2.12.1793

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Det Kongelige Mahler Billedhuger og Bygnings Academie

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen ansøger om stipendium hos Kunstakademiet.

Dokument

Underdanig Pro MemoriaI

Efter at Have Vundet det Kongelige Academies Store Guld PræmieII og der ved bliven Opmundret til Med større fliid at Dyrke Kunsten Paa den Nyttigste Maade Seer Jeg mig ikke istand til af mangel Paa formue at Opfylde denne min Eneste Ønske, Da Det er ikke Mulig at Dyrke Kunsten og tillige Arbeide for At fortiene det nødvendige, Det bliver derfor Min underdanige Begierring til Det Kongelige Academie At Jeg Maatte Nyde Di 100 Rd som Er udsatt for en Ung Konstner Da det Altiid skal blive mig en Hellig Pligt at Viise min fliid for at Giøre mig samme fortient.
Kiobenh: d 2de Decb:
1793
Jeg for bliver di Høye
Herrers
Ringest Tienere


B Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Humble Pro Memoria

Having been awarded the large gold medal of the Academy of Fine Arts and thus been encouraged to cultivate art with greater diligence in the most useful manner I do not find myself able to fulfill this my only wish because of lack of means, as it is not possible to cultivate art and work to earn what is necessary as well. Therefore it will be my humble applications to the Academy of Fine Arts that I may receive the 100 rix-dollars which have been offered to a young artist, as it always will be a holy obligation for me to give evidence of my diligence to deserve the above mentioned.
Copenhagen, 2nd of December
1793
I remain your
most humble
servant,


B. Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Denne ansøgning blev bevilget, som det fremgår af Kunstakademiets dagbog for 2.12.1793 (Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen):

“Ansøgning fra Eleven Thorvaldsen som har vundet de store Premier i Billedhugger Konsten, om at nyde de 100 Rd. aarlig der ere indsat for unge Kobberstikkere: Academiets Beslutning blev at Thorvaldsen for det første paa et Aar maatte nyde bemeldte 100 rd. efter hvilken Tid det ville see hvorledes han beflittede sig. Hans Quartal skulle begynde fra første Januarii hvorom underdanigst Forestilling skulde giøres til Hans Kongelige Højhed.”

Den kongelige højhed var arveprins Frederik, der var Kunstakademiets præses. Han godkendte Akademiets indstilling, se Kunstakademiets forestilling af 7.12.1793 med resolution af 18.12.1793 i Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1793, I nr.5.

Kunstakademiets forestilling af 7.12.1793 lyder således:

“Underdanigst Forestilling.
Eleven Billedhugger Bertel Thorwaldsen, som ved sidste Concurs blev tilkiendt Academiets første Præmie og ellers i Øvrigt, paa en fordelagtig Måde har udmærket sig, har ansøgt om en Understøttelse til sine Studiers Fortsættelse.
Ved Academiets Reglement er bestemt aarlig 100rd for en ung Kobberstikker, i den hensigt at opmuntre Eleverne til, at legge sig efter en Konst som den Gang manglede Dyrkere; men da denne Aarsag ikke mere finder Sted, siden Staten nu er ligesaavel forsynet i dette som andre Fag af Konsten, og desuden ingen Kobberstikker har søgt om denne Pension, har Academiet tilstaaet bemeldte Thorwaldsen, som giver det bedste Haab om heldig Fremgang, og som er trængende dertil, foranførte Pension på eet Aar og indstiller i dybeste Underdanighed denne sin Beslutning til Deres Kongelige Høyheds naadigste Approbation.
Det Kongelige Maler- Billedhugger og Bygnings-Academie den 7de December 1793.”

Brevet er underskrevet af akademiets professorer: Johannes Wiedewelt, Nicolai Abildgaard, J.M. Preisler, Andreas Weidenhaupt, Jens Juel, Peter Meyn og C.F. Harsdorff.

Iflg. Thiele I, p. 38 skrev Thorvaldsen ansøgningen på Nicolai Abildgaards opfordring, da et 1-årigt stipendium var blevet ledigt. Stipendiet blev også kaldt Kobberstikker-Pension.

Dokumentstatus

Færdigt egenhændigt dokument

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1793, II, nr. 11

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 38.

Emneord

Værker

A830 Peter og Johannes helbreder en halt, 1793, inv.nr. A830

Kommentarer

  1. Dvs. det latinske “for at bringe sig i erindring”. Udtrykket var oprindelig en høflig indledningsformular, der blev brugt på skrivelser til personer af højere rang, ofte offentligt ansatte embedsmænd. Efterhånden betød det også mere generelt en skrivelse til, fra eller mellem embedsmænd, da oftest i dets sammenskrevne form – promemoria – se Ordbog over det danske Sprog.
    Udtrykket optræder hyppigt i de mere formelle breve i Arkivet.

  2. Thorvaldsen vandt i 1793 Akademiets store guldmedalje, F35, for relieffet Peter og Johannes helbreder en halt, A830, se Kronologien.

Sidst opdateret 09.02.2016