18.6.1806

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Nicolai Abildgaard

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men tekststykkerne er udkast til det afsendte brev af 18.6.1806.

Resumé

Udkast til et brev, se den generelle kommentar.

Dokument

Her Justiceraad Rom Juni 1806

Tak for al den Godhed De beviser mod min Fader, hvilket er mig lige saa kiært som den omhuu De har havd for min befo[r]dring, mit Ønske er kun at endnu[?] at kunde vise min Erkiænlighed
Da Rom[s] Skiæbne er vad di Franske vil og Krigen forhindrer ofte at jeg er i forlienhed med Udbetalingen for de Arbeider man har bestilt hos migI jeg har under Hender; Saa maa jeg beder jeg Justi[c]eraaden vilde have den Godhed for mig og tilsende mig den Summa for Baden[s] Buste som jeg har begyndt paa, Museum Pio Clementinum har kostet mig firsintive Scudi, jeg Rothes saavel som de andre Byster kan Just[ic]eraad [sælge] for hvad De kan faae derfor, alt [er ve]l giordt saa lidet det enog er, er [det do]g en Ielp i paakommende

[i marginen f.o.t.v.]
SkiæbneII

Oversættelse af dokument

Sir, Counsellor Rome, June 1806

Thank you for all the kindness you show to my father, which is just as dear to me as the solicitude you have shown to my promotion, my wish is only yet[?] to be able to show my gratitude.
As the fate of Rome is what the French decide and the war often prevents payment for the works which have been commissioned with me and am working at; so I must ask I if the Counsellor would be as kind to me as to send me the sum for Baden’s bust which I have started, Museo Pio-Clementino has cost me eighty Scudi ,(I) Rothe’s as well as the other busts you can sell for what you can get for them, all is well executed however little it is, it is still an assistance should the occasion arise

[In the margin, top, left]
Fate

[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 18.6.1806. Indholdet er identisk med og ordlyden er stort set den samme som i det afsendte brev, så kommentarerne til indholdet findes dér.


Udkastet er skrevet bag på en af Thorvaldsens tegninger, C12r.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

C12v

Personer

Værker

A863 Jacob Baden, 1806, inv.nr. A863
A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225
A208 A.P. Bernstorff, 1797, inv.nr. A208
A751 Homer, 1799, inv.nr. A751
A752 Rafael, 1800, inv.nr. A752
A759 Agrippa, 1799-1800, inv.nr. A759
A760 Cicero, 1799-1800, inv.nr. A760
C12r Hero (Theseus?) i kamp med amazone, ca 1806, inv.nr. C12r

Kommentarer

  1. Denne sætning har Thorvaldsens skrevet som et indskud mellem linjerne, hvorfor den efterfølgende sætning ikke er forbundet helt så godt.

  2. Thorvaldsen har tilsyneladende været usikker på ordet Skiæbne i sætningen Roms Skiæbne er vad di Franske vil, og har derfor gentaget ordet i marginen.

Sidst opdateret 28.07.2015