Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8712 af 10219
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

29.4.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Som bekiendt for de ældste Hrr. Medlemmer af Commissionen tilbød Capit. og Muurmester Schaper sig under 29 Januar 1840 at udføre alt Muurarbeide ved Museet uden at erholde Mestersalair. Hans Skr. vedlægges.

Hvad Commissionen derpaa under 4 Febr næstefter svarede viser vedlagte Concept til Brevet.

Han indsendte derpaa under 7 s. M. de ønskede detaillerede Beregninger. Skrivelsen medfølger tilligemed Beregningerne.

Man udbad sig dernæst nærmere opgivet til hvilket Beløb det ommeldte Mestersalair kunde ansættes; Concepten til dette Brev af 29 s. M. medfølger.

Under 2 Marts s. A. svarede Capitain Schaper at Mestersalairet kunde anslaaes til 2000r; ogsaa dette Brev vedlægges.

Paa samme Tid var det omtrent af Capit. Sibbern begyndte at bevæge sig i en Arbeidets Fremme modsat Retning. Capit. Schaper fik derfor intet Svar paa sit Brev, og har altsaa ingen endelig Erklæring fra Commissionen om den modtager Tilbudet.

Derom har han nu mundtlig henvendt sig til mig.

Da der, efter min uforgribelige Mening, ingen Tvivl kan være om, at man modtager Tilbudet, ligesom det vel ogsaa er afgiort, at han har Krav paa et høfligt Svar, saa henstiller jeg om DHrr er enige i at et saadant expederes.

ærbødigst

Collin

29 Apr 1841

Hr Etatsraad Mundt Jeg finder det meget passende at et Svar expederes som foreslaaet, hvilket stemmer med hvad der af Commissionens Pluralitet blev [vedtaget] Mundt
Professor Hetsch Af samme Mening Hetsch.
CancelliR. Driefer Ligl: Driefer
Grosserer Lund Ligeledes J. H. Lund
Theat Mal Lund Ligeldes Troels Lund
Ankersm Mest Caspersen Ligeledes [H]. Caspersen

Til Hr Capitain og Muurmester Schaper

Den i forrige Aar indtrufne Standsning af Arbeidet paa Thorvaldsens Museum foranledigede, at Hr Capitainen ikke dengang fik nogen bestemt til den Tid erholdt nogen endelig og bestemt Erklæring ang. Deres [xxxx] [xxxx] [begyndte] dengang til Commissionen fremsatte velvillige og uegennyttige Tilbud, at ville “udføre Muurarbeidet ved Museet uden egen Fordeel og med Renonciation paa alt Mestersalair, som omtrent vil vilde udgiøre 2000rbd

Ligesom Commissionen allerede ved den Correspondence, som i den Anledning blev ført med Dem fandt Sted, tilkendegav Dem bevidne at den fuldkommen paaskiønnede Deres Tilbud[s] Værd, saaledes finder den sig ogsaa nu, da Arbeidet er i fuld Gang opfordret til at bevidne Dem, a[t] Den, paa Communens og den oprindelige Comitees Vegne, med Taknemmelighed har modtaget dette Offer, som det betydeligste Bidrag fra, nogen Privatmand har ydet for til dette Opførelsen af dette Monument for Opbevaring af Nordens største Kunstners Arbeider og Kunstsager.

BygningsCommissionen for Thorvaldsens Museum, d. 3 Maj 1841.

Collin Mundt Hetsch Driefer J H Lund T. Lund Caspersen

under 3 Maj 1841 [blev] Capt. og [Muurmester] Sch. tilsk. et Svar

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,74
Sidst opdateret 20.07.2011 Print