20.3.1826

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Jørgen Conrad de Falsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Resumé

Thorvaldsen forsøger at besvare Falsens kritik af de to basrelieffer, som han har modtaget til sin hustrus gravmonument.

Dokument

Rom d. 20 Martzo
1826

Jeg [har] med Fornøe[l]se imod[t]aget Deres Brev af 15 Dec[e]mbre forige aarI Hvoraf jeg seer at de er i forlæenhed med de to BassorilieviII som jeg har skikket til Deres salig KonesIII Minde. Jeg har ikke giordt mer eller mindre a hvad De har beedet mig om, De erendre maaske ikke at have sagt migIV at de ønskede Basserelievet af Natten da Deres Kone vis er DødtV tillige med to Børen

[På papirets bagside findes endnu et udkast til samme brev:]
Jeg har modtaget Deres Brev gode hr Falsen og seer deraf den forlegenhed de to Basserilieve giør Dem som jeg har sendt DemVI til Deres saleVII Kones Monument.
De irendre ma[a]ske ikke at De badt mig om at udføre Natten fordi De[r]es Kone var Dødt med to Børen og paa den anden SideVIII Genius med den omvende falkel, at den ene rundt og det andet firkantet er følge[lig]IX

[Under brevteksten er, mens papiret har været drejet 90 grader med Thorvaldsens hånd skrevet:]
4 pamleX
5 palme

Oversættelse af dokument

Rome, March 20th
1826

With pleasure I have received your letter of December 15th last year from which I perceive that you have difficulties with the two bas-reliefs which I have made in memory of your deceased wife. I have done neither more nor less than what you have asked of me, you may not recollect to have told me that you wished the bas-relief of Night as I think your wife is dead as well as two children

[On the back of the paper there is another draft for the same letter:]
I have received your letter, my dear Mr Falsen and see from it the difficulties the two bas-reliefs give you which I have sent to you for your deceased wife’s monument.
Perhaps you do not recollect that you asked me to make Night because your wife had died as well as two children and on the other side Genius with the inverted torch, that one is round and the other rectangular is consequently

[below the text of the letter is written in Thorvaldsen’s hand, while the paper has been turned 90 degrees:]
4 palms
5 palms


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m28, nr. 68

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Værker

A901 Natten, 1815, inv.nr. A901

Kommentarer

  1. Falsens brev til Thorvaldsen 15.12.1825.

  2. Jf. Falsens brev 15.12.1825 fik Falsen leveret et eksemplar af Natten, marmoreksemplar, A901, samt et “andet som forestiller Geniusen [...og er…] lille og fiirkantet.” Det vides ikke præcis, hvilken version af Dødens Genius, som Thorvaldsen tilsendte Falsen, se hertil diskussionen i referenceartiklen omhandlende Falsens bestilling.

  3. Falsens 15.2.1816 afdøde hustru Cecilie Catharina Høyer (1784-1816). Hun var datter af præsten Christian Frederik Høyer, som konfirmerede Thorvaldsen i Holmens Kirke.

  4. Thorvaldsen og Falsen mødte hinanden i Milano den første august 1819, jf. Falsens indskrift i Thorvaldsens stambog 1.8.1819. Det er muligvis ved denne lejlighed, at de har aftalt de nærmere omstændigheder mht. basreliefferne.

  5. Thorvaldsens værk Natten, marmoreksemplar, A901, viser i en allegorisk fremstilling Natten som en bevinget kvinde, der holder sine to børn, allegorier over Søvn og Død, i favnen. At Falsen udover sin hustru skulle have mistet to børn har ikke kunnet bekræftes.

  6. Ordet er indsat over linjens øvrige tekst.

  7. Jf. ovenstående udkast mener Thorvaldsen sandsynligvis ‘salige’, hvilket jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 4) vil sige: ‘afdøde’.

  8. Det vides ikke, hvordan monumentet skulle se ud. I sit brev 15.12.1825 referer Falsen til en tegning, som han og Thorvaldsen angiveligt var enige om. Det er muligt, at det er den, der har vist reliefferne fordelt på hver sin side af monumentet. Hvis det på forhånd har været aftalt, at de to relieffer skulle fordeles på hver sin side af monumentet, så synes Thorvaldsens svar på og desuden slet skjulte irritation over Falsens påstand i ovennævnte brev “at ieg af disse 2de. Stk [reliefferne] umuligt kan faae eet Heelt [monument] – da det ene som forestiller Natten er stort og rundt og det andet som forestiller Geniusen, er lille og fiirkantet.” ganske berettiget.

  9. Brevet ender abrupt her. Muligvis blev resten aldrig skrevet eller måske skrev Thorvaldsen et nyt brev på et andet, nu ukendt ark.

  10. Thorvaldsen mener, som han også skriver nedenfor, formentlig ‘palme’, en fordanskning af måleenheden palmi. (Se evt. referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens tale- og skriftssprog). Det vides ikke, hvad Thorvaldsen her har angivet målene på. Det kunne måske være en udregning af Nattens, A901, mål; idet dens diameter svarer til ca. 4 palmi. Skulle det imidlertid være begge de i brevet nævnte værker, måtte det næste mål så være mindre, hvilket imidlertid ikke er tilfældet. En romersk palmo (fra latin: palmus, dvs. håndflade) er 22,3 cm. Se desuden referenceartiklen omhandlende mål og vægt.

Sidst opdateret 12.09.2016