Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1516 af 10207
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Odense

26.5.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad og Directeur Hansen! Med Dem har jeg glædet mig over Udsigten vi nu med Sikkerhed have at see vor ypperlige Thorvaldsen i Fædrelandet næste Aar; hvad han yttrer for Dem og om Deres Kunstværker, Hr Etatsraad, er vist ikke mere end Sandhed og hvad den ene udmærkede Kunstner med Glæde erkiender for den anden Eckersberg vil nok snart vende tilbage, jeg vilde ønske at see ham i Odense, hvis ikke saa vil det være mig des kierere at see ham naar jeg i Juli Maaned, som jeg forventer, besøger Academiet. Ofte føler jeg det Savn som Fraværelsen fra vante og kiere Sysler foranledige –
Højst behageligt har det været for mig at see Academiets Casse Regnskab for 1815, ingensinde har Indtægten og Overskuddet været større. Med god Huusholdning kan saadant bære de skiønneste Frugter for denne Kunstskole. – Den første Følge har ellers været eet i sig selv billigt Andragende fra de trende Professorer i Modelskolen om den betænkte Gage. De meddeler mig vel deres Formening i saa Henseende, bygget paa det nye Casse Reglement Den dermed forbundne Kongl Resolution og Academiets Tarv i det heele –
Fra Prof Haar og Clemens ere ligeledes en Hoben Fordringer og Klager om hidtil forbeholdne Værelser i Kielderen, hvorom De ville oplyse mig, forinden jeg besvarer Vedkommende. Det forekommer mig at disse Lejligheder have været omtalte i Academiet.
Jeg haaber at Clemens Værelser ere færdige til Beboelse ved Flyttetiden – de 2000 Rgbdr ere vel modtagne dertil?
De underretter mig maaske om hvis Ansøgning om Værelser De har modtaget, for at jeg ikkun behøver at sende Dem de som jeg haver modtaget i Original—
En Beretning om antiquariske og andre Kunstgienstande fra en Kunstkiender Heinrich Keller i Rom tilstilles Academiet til Opbevaring i dets Archiv. – Naar Beretningen skal forelæses da vil jeg raade i Forvejen at lade Baden tage Afskrift af samme, thi ellers bliver det ej at udholde. Maaskee Academiet lader Manden tilskrive sin Tak ved Secretairen for saaledes at vedblive Correspondencen og maa han da især takke ham i mit Navn –Fru Brun, som har nævnt denne Correspondent for mig og foranlediget hans Skrivelse, ville De ved Lejlighed vise Brevet –
Det er nødvendigt at Grev Moltkes Legat snart anvendes efter sin Bestemmelse og at Udgivten af de 200 Rgbr aarlig til Bibliothekets Forøgelse føres særskildt og udtrykkeligen i Regnskabet – Ville De erindre dette i Academiet og lade Baden giøre Forslag til Bøgernes Anskaffelse –

Jeg nævner mig med Højagtelse Hr Etatsraad og Directeur Hansen

Deres

Odense d. 26 Maj 1816 forbundne og velvillige
Christian Frederik
Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 41
Emneord
Kunstakademiets boliger
Personer
J.F. Clemens
Sidst opdateret 23.01.2014 Print