Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8115 af 10185
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Gisselfeld

30.8.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Gisselfeld d. 30 Aug 1839

Hr Professor Thiele! Jeg har modtaget Underretningen fra Dem om [Forvalter] Gerla[k]sen’s Ankomst med de forventede Kunstsager. Academiet har nok den mindste Deel at modtage, men Thorvaldsens Ejendeele ville i hans Fraværelse vel blive modtagne af Freu[n]d og hensatte deels paa Christiansborg, deels i Porten paa Charlottenborg. Thorvaldsen ventes her til Middag, men jeg kan ikke opholde disse Linier til jeg har talt med ham; jeg skulde ellers skaffe Dem at vide om Thorvaldsen virkeligen agter sig til Kiøbenhavn ellers om han endnu forlænger sit Ophold paa Nysøe paa ubestemt Tid. Det sidste skulde jeg næsten troe og Kunsten vinder derved, thi som jeg erfarer er Thorvaldsen flittigere i sit Attelier paa Nysøe end nogensinde i Kiøbenhavn. Han skal have fuldendt det halve af en Frise, som jeg troer, til Choret i Frue Kirke, forestillende Christi gang til Golgatha.
Sin egen Statue arbejder han ufortrødent paa, men han modellerer den selv i naturlig Størrelse, hvilket skal give ham meget mechanisk Arbejde, som han hellere maatte overlade til sine Arbejdere i Attelieret, men som Bars. Stampe siger er tienligt for hans Helbred.
Jeg vender Søndag Aften d. 1e herfra tilbage til Kiøbenhavn og møder i Academiet d. 2n Sept. Derom ville De underrette Medailleur Krohn naar han erkyndiger sig om min Tilbagekomst.
De bevidste Kort har jeg modtaget. De underretter mig nok mundtligen om Bibliothek Secretair Fabricius’ Arbejde ved Bibliotheket for at man kan betænke ham med en Gratification.

velvilligst
Christian Frederik

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1
Emneord
Kunstakademiet, Thorvaldsens professorbolig
Sidst opdateret 03.09.2013 Print