6.8.1807

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Spor af segl.

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Den Høye Kongelige Commission angaaende / Slottets samt det nye Raad og Domhuses Opførelse
Udskrift: Til / Den Høye Kongelige Commission / angaaende Slottets samt det nye / Raad og Domhuses Opførelse / i / Kiøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen kvitterer for modtagelsen af forskuddet på værker til Christiansborg og Råd- og Domhuset. Han vil påbegynde arbejdet med fornøjelse.

Dokument

Rom d: 6d August 1807

Underdanigst Pro MemoriaI

I Følge Den Høye Commissions megen ærede Skrivelse af 16d MayII d.A. har jeg gjennem Banqve Comptoiret i AltonaIII ved vor Consul UlrichIV i Livorno faaet udbetalt den ved Hr Professor HansenV forlangte 1000 ScudiVI med Hensyn til at jeg saa snart som mulig kunde begiønde de ArbejderVII som den Høye Commission haver værdiget mig.
Disse Arbejder begiønder jeg med stor Fornøelse. Thi Taknemlighed mod mit FædrenelandVIII haver ladet mig stedse ønske Lejlighed til at bevidne samme, og hvad kunde jeg da som Konstner hellerre ønske: end at bidrage til det Kongelige SlotsIX Prydelse; Det vil derfor være mit Formaal og mit Ønske at disse forlangte Arbejder skal kunde vidne om at jeg elsker mit Fædreneland og Konsten. Jeg anbefaler mig med dybest ærbødighed den Høye Kongelige Commissions

Underdanigste Tiener
B. Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, August 6th 1807

Most humble Pro Memoria

In accordance with the High Commission’s favour of May 16th this year via the banking office in Altona by our Consul Ulrich in Leghorn I have had paid out the by professor Hansen demanded 1000 Scudi so that I as soon as possible can start the works which the High Commission has vouchsafed me.
These works I shall begin with great pleasure. For gratitude to my native land has always made me wish for an occasion to show this, and what more could I wish as artist: than to contribute to the ornament of the Royal Palace; so it will be my aim and my wish that these commissioned works shall testify to the love for my native land and art. I commend myself with the deepest respect as the High Commission’s

Most humble servant,
B. Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

m28, nr. 3

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 2. Dvs. brev af 16.5.1807.

 3. Dvs. det kongelige danske bankkontor i Altona, se brev af 16.5.1807.
  Overførslen af penge fra København til Rom gik via Altona og Livorno sandsynligvis fordi, man kunne undgå kurstab ved at veksle til valutaen hamburger banco, se mere herom i Møntenheder og evt. Veksler.

 4. Dvs. den danske konsul i Livorno, J.C. Ulrich.

 5. Dvs. den danske arkitekt C.F. Hansen.

 6. Thorvaldsen havde i brev af 16.2.1807 bedt Hansen om at sørge for, at der blev udbetalt et forskud på 1000 scudi, så han kunne påbegynde det arbejde, Hansen havde bestilt hos ham, jf. det følgende.
  Men det er bemærkelsesværdigt, at Thorvaldsen her, overfor Slotsbygningskommissionen, fremstiller sagen som om, at det ikke var ham selv, der havde bedt om forskuddet. En mulig forklaring på dette bliver anstillet i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 7. Slotsbygningskommissionen havde 31.12.1806 gennem C.F. Hansen bestilt arbejder hos Thorvaldsen. Se mere om disse i Bestillingen til Christiansborg og Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 8. Den taknemmelighed, som Thorvaldsen her og i det følgende udtrykker over for Danmark, må forstås som mere end blot høflighedsfraser. Han havde nemlig 6.3.1804 opnået formel tilladelse til at blive i Rom, selvom han egentlig var forpligtet til at vende tilbage til Danmark. Aftalen var, at billedhuggeren lige så godt kunne udføre opgaver for den danske stat i Rom. Det er denne overenskomst, som Thorvaldsen indirekte hentyder til her: Han vil “bevidne” sin taknemmelighed ved at udføre opgaver for den danske stat.
  Se mere om denne sag i Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

 9. Dvs. Christiansborg Slot. Det er bemærkelsesværdigt, at Thorvaldsen her kun nævner den ene del af de opgaver, han havde fået bestilling på, og tilsyneladende overser, at bestillingen også omfattede værker til Råd- og Domhuset i København. En sandsynlig forklaring på dette bliver anstillet i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

Sidst opdateret 14.10.2015