3.1.1799

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Academie

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen rapporterer til Kunstakademiet, at han stadig befinder sig i Rom og har sendt nogle af sine arbejder til København. Den langvarige rejse til Italien, sygdom og krigsurolighederne har vanskeliggjort hans arbejde trods hans flid. Han håber derfor, at Akademiet vil bevilge ham en forlængelse af hans 3-årige stipendium.

Dokument

Rom d 3 Janua: 1799

Underdanigst Pro MemoriaI

I over endstemmelse med den mig af Det Kongelige Academie givende EnstruxII opholder ieg mig endnu i Rom hvor ieg har siøgt og siøger at høste alle de fordele i min Konst hvortil det mig bevillige StipendiumIII istansæetter mig, og ikke har manglet at tilsende Academiet af mit ArbeydeIV og agter snart igen at sende prøveV paa min Flid og Bestræbelse at giøre al mulig fremgan i Konsten. De tre AarVI paa hvilke Stipendiumet for det første blev mig til kiendt er nu snart omme, og hvor stor end min flid i den Tiid haver været, har dog Reisen Sygdom og Tidernes uroligheder været betydelige Hindringer for min Bestemmelse, saa ieg for at opnaae min Reise øimed t[r]ænger til den udsettelse som de pleier at nyde der Reiser paa Academies Bekosning og derfor tager mig den Frihed at anholde om sammeVII. At en udsettelse vil bringe mig Dobbelt nytte indser Academiet Selv, og da des Elever Fremgan er Hensigten af Reise Stipendiummet saa smiger ieg mig med det Haab om denne min underdanigste Begerrings Opfyldelse

underdanigst
B. Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, January 3rd, 1799

Most humble Pro Memoria.

In accordance with the instruction given to me by the Academy of Fine Arts I am still staying in Rome, where I have sought and seek to gain all the good points in my art which my scholarship enables me to and I have not omitted to send pieces of my work to the Academy and intend soon again to send a sample of my diligence and endeavour to make all possible progress in the art. The three years for which the scholarship in the first place was awarded me are soon over, and no matter how great my diligence has been during that time the journey, ill-health, and the turbulence of the times have been considerable obstacles to my purpose so that in order to achieve the object of my journey I need the extension, which the ones usually enjoy who are travelling at the Academy’s expense and so I take the liberty to apply for the same. The Academy itself realizes that an extension will give me double benefit, and as the progress of its students is the purpose of the travelling scholarship I indulge in the hope of the fulfilment of my most humble application.

Most humbly,
B. Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Om modtagelsen af dette brev hedder det i Kunstakademiets dagbog under 25.2.1799 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen): “Fra Eleven Thorvaldsen i Rom indløb Skrivelse af 3de Jan: hvori han anholdt om Prolongation saasom de trende første Aar, der vare ham bevilgede, snart vare expirerede, hans Ansøgning grundede sig fornemmeligen paa Arbeide som han har hiemsendt til Prøve paa hans Flittighed og Fremgang, som dog Academiet formodentlig formedelst den usikre Søefart, endnu ikke har erholdt: Man resolverede at tilstaa ham for det første Prolongation paa et Aar.”
Den et-årige forlængelse blev meddelt Thorvaldsen i brev af 19.3.1799.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1799, II, nr. 1.

Thiele

Thiele I, p. 135-136.

Emneord

Værker

A1 Bacchus og Ariadne, 1798, inv.nr. A1
A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225

Kommentarer

 1. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
  Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

 2. Se instruksen af 23.8.1796 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.
  Af denne fremgår det, at Thorvaldsen skulle sende en rapport hvert halve år og sende prøver på sit arbejde til Akademiet.

 3. Dvs. det rejsestipendium, som Thorvaldsen blev berettiget til, da han vandt Akademiets store guldmedalje, F35, i 1793, se Thorvaldsen-kronologien.

 4. Thorvaldsen sendte i sommeren 1798 en kasse til Danmark bl.a. med Bacchus og Ariadne, A1, og portrætbusten af Tyge Rothe, A225.
  Kassen var på dette tidspunkt faktisk ankommet til København, men stod uåbnet på Københavns Toldbod. Værkerne blev først forevist Akademiet 30.9.1799, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 5. Thorvaldsen sendte i foråret 1800 yderligere et par kasser til København, men af forskellige årsager nåede de først frem i slutningen af 1802, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802.

 6. Det almindelige var tidligere, at historiemalere, billedhuggere og arkitekter rejste i seks år. Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement XXV (Reglement af 21.6.1771). Imidlertid havde kongen i juli 1790 godkendt et forslag fra Abildgaard om, at rejsetiden blev indskrænket til tre år og kun blev forlænget til fire, fem eller seks år, “naar den udenlands værende Elev ved usædvanlige Talenter, forenet med uafbrudt Flid, gav grundet Haab om at opnaae en høi Grad af Fuldkommenhed i sin Kunst”, ibid., p. 105.
  Den forlængelse, Thorvaldsen i det følgende beder Akademiet om, blev sædvanligvis bevilget.

 7. Stipendiet blev i første omgang kun forlænget med et år, da Kunstakademiet endnu ikke havde haft lejlighed til at bedømme Thorvaldsens hjemsendte arbejder, se brev af 19.3.1799 og den generelle kommentar.

Sidst opdateret 09.02.2016