst med De Herrer Deputerte for financerne for de udenlandske Betalinger i Kiøbenhavn, efter foregaaende Corespondance imellem disse og min Svigersøn Oberste Paulsen, der opholder sig hos Hendes Høyhed Prindsesse Charlotte Frederique paa Hendes Reiser i Udlandet, anmodes Deres Høyvelbaarenhed om at ville foranstalte denne Capital successive udbetalt i 3 Maaneder til S.T: Herr Conferendsraad Collin i Kiøbenhavn i Afdrag paa de Summer som Deres Høyvelbhd Maanedlig anviser Oberste Paulsen, som jeg Undertegnede, i Overenskomst med Oberste Paulsen anmoder Deres Høyvelbaarenhed om behageligst igien at ville anvise Obersten at trække paa mig ved Huset Torlonia her i Rom, hvor bemeldte 12000 Rbd rede Sølv eller 6000 Colonati i de første paa hinanden følgende 3 Maaneder staaer til Deres Disposition og saaledes vil blive udbetalt, for ved denne Vexel Transaktion paa den letteste Maade at transportere denne Capital fra Rom til Kiøbenhavn. –
Rom den September 1836. –

Oversættelse af dokument

Honourable Etatsråd Donner

After I have issued a deed of gift for the benefit of my daughter’s second son Carl to the amount of 12,000 national bank daler ready silver, – and according to an arrangement with the gentlemen deputies for the finances for foreign payments in Copenhagen, and after previous correspondence between these and my son-in-law, colonel Paulsen, who stays with her highness princess Charlotte Frederique on her journeys abroad, I ask Your Excellency to arrange this capital successively paid out in 3 months to S.T. [Grand Cross] konferensråd [a high Danish title, now obsolete]Collin in Copenhagen as instalments of the sums, which Your Excellency monthly assign to colonel Paulsen, which I, the writer of this letter, as arranged with colonel Paulsen ask Your Excellency kindly to point out to the colonel again to draw from me by the House of Torlonia here in Rome, where the abovementioned 12,000 national bank daler ready silver or 6,000 Colonati during the first 3 successive months will be available to you and thus will be paid out in order to transport this capital from Rome to Copenhagen in the easiest way by this transaction of bills.

Rome, September 1836


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

Fritz Paulsen

Koncipistkommentar

At Paulsen skrev dette brevudkast, fremgår af Paulsens brev af 17.9.1836, hvor han omtaler dette udkast.

Arkivplacering

m28, nr. 84

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

Sidst opdateret 13.05.2016