1.11.1796

Afsender

Gotskalk Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til / S: T:I / Hr. Thorvaldsen / paa Fregaten / ThetesII

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kort hilsen fra Thorvaldsens forældre til sønnen.

Dokument

Kiære Søn
Dine toe BreveIII haver jeg bekomet og det fornøyer mig usigelig at du lever vel. Jeg og din Moder lever Gud ske Lov effter Omstendighederne vel. Jeg maae allene have idelige Bebredelser af hende at jeg haver forført dig til at reise til SøesIV. Hvad det anbelanger du skrev mig til i Anledning af din ModerV vil jeg af min yderste Formue for din Skyld effterleve Gud ved jeg døyer meget af hende og lider meget for den Søe Reise Skyld som hun siger at jeg er Skyld til. Gud ledsage dig hvor du reiser og min Velsignelse skal følge dig hvor du gaaer Jeg vil skrive dig til mer omstendelig naar jeg ved hvor du er. Nytt kan jeg ei skrive dig til untagen at Droningen er dødVI. Jeg boer i Amaliegaden No 69 Ltr D EVII. Jeg kan staae i mine Vinduer og tale med den gode Kone Fru FiskerVIII naar hun gaaer i sin HaveIX. Den gode Frue er meget omhyggelig for at lade oss vide alt hvad hun hører fra digX
Jeg vil en anden Gang skrive dig omstendeligere til. Gud ved om dette Brev treffer dig eller ei Din Moders idelige Bøn er at du vil kome snart hiem igien og jeg kan ei nægte at jeg ønskede det same. Gud bevare dig og jeg vil ønske dig all Lykke og Hell og Guds Beskiærmelse Din Moder beder dig hilse med vaade Øyen
Jeg er din hengivene Fader til Døden

Kiøb. d 1t Novb: G Thorvaldsen

1796

i Fald Papiret er lett krøllet maae du ei fortryde derpaae for Mr PrimongXI har boret det hiem

Gud velsigne dig

Generel kommentar

Dette brev fulgte en kringlet vej, før det nåede frem til Thorvaldsen. Faderen skrev i sit næste brev af 8.5.1797: “Jeg har skrevet dig til med Fregaten som gikk til Fisker.” Gotskalk Thorvaldsen hentyder til fregatten Najaden, der i maj 1797 afløste Thetis i Middelhavet, se referenceartikel om Thetis.
Udskriften på nærværende brev vidner også om, at faderen håbede, at det nåede sønnen, mens han stadig var ombord på Thetis. Det var imidlertid ikke tilfældet, men brevet havnede sandsynligvis hos skibspræsten ombord på Thetis, Peder Pavels, der i sit brev af 21.5.1797 til Thorvaldsen fortæller, at han vedlægger “et brev” med sit eget. Disse to breve blev sendt fra Malta til Rom via Napoli.
Det eneste brev, der synes at kunne identificeres med det brev, Pavels nævner i sit eget brev, lader til at være dette brev fra Gotskalk Thorvaldsen.
Thiele I, p. 106 må være nået frem til samme konklusion, idet han hævder, at Thorvaldsen først modtog dette brev juni 1797 i Rom.

Arkivplacering

m1 1796, nr. 2

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 106-107.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

 2. Dvs. Thetis, dansk orlogsfregat, se evt. referenceartikel om Thetis.

 3. Disse breve kendes ikke. Thiele I, p. 106 læser det fejlagtigt som tre breve.

 4. Hentyder til Thorvaldsens rejse med orlogsfregatten Thetis, se referenceartikel herom.

 5. Det vides ikke, hvad Thorvaldsen har bedt sin far om – antagelig i de to ovennævnte, nu forsvundne breve.
  Det synes dog at fremgå af sammenhængen, at bønnen har med penge at gøre. Thorvaldsen anmodede velsagtens sin far om at understøtte moderen, idet Gotskalk skriver: “…vil jeg af min yderste Formue for din Skyld effterleve…” Dette svarer meget godt til brev af 9.12.1797 fra Karen Thorvaldsen til sønnen, hvor hun fortæller om de gipsafstøbninger efter Thorvaldsens værker, som faderen opnåede en indkomst af, hvortil hun bemærker: “…ieg har kuns bekome lidet der af…”

 6. Frederik 5.s enkedronning Juliane Marie døde 10.10.1796.

 7. Nuværende Amaliegade 35 (man brugte før 1859 matrikelnumre som adresser i København).
  Gotskalk Thorvaldsen opgav sin adresse som Amaliegaden Ltr. D E “i Sidehuset paa venstre Haand” i avertissementet i Adresseavisen 17.7.1797, hvor han udbød gipsafstøbninger af sønnens buste A.P. Bernstorff, A856 til salg.
  Thorvaldsen fik engang i sine sidste år i Danmark dette sted forevist af skibsreder Lars Larsen, der førte Thorvaldsen hen til nogle “simple boliger i Amaliegade. ‘Her’, sagde Larsen, ‘har Deres forældre ogsaa boet.’” (C.F. Wilckens: Træk af Thorvaldsens Konstner- og Omgangsliv, København 1874, p. 50).

 8. Charlotte Amalie Fisker, gift med Thetis’ kaptajn Lorens Henrich Fisker.

 9. Efter at Fiskers i 1789 var blevet gift, fik de bolig på Toldbodvej, nuværende Esplanaden, “hvor de havde en lille Have, som Fisker interesserede sig meget for”. (C.L. With: Lorens Henrich Fiskers Liv og Levnet. Et historisk Bidrag til dels efter utrykte Kilder, København 1891, p. 21).

 10. Fru Fisker fik hilsener fra Thorvaldsen til forældrene via breve fra sin mand, jf. brev af 26.10.1796 fra kaptajn Fisker til konen: “…Thorvaldsen lader sine forældre hilse, da han ikke selv gider skrive;…” (Thiele I, p. 63).

 11. Thorvaldsens sorte puddelhund Primong.

Sidst opdateret 28.10.2015