16.5.1807

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med med et kronet C7 (Christian 7.) omkranset af teksten: COMMISSIONEN ANGAAENDE SLOTTETS BYGNING
Brevet er desuden stemplet: DANEMARC p. le B.G.B.4 / HAMBOURG. 20 MAI 1807.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Herr Professor og Bildhugger Thorvaldsen.
Udskrift: À Monsieur / Monsr: B. Thorvaldsen. / Sculpteur et professeur de l’academie / des beaux arts à Copenhague / a / Roma. – / franco Hamburg

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Slotsbygningskommissionen meddeler, at Thorvaldsen har fået et forskud på 1000 scudi til udførelse af værkerne til Råd- og Domhuset og Christiansborg i København.

Dokument

Pro MemoriaI.

Commissionen har med megen Fornøyelse af Herr Professorens pr: m: under 16d. Febr:II d.A. til mig, Professor HansenIII, erfaret den Beredvillighed, hvormed de vil paatage Dem, saavel de opgivne Medaillons Forfærdigelse i Marmor til SlottetIV, som de belovede Modeller til Figurerne, Medaillonnerne og Frontespidsen i det nye Raad og DomhuusV; og paa det herfra intet skal være til Hinder i disse Arbeiders Begyndelse, er den Kongelige Banqve-Direction under Dags datum anmodet om igjennem Banqve Comptoiret i Altona at foranstalte ved en Banqvier i Rom udbetalt de forlangte 1000 ScudiVI successive som Herr Professoren med Deres Quittering derom maatte melde sig. Ved at tilkjendegive dette, kan Commissionen ey tilbageholde det Ønske, saa snart skee kan at modtage disse Arbeider, om hvis BetalingVII man derefter skal indgaae med allerunderdanigst Forestilling, og forventer man imidlertid nærmere Underretning om AfsendelsenVIII.
Kiøbenhavn i Commissionen angaaende Slottets samt det nye Raad- og Domhuses Opførelse, den 16d May 1807.

C.D.F. ReventlowIX HauchX PeimannXI KnudsenXII MeynXIII C.F. HansenXIV LarssenXV BangXVI

/ Holm

Arkivplacering

m2 1807, nr. 8

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320

Kommentarer

 1. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 2. Se Thorvaldsens brev af 16.2.1807.

 3. Dvs. C.F. Hansen, der som arkitekt for Christiansborg og Råd- og Domhuset var naturligt medlem af Slotsbygningskommissionen.

 4. Dvs. Christiansborg slot. Thorvaldsen havde fået bestilling på fire medaljoner, dvs. runde relieffer i marmor til slottets facade:
  Herkules og Hebe, jf. A317,
  Hygieia og Æskulap, jf. A318,
  Minerva og Prometheus, jf. A319,
  Nemesis og Jupiter, jf. A320.
  Se mere i Bestillingen til Christiansborg.

 5. Dvs. det nuværende Domhus på Nytorv i København, tegnet af C.F. Hansen. Bygningen stod færdig i 1817.
  De nævnte værker af Thorvaldsen var modeller til to statuer, to runde relieffer og et relief til trekantgavlen på facaden. Ingen af opgaverne blev til noget, se mere herom i Bestillingen til Råd- og Domhuset.

 6. Thorvaldsen havde i sit brev af 16.2.1807 udbedt sig et forskud på 1000 scudi for at kunne påbegynde arbejdet.

 7. Der var endnu ikke indgået aftale om prisen på de bestilte værker.

 8. Trods opfordringerne til at fremskynde processen, tog det lang tid, før de bestilte arbejder nåede København – hvis overhovedet. Som nævnt blev opgaverne til Domhuset aldrig færdige, og de fire marmorreliefferne til Christiansborgs facade blev først opsat i 1825, se mere herom i hhv. Bestillingen til Råd- og Domhuset og Bestillingen til Christiansborg.

 9. Dvs. den danske statsminister Christian Ditlev Reventlow.

 10. Dvs. den danske overhofmarskal A.W. Hauch.

 11. Dvs. den danske generalmajor Ernst Peymann (1735/37-1823).

 12. Dvs. den danske kancellideputerede Christian Knudsen (1752-1813).

 13. Dvs. den danske arkitekt Peter Meyn.

 14. Ovennævnte C.F. Hansen.

 15. Dvs. den danske bankdirektør Lars Larsen (? -1817).

 16. Dvs. den danske læge og arkitekt Jens Bang.

Sidst opdateret 17.10.2017