2.11.1795

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til det Kongelige Maler Billedhugger og Bygnings Acadamie

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet

Resumé

Thorvaldsens ansøgning om Kunstakademiets rejsestipendium.

Dokument

Underdanigst Pro MemoriaI.

Da ieg ved flere tilfelde er overtydet om, at Det Kongelige Acadamie for Konsterne, ønsker mit Vel og min Fremgang i den Deel af Konsten ieg hidtil har dyrket under dets Veyledning, fordrister ieg mig med saamegen mere Frimodighed til at ansøge om at erholde det første ledige Reise StipendiumII for om mueligt en gang i tiden at kunde overtyde Publicum om at den understøttelseIII Academiet hidtil har forundt mig icke er falden paa en aldeles uværdig.
Skulde Academiet accordere mig denne min Begiæring, ønsker ieg meget, icke allene for mine Øconomiske men og for andre indtrufne omstændigheders skyld, at erfare naar ieg kunde giøre mig Haab om at tiltræde min Reise, da ieg imidlertiid henlever med den varmeste Tacknemmelighed
Kiøbenhavn d 2. Novb. 1795.

Det Kongelige Acadamiets
underdanigste Tiener
Bertel Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Humblest Pro Memoria

As on several occasions I have been convinced that the Academy of Fine Arts wishes my welfare and progress in the part of art I have cultivated so far under its directions I venture with so much more openness to apply for the first available travelling scholarship in order to convince the public if possible some time that the support which the Academy has granted me has not been given to a completely undeserving person.
Should the Academy accord me what I apply for I very much wish not only for financial reasons but also for the sake of other circumstances to be informed when I might hope to commence my journey. In the meantime, I pass time with the utmost gratitude.
Copenhagen, 2nd November. 1795

The most humble servant
of the Academy of Fine Arts
Bertel Thorvaldsen

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Iflg. Thiele I, p. 43-44 var Thorvaldsen ikke ubetinget villig til at rejse ud af landet, men presset af bl.a. Abildgaard indgav han denne ansøgning til Kunstkademiets tre-årige rejsestipendium.
Kunstakademiets dagbog for 2.11.1795 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen) lyder: “Paa en Ansøgning fra Billedhugger og Medailist Thorvaldsen om at nyde første ledig vordende Reyse-Stipendium, blev resolveret: At da ufeilbarlig næstkommende Aar 1796 et Reyse-Stipendium i Academiet bliver vacant, saa kunde Eleven Thorvaldsen om samme giøre sig forvisset og berede sig til sin udenlands Reyse.”
Bevillingen på 400 rd. årligt i tre år blev altså givet samme dag som ansøgningens dato. Thorvaldsen kunne tage af sted, når den hidtidige stipendiat, medaljøren Peter Leonhard Gianelli, kom tilbage i løbet af 1796.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1795, II, nr. 11b.

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 45.

Emneord

Kommentarer

  1. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria.
    Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

  2. Legatet indehavedes af medaljøren Peter Leonhard Gianelli. Han ville komme tilbage i løbet af 1796, hvorefter legatet kunne overtages af en anden.

  3. Thorvaldsen havde tidligere to gange modtaget understøttelse fra Kunstakademiet på 100 rigsdaler i hhv. 1794 og 1795, se breve af 2.12.1793 og 5.1.1795 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet.

Sidst opdateret 09.02.2016